Реклама / Ads
26| 15577 |22.02.2016 ГЛАСЪТ

Съдия и синдик описали зверствата в правосъдието ни, в ЕК онемели

.
Синдикът Даниела Куцева и ексъдията от СГС Румяна Ченалова пратили писма до Европейската комисия и Жан-Клод Юнкер. В тях описали какво се случва в България. Описали конкретно някои епизоди от работата на съдебната ни система и модела на работа на главния прокурор Сотир Цацаров, шефът на ВАС Георги Колев и депутатът от ДПС Делян Пеевски. Изнесеното е ужасяващо.

То заслужава цялото внимание и реакция на обществото и институциите в България.

Откъси от написаното от Куцева и Ченалова получихме на електорната поща на сайта. Не можем да гарантираме автентичността на изнесените факти. Още преди време обаче знаехме, че има депозирани такива признания на Ченалова - тя сама обяви това пред медиите. Изнесеното обаче надминава въображението за намесата на висши фактори в работата на съдебната система, поръчването на отсрела на банки, фирми и отделни личности. Това е брутално посегателство не само срещу Конституцията, но и срещу деморацията като цяло.

Смятаме, че съответните институции трябва веднага да започнат разследване на изнесеното. За да е то обаче безпристрастно, замесените лица в изложенията трябва да бъдат временно отстранени от поста си, за да не влияят на изясняване на истината.


ДАНИЕЛА КУЦЕВА

 

СИНДИК ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА

ПРАВОСЪДИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В

СЪОТВЕТСТВИЕ С № L.S.-04-462, ПУБЛИКУВАНО И

ОБНАРОДВАНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА Р

БЪЛГАРИЯ ОТ 29.06.2007 ГОД.

 

В хода на моите действия, в качеството ми на синдик, съм станала свидетел на

действията на фигури от българския политически елит, като съм виждала как

се упражнява натиск върху съда и синдика по отношение на предприемането

на определени процесуални действия по конкретни дела за несъстоятелност, с

цел обслужване интересите на една определена партия в съдебния процес.

 

През 2014 год. бях назначена от Софийски градски съд /СГС/ на няколко юридически лица, които бяха от особен интерес за определени фигури от политическия елит в Република България.

 

Едно от тези дружества е Техноложки център-Институт за микроелектроники

/ТЦМЕ/, познат на публиката като един от субектите, контролиран от банкера

Цветан Василев. При поемането на това задължение, бях

извикана от Председателя на СГС Владимира Янева, на която среща тя ми

обясни, че посочената по-горе компания е особено важна за депутата Делян

Пеевски. Поради тази причина всички мои действия в хода на процедурата по

несъстоятелност трябваше да се предприемат, само, след изричните

заповеди и инструкции, дадени от самия Делян Пеевски.

 

Стана ми ясно, че е на път да избухне публична война между Пеевски и

мажоритарния собственик на КТБ-Цветан Василев. Със започването на процедурата по несъстоятелност Пеевски искаше да поеме управлението върху ТЦМЕ, както и да причини значителни щети на Цветан

Василев и КТБ.

 

Заради оказания ми натиск и сплашване, извърших действия, с които изрично не

съм съгласна. Ако не се съгласявах с исканията на Пеевски и Янева, ми се демонстрираше сила и агресивност на действащата държавна машина, която наказва непокорните.

 

И накрая, но не на последно място, трябва да спомена, че лично присъствах

на срещата с Теодор Танев, изпълнителен директор на ТЦМЕ, Бисер Лазов и адв.

Александър Ангелов, известен като адвоката на Делян Пеевски. Целта на

срещата беше да се обсъдят различните варианти за източване на активите на

дружеството и придобиване на други фирми, контролирани от Цветан Василев.

На тази среща бяха обсъдени и възможните действия, свързани с

промените в борда на директорите на БТК и надзорния съвет, като тези методи,

мога да ги определя, единствено с методите, използвани през 90-те години.

 

В тези срещи, участниците многократно обсъждаха развитието на производството по несъстоятелността върху КТБ и начина на разпределение, както и съдбата на акивите в банката. Всичко това се извършва от политическия и икономически кръг, близък до партията ДПС, които използват влиянието си в ключови области и

най-вече-съдебната система, Прокуратурата и ДАНС.

 

In course of my acting in the capacity of a bankruptcy manager, I have

become a witness of various figures` from the Bulgarian political elite

exerting a fundamental pressure on the court and the bankruptcy manager

in terms of undertaking certain procedural actions in particular

bankruptcy cases, with the aim of serving the interests of one

particular party in the judicial procedure.

 

As of early 2014 I was appointed by the Court of the City of Sofia as a

temporary bankruptcy manager of several entities, which were of a

particular interest to certain figures from the political elite of

Republic of Bulgaria.

 

One of such entities was TEHNOLOSHKI TZENTAR-INSTITUT ZA

MIKROELEKTRONIKI, known to the public as one of the entities controlled

by the banker TzvetanVassilev.

 

Upon my assuming of the duty of the bankruptcy manager of TCME, I was

summoned to a meeting by VladimiraJaneva, the President of the Court of

the City of Sofia, where I was explained that this company has been

particularly important for the Member of the Parliament ,DelyanPeevski,

wherefore all my actions in course of the bankruptcy proceeding need to

be undertaken only upon the explicit orders and instructions to be given

solely by DelyanPeevski.

 

It became clear to me in that meeting that a public war is about to

break out between Peevski and the majority owner of the Corporate

Commercial Bank-TzvetanVassilev.

 

By launching the bankruptcy proceeding and appointing a temporary

bankruptcy manager, DelyanPeevski would be managing to gain control over

TCME, and to cause significant damage to both Vassilev and KTB.

 

I have undertaken certain actions in spite of my explicit disagreement,

due to pressure and intimidation suggesting that otherwise there shall

be certain actions undertaken in order for me to be denied the right to

act as a bankruptcy manager.

 

My lack of willingness to issue consent to the above displeased in

particular the Prsident of the Court of the City of Sofia. What followed

was the waiving of fingers at me, aggressive behavior and intimidation

by my deprivation of the right to act as a bankruptcy manager.

 

At last, but not least, I should mention my presence in the meeting

organized withTeodorTanev, the Executive manager of TCME, BiserLazov and

AleksandarAngelov, known as the lawyer of DelyanPeevski.

 

The goal of the meeting was to discuss the different options for

pumping-out of company assets and takeover of other entities by

TzvetanVassilev.

 

In the meeting there were discussed possible actions related to change

of composition of BTK`s Board of Directors and Supervisory Board, which

resembled the one exerted in Bulgaria over the 1990s.

 

In those meetings, the participants have discussed on numerous

occasions the development of the bankruptcy proceeding over the KTB, and

the manner of distribution of its case, and the destiny of the bank`s

assets.

 

I am of the opinion that there is in progress an aggressive political

attempt of taking over the business from the banker TzvetanVassilev,

which is being undertaken by the political and economic circle

surrounding DPS, who are using the serious influence in the key areas,

such as the judiciary, Public Prosecutor`s Office, the National Security

etc.

 

РУМЯНА ЧЕНАЛОВА

 

БИВШ СЪДИЯ ОТ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,

ВОДИЛА ЗНАКОВИ ДЕЛА, ПРОГОВОРИЛА ЗА

КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И

ПРОКРАТУРАТА СЛЕД ИЗЛИЗАНЕТО НА ЗАПИСИ

С РАГОВОРИ МЕЖДУ НЕЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА

СГС ВЛАДИМИРА ЯНЕВА СТАНАЛИ ИЗВЕСТНИ

КАТО "ЯНЕВАГЕЙТ".

 

С настоящето изложение целта ми е да илюстрирам определени факти и събития

в съществуващата действителност, съществуващите проблеми в социалния

живот на Република България и най-вече в съдебната система.

 

Наясно съм с рисковете, които поемам с това мое становище, но също така съм

наясно, че истината трябва да се каже своевремонно. Всичко останало е

лицемерие и страх.

 

Научих лично от бившия председател на Софийски градски съд Владимира Янева,

че членове на ВСС се одобряват предварително от Правителството и Главния прокурор.

 

Решенията на ВСС са изключително повлияни от позициите на Главния

прокурор и на Председателя на Върховния административен съд – Георги Колев. Нещо повече, някои заседания на ВСС показват тенденция да се запази

формалност при вземането на решения, което сериозно засяга права на

конкретни магистрати и магистратската общност като цяло.

 

Гласуването във ВСС е предопределено от съществуването на две основни групи

в съвета: тази на съюза на съдиите и тази, около Главния прокурор.

 

Различен бе подходът на ВСС относно предложението на Главния прокурор за

отстраняването от длъжност на Председателя на Софийски градски съд.

На първо място Главният прокурор е информирал съдия Янева за предстоящите

действия на ВСС. Още повече, че предложението е базирано по повод

даден вече ход на наказателно производство, което третира действия

по разследването, които действия не могат да бъдат предприети от служители

в съдебната система.

 

Считам, че всички действия, предприети от ВСС, са предварително уговорени

между Янева, Георги Колев и Главния прокурор.

 

С отстраняването на председателя на СГС се създава впечатление, че ВСС

действа безкомпромисно и еднакво за всички. Истинската цел тук обаче е

делото „Червей“, по което Янева е обвиняема. С това се цели и отклоняване

на вниманието на обществото от него.

 

Посочената по-горе информация е само миниатюрен фрагмент от многобройните

примери за безпринципните позиции на ВСС при вземането на решения, което е

показател за крайните селективни позиции.

 

Основната причина за това се корени в очевидната зависимост на ВСС към

политическата конюнктура и поведение, което се определя от Главния прокурор и

Председателя на Върховния административен съд. Техните интереси

не са лични по своя характер, но са в съответствие с интересите на

икономическата олигархия или техни представители.

 

Във връзка с това, ще се позова на думи, казани ми лично от Председателя на СГС

Владимира Янева, за системни срещи между Главния прокурор, председателят

на Върховния административен съд и депутата Делян Пеевски. Тези срещи са

свързани с определени назначения и вземане на решения относно конкретни

случаи. Такива са случаите, известни като КТБ,

ТВ7, ТЦМЕ и други.

 

Тук Председателят на СГС е използвала зависимостта на съдиите, на които са

били разпределени тези случаи. В случая, известен като КТБ, очевидно е

имало предварителна потготовка, относно започването на процедурата по

несъстоятелност, както и датата на подаване на това искане.

 

Научих от Янева, че всичко това е направено в интерес на Пеевски, чиято

цел е била да закупи активите на банката, чрез по-нататъшното

изпълнение на процедурата по несъстоятелност въру банката. А

започването на наказателното производство е издействано под егидата

на Главния прокурор, с цел реализация плана на Пеевски.

 

От практическа гледна точка, целта на Пеевски е била да придобие контрол,

чрез посредничеството на Председателя на СГС, върху разпределението на

съдебните дела, с цел финансово облагодетестване.

 

Eдна от основните му цели е да сложи ръка върху фирмите, близки до Цветан

Василев, включително и да поеме управлението им.

 

Срастването на съдебната система с политическите органи е очевидна.

Използвани са различни методи за контрол и репресии срещу потенциални

източници на информация, насочени към дискедитирането им.

 

Днес, за съжаление, чрез съдебни постановления, се определят новите

собственици на големите търговски предприятия и техните активи.

 

Всичко това може да се определи като злокобно и страшно, тъй като се случва с

подкрепата на Главния прокурор. Всички псочени дотук действия не

изчерпват други събития, на които съм била сведетел.

 

Целта ми беше да отбележа съществуващите корелации в рамките на

съдебната система, порочните практики, начините на действия и очакваните

резултати.

 

Не знам какво ще последва през следващите месеци или какво ще се случи

с мен, но знам, че това, което се случва сега, определя бъдещето на децата ни и

че ние сме длъжни да платим цената и да поемем отговорност, ако разполагаме

със съвест и сърца.

 

It is my goal to hereby illustrate, through certain facts, the events

and codependences, the existing perversities of values in the social

life, and particularly the judicial system of Republic of Bulgaria.

 

I am aware of the risks involved, but am also aware that the truth

should be told in due time. Everything else is mere hypocrisy and fear.

 

I have learnt personally from the former President of the Court of the

City of Sofia that members of the High Judicial Council were determined

in advance and approved by members of the Government.

 

The decisions of the High Judicial Council are basically influenced

from the positions of the Attorney General and president of the Supreme

Administrative Court-GeorgiKolev.

 

Moreover, minutes from the sessions clearly show a tendency to maintain

formality in decision-making, which seriously affects the rights of

particular magistrates and the magistrate community.

 

The voting is predestined by the existence of two groups within the

High Judicial Council-the one of the Association of Judges and the other

surrounding the Attorney General.

 

The position of the High Judicial Council was completely different in

the case of a proposal filed by the Attorney General for removal from

duty of the president of the Court of the City of Sofia.First of all,

the Attorney General has himself informed judge Janeva on his

forthcoming actions, and that shall be summoned by the High Judicial

Council for examination on the day of review of the proposal.Moreover,

that proposal was based upon the underlying launching of a criminal

proceeding, which treats explanations-or examinations-as a procedural

and investigative action that may not be undertaken by an employee of

judiciary.

 

All actions undertaken by the High Judicial Council were pre-agreed

between Janeva, GeorgiKolev and Attorney General.

 

Removal of the President of the Court of the City of Sofia has made an

impression that the High Judicial Council acts without any compromises

and equally towards everyone. The real goal was to prevent Janeva from

becoming the accused in the “Chervei” case, which was surrounded by

tension created in the public.

 

The abovementioned circumstances are only a minuscule fragment of

numerous examples of unprincipled standpoints assumed by the High

Judicial Council in decision-making, which is an ultimate indicator of

selective positions on the matters of principle in terms of different

issues, cases and individuals.

 

The underlying reason for that is rooted in the obvious dependence of

the High Judicial Council upon the political conjuncture of the state

and the guidelines of behavior set by persons being the major official

duty incumbents- the Attorney General and the President of the Supreme

Administrative Court.Their interests are not personal in nature, but are

in line with the interests of the economic oligarchy or the

representative thereof.

 

In relation thereto, I shall invoke that I have realized myself during

the discussions with the Presidentof the Court of the City of Sofia on

the systematically organized meetings with the member of the Parliament,

DelyanPeevski, Attorney General and President of the Supreme

Administrative Court. Such meetings are related to assignments and

decision-making in particular cases. In that sense, in cases known as

KTB, TV7, TCM and others. Here they using thereby the dependence of

judges to whom those cases were distributed.

 

In the case known as KTB there was a previous preparation made with

respect to the motion for launching of the bankruptcy procedure and the

date of filing thereof.

 

I have learnt myself from Janeva and her intermediary that it was the

interest of Peevski to purchase for peanuts the assets of KTB through

the furtherance of the bankruptcy proceeding over the bank, and that the

launching of the criminal proceeding was made under the auspices of the

Attorney General with the aim of realizations of the Peevski`s plan.

 

In practical terms, his goal was to acquire, with intermediation and

realizations made by the President of the Court of the City of Sofia,

the total control over the distribution of court files in line with

Peevski`s request and financial favoring.

 

One of his primary goals was to assume control over the firms close to

TzvetanVassilev and to ruin them.

 

The coalescence of the judicial with political authorities is obvious,

so as is the employment of various methods of control and repression

against a potential sounce of information, aimed at itsdiscrediting.

 

Today, unfortunately, the court enactments determine new owners of some

of the must prominent commercial enterprises and their assets.

 

It is gruesome that this happensin the circumstance of friendly

relations and support of the Attorney General.

 

All the aforesaid do not exhaust all the events I have been a reluctant

or a deliberate witness of, nor has it been an intention of mine.

 

My goal was to mark the existing correlations within the judicial

system, as well as their goals, courses of action and the imminent

results.

 

I do not know what is to follow in the forthcoming months, or what is

going to happen with me, but I do know that is happening now is to

determinate the future of our children, and that we are obliged to pay

the price and assume responsibility if we have our conscience and hert.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 17| 11356 |12.03.2014 Кой и защо атакува съдия по "Килърите" пред ВСС? . 39| 19746 |08.01.2014 Съдия В. Тенева е чиста, щом и прокурор Б. Сарафов е чист . 26| 9738 |12.10.2013 Танц със саби и съдия срещу 9 българи юнаци в Ереван . 37| 23615 |25.11.2011 Синдикати на прелеза

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads