Реклама / Ads
10| 10368 |26.02.2016 НОВИНИ

Квестори и синдици удариха КТБ с милиони

.
Докладът на Аликс Партнърс за КТБ излезе на светло. Ама не съвсем. Не може да се превежда, копира, цитира, интерпретира, дори разбира, въобще – да се ползва. За всички вече стана ясно само едно - че няма изтекли пари от КТБ АД към някакви острови с палми, както дружно тръбят Кадиев, Цонев, Чобанов, Гечев и сие.
 

Те внушават тази теза от две години насам и вдигнаха грандиозен шум с цел публикуване на прословутия доклад. Очакванията там да зейне една четиримилиардна дупка явно не се оправдаха. Всички, които са прелистили доклада, включително и някои от цитираните господа, признаха, че в него има само препоръки как да се реализират активите, финансирани от КТБ. С една дума, активи има и то – колкото искаш. Докладът е от 500 страници сух анализ. Колко голям щеше да е докладът, ако към текста имаше и илюстрации (снимки на активите)? 

 

Основна дейност на всички банки е да кредитират. Иначе казано, от парите да правят пари. Инвестициите на КТБ може не винаги са били успешни, но са кредитирани реални АКТИВИ и те СА В БЪЛГАРИЯ. Това със сигурност стана ясно от доклада.

 

Това е същият онзи доклад, който министър Горанов не бил чел, а и не го интересува.

„Мина през нас, но не съм си позволил да го чета, защото има един нюанс, който не знам дали се осъзнава - докладът съдържа банкова тайна и ние се движим по ръба на закона - да се разкрива пред народните представители банкова тайна, без да има изрична законодателна инициатива или решение на съда", отбеляза министърът след заседанието на МС.

Министър Горанов, за какво бяха платени тогава 22 милиона долара?! От доклада няма полза нито за КТБ, нито за кредиторите на банката, нито за държавата.

Възниква резонният въпрос в чия полза е работила в КТБ американската фирма? Основните клиенти на КТБ бяха от системата на енергетиката и военната промишленост – все сфери на американски частни и държавни интереси. Остава открит въпросът защо вложителите в КТБ трябваше да покрият и този масраф от масата на несъстоятелността.

Възниква и друг въпрос: защо беше нужно АМЕРИКАНСКИ специалисти да дават препоръки на БЪЛГАРСКИ юристи, как да запазят активите и как да върнат откраднатите активи по БЪЛГАРСКОТО законодателство.

 

ПРЕДИ ДА НАПРАВЯТ ЗАДАНИЕТО КЪМ АМЕРИКАНСКАТА ФИРМА, СИНДИЦИТЕ, ФОНДЪТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ И БНБ СА ЗНАЕЛИ, ЧЕ НЯМА ДА ИМА НУЖДА ОТ КОНСУЛТАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО, ТЪЙ КАТО АКТИВИТЕ СА В БЪЛГАРИЯ.

 

Ето я схемата, по която АЛИКС ПАРТНЪРС получиха подарък от 22 млн. щатски долара от масата на несъстоятелността:

 

1. Справките по кредитните досиета се изготвят от кредитните специалисти на банката.

2. Проследяването на паричните потоци също се извършва от служители на банката.

3. Българските правни кантори, наети от синдиците, подготвят за всяко досие кратка справка за предприетите и бъдещите правни действия. Не АЛИКС ПАРТНЪРС  плаща на кантори за компетентните им становища солидни хонорари, а банката.

4. Същите тези справки и отчети за паричните потоци се превеждат на английски език, срещу сериозни суми, от специално наета преводаческа фирма. Услугите им, каквито и да са били те, се плащат отново от банката.

5. Накрая американските специалисти ги обобщават и съставят прословутия доклад. Срещу 22 милиона долара.

  Ако се сумират всичките направени разходи, докладът ще излезе златен. Разходите са от масата на несъстоятелността, т. е. сметката отново я платиха депозантите.

 

НАЙ-СТРАШНОТО Е, ЧЕ ДОКАТО АЛИКС ПАРТНЪРС СИ ИГРАЯТ НА ДЕТЕКТИВИ, КВЕСТОРИТЕ И СИНДИЦИТЕ НА БАНКАТА ПОЗВОЛЯВАТ БАНКАТА ДА БЪДЕ ИЗТОЧЕНА, ОТ 20.06.2014 ГОД. ДОСЕГА, СЪС СТОТИЦИ МИЛИОНА ЛЕВА.

 

За тези действия са сигнализирани нееднократно Министър-председателят, Министърът на финансите, Прокуратурата и Фондът за гарантиране на влоговете, но без абсолютно никакъв резултат до момента.

 

Много е удобно да се говори, че кредитополучателите на банката са без активи, НО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ ПОКАЗВАТ ДРУГО. От тези регистри всеки може да види, какво се случва през последната година и половина.

 

Ето само няколко конкретни примера с дати и цифри, за нанесени преки щети на банката само през последната година, общо за 400 000 000 лева.

 

 

ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД – щета за банката - 36 000 000 лева:

 

1. Задължения на дружеството и на акционера ДОМТЕХ ХОЛДИНГ АГ  къб КТБ АД към 30.09.2014 г. – 69 млн.лева.

2. Погасени кредити с осчетоводените от квесторите цесии и прихващания – 33 млн.лева.

3. Задълженията на „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” АД  са изцяло погасени с прихващания  (нито лев от тях не е влязъл в банката, а длъжникът се оказва с чисто кредитно досие).

Дългът на ДОМТЕХ ХОЛДИНГ АГ е намален до 36 млн.лева

4. Квесторите допускат увеличение на капитала на „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” АД, вследствие на което делът на заложените в полза на КТБ акции в капитала на дружеството намалява от 100 % на 15 %.

5. В момента срещу дълг от 36 млн.лева стоят 15 % от капитала на „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” АД;

6. Броят на акциите на ДОМТЕХ ХОЛДИНГ АГ е един и същ, но една е цената за 100 % от капитала, а друга за 15 %.

7.До момента няма купувач на акциите. Последната предлагана цена на търга е 6 млн.лева.

8.Никой не се съмнява, кой ще купи на безценица тези акции, за да стане мажоритарен собственик.

 

Какво можеше да се направи:

Да се наложи възбрана върху акциите и активите на „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” АД, тъй като към 30.09.14 г. голямата част от кредитите вече са необслужвани над 3 месеца;

Обявяване на кредитите за предсрочно изискуеми и стартиране на търг за продажба на 100 % от капитала на „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” АД , а не на 15 %, и/или на цялото търговско предприятие.

 

За информация:

Активи на „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” АД - 130 млн.лева.

Годишни приходи на „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” АД – 541 млн.лева. 

 

 

ГИПС АД – щета за банката - 37 000 000 лева:

 

1. Задължения на дружеството към 30.09.2014 г. – 49 млн.лева.

2. Погасени кредити с осчетоводените от квесторите цесии и прихващания – 13 млн.лева.

3. Остатъчни задълженията на дружеството след цесиите – 37 млн.лева.

4.От юли 2014 г. дружеството спира да обслужва своите задължения към банката. Квесторите не предприемат абсолютно нищо, като същевременно дружеството безпрепятствено получава приходи по сметки в други банки в размер на над 7 млн.лева за 2014 г.

5.Поради неизпълнение на задълженията по договорите за кредит, квесторите бяха длъжни да обявят кредитите на ГИПС АД за предсрочно изискуеми, като се блокират всички сметки на дружеството в други банки, за да се насочат приходите му към КТБ АД. Също така можеше да се опазят абсолютно всички активи на дружеството в полза на банката;

6.Чак през май 2015 г. синдиците се сещат да пуснат молба за обявяване в несъстоятелност, но далеч след като търговското предприятие вече е заложено в полза на цедента по договора за цесия.

7.В момента вече срещу дълг от 37 млн. лева не стои абсолютно никакъв актив на дружеството;

 

За информация:

Активи на „ГИПС” АД - 121 млн.лева.

Годишни постъпления от клиенти – 7 млн.лева. 

 

 

КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД – щета за банката - 36 000 000 лв.:

 

1. Към 30.09.2014 г. общият размер на задълженията на групата около ”КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД е 60 млн.лева, включващи кредити, както на самото предприятие, така и на два от основните му акционери - ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД и ШИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ АД.

2. Вследствие на осчетоводени цесии и прихващания, дългът намалява на 36 млн.лв., формиран само от кредитите на акционерите, т.е. дългът на работещото предприятие е изцяло погасен.

3. Впоследствие търговското предприятие е заложено в полза на друга банка и по-късно заложено втори път в полза на трето лице – отново цедент по сключения договор за цесия.

4.В момента вече дългът на двата акционера не е покрит от никакви активи;

5.Още към 30.09.2014 г. кредитите на двата акционера са необслужвани, но квесторите и в този случай не предприемат никакви мерки. Чак през март 2015 г. е пусната молба за несъстоятелност и то само на единия акционер - ШИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ АД.

6.Незнайно как, към юни 20015 г. този акционер вече не фигурира в акционерната книга, т.е. отново сме свидетели на изпуснат актив срещу непокрит дълг към банката. И този случай квесторите не предприемат нищо за запазване на работещото предприятие в полза на действащите и необслужвани кредити на акционерите му.

 

За информация:

Активи на ”КОСТЕНЕЦ-ХХИ” АД - 77 млн.лева.

Годишни приходи от продажби – 54 млн.лева. 

 

 

 

„РУБИН ИНВЕСТ” АД – щета за банката - 85 000 000 лв.:

 

1. Към 30.09.2014 г. задължения на дружеството и основният му акционер „ВИТРО ИНВЕСТ” АД към КТБ АД са в общ размер на 103 млн.лева.

2. Към края на 2014 г. задълженията са редуцирани на 85 млн.лева, вследствие на осчетоводени цесии и частично погасени кредити на „РУБИН ИНВЕСТ” АД.

3. С  цесиите са погасени кредити на стъкларския завод в размер на 18 млн.лева.

4. Към 30.09.2014 г. кредитите на акционера са необслужвани над 100 дни, въпреки това чак през март 2015 г. квесторите на банката пускат молба за обявяване в несъстоятелност.

5. Срещу погасяване на дълг от 18 млн.лева банката позволява предприятието на бъде прехвърляно няколко пъти:

На 11.12.2014 г. „РУБИН ИНВЕСТ” АД продава множество недвижими имоти в гр. Плевен на „КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД;

След горната нотариална сделка продължава разпореждането с активите пред безучастния поглед на квесторите на банката. На 30.01.2015 г. „КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД апортира закупените имоти в капитала на ново дружество, а именно „РУБИН ПРОПЪРТИ” АД. Капиталът на последното дружество е 25 млн.лева, т.е. това е стойността на закупените имот.

6. С цесията „РУБИН ИНВЕСТ” АД не покрива всичките си задължения към банката, като същевременно е разпродало почти всичките си имоти. Видно от партидата на дружеството в търговския регистър първоначалната стойност на продадените имоти е надхвърляла 40 млн.лева.

7. Чак през март 2015 г. квесторите на банката пускат молбата за обявяване в несъстоятелност на основния акционер на дружеството, придружено с искане за възбрана на имотите на „РУБИН ИНВЕСТ” АД. От имотите обаче са останали само два апартамента в гр. Плевен и една нива. Видно от имотния регистър възбраната върху тези три имота е наложена чак на 26.06.2015 г., но банката отново е изпреварена. Този път от „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, което е наложило възбрана върху същите имоти три месеца преди банката.

 

 

„ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД – щета за банката – 85 000 000 лв.:

 

1. Към 30.09.2014 г. общият размер на кредитите на дружеството е 85 млн.лева. До днес абсолютно нищо не е погасявано по кредитите.

2. Видно от имотния регистър през последната година и половина пред погледа на квестори и синдици дружеството разпродава активи (недвижими имоти) на безценица, като по сметки на дружеството не постъпват суми от продажбите на тези имоти.

3. На 17.12.2014 г. друг кредитополучател на банката пуска молба за обявяване в несъстоятелност на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД. Едва на 20.01.2015 г. квесторите на КТБ АД пускат молба за присъединяване в производството, след като почти всички атрактивни имоти на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД са вече разпродадени, а пари няма.

4. Някои от разпродадените активи:

Централата на КТБ АД в гр. София на ул. Граф Игнатиев 10;

Бившата сграда на „София прес” на бул. Цариградско шосе;

160 дка на първа линия на морето в с. Самотино, община Бяла;

 

 

„СТРАНД БУРГАС” АД – щета за банката – 60 000 000 лв.:

 

1. Дружеството ползва кредит от КТБ АД за построяване на открит развлекателен център „СТРАНД” в Бургас. Към 30.09.2014 г. дългът по кредита е в размер на 76 млн.лева.

2. Върху имота им учредена ипотека в полза на банката.

3. Въпреки необслужването на заема над 1 година, чак през октомври 2015 г. синдиците на банката пускат молба за обявяване на дружеството в несъстоятелност. Едно абсолютно необосновано и нелогично действие при положение, че ипотеката в полза на банката е действаща.

4. И в този случай синдиците са изпреварени. През септември 2015 г. имотът е обявен за продан от ЧСИ в Бургас поради неплатени задължения към Община Бургас. Към момента обявената цена е 15 млн.лева.

5. Община Бургас няма да вземе абсолютно нищо от продажбата на ”СТРАНД”, тъй като КТБ е първоначалния кредитор. И тук възникват съмненията, че развлекателният център е от тези активи на КТБ, за които отдавна има определен купувач на ниска цена.

 

Какво можеше да се направи от страна на синдиците, за да се спре проданта на тази цена:

Да инициират публичната продан, за да могат да контролират действията на ЧСИ;

Да обявят „СТРАНД БУРГАС” АД в несъстоятелност много по-рано и да се търси стратегически инвеститор;

Да поискат като предварителна мярка назначаване на временен синдик и спиране на изпълнителното дело в Бургас.

 

 

„МЕДИКОН КОНСУЛТ” АД – щета за банката – 12 000 000 лв.:

 

1. Към 31.12.2014 г. дружеството има необслужван кредит от КТБ АД в размер на 12 млн.лева.

2. Чак на 19.03.2015 г. квесторите подават молба за обявяване на дружеството в несъстоятелност, но липсата на възбрани върху активи и запори върху други разплащателни сметки позволяват дружеството да бъде умишлено източено. Видно от търговския регистър на 02.07.2015 г. е вписан план за преобразуване на дружеството, съгласно който активи на стойност над 4 млн.лева преминават в новоучредено дружество.

3. Същевременно „МЕДИКОН КОНСУЛТ” АД получава приходи от дейността си през 2014 г. в размер на над 40 млн.лева по сметки в други банки, но кредитът в КТБ АД остава просрочен.

 

 

„ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД – щета за банката – 44 000 000 лв.:

 

1. Към 31.12.2014 г. дружеството има неиздължени кредити от КТБ АД в общ размер на 44 млн.лева.

2. Същевременно, видно от имотния регистър, през месеците април, май и юни 2015 г., дружеството продава свои атрактивни - недвижими имоти в различни селища от страната.

3. До момента квестори и синдици не са предприели нищо адекватно за опазване на имуществото на длъжника.

4. „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД продължава да бъде неизряден длъжник на банката, въпреки, че през 2014 г. отчита постъпления от клиенти за близо 84 млн.лева, достатъчни за погасяване на всички свои кредити.

 

Тези примери са най-доброто доказателство срещу мантрата „КТБ е пирамида”. Освен ако Цонев, Чобанов, Гечев и сие нямат предвид пирамидата на Тутанкамон. Където копнеш – злато.

 

„Гребете, роби, гребете! #КОЙ ще кара водни ски!”

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 10| 4949 |26.02.2016 Горанов принуден да махне синдиците на КТБ заради гафове . 19| 4256 |15.02.2016 Удариха болница на „Лекари без граница“ в Сирия, 9 загинаха . 1| 4656 |15.02.2016 Два градски автобуса се удариха в Пловдив, има пострадали . 11| 7963 |10.02.2016 Синдиците на КТБ с грандиозен гаф, объркали списъка с депозитите на партиите

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads