Реклама / Ads
Frognews
2| 5958 |06.02.2019

Само във Фрог: Източил ли е съмнителен Медицински център милиони от Видинската болница?

.
Прокуратурата мълчи за сигнал, че съмнителен Медицински център за инвазивна кардиология може да е източил половин милион годишно от Видинската болница. Тя се прочу през миналата година с това, че спря работа остарялата апаратура за хемодиализа. Заради това се стигна и до смъртта на един от пациентите на лечебното заведение. Животът на десетки бъбречно болни пък висеше на косъм.

В редакцията на Фрогнюз постъпиха документи с шокиращо съдържание. От тях е видно, че на 30 март 2016 г, на основание чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, е подписан договор N 40 за осигуряване на медицински услуги между държавната МБАЛ „Св.Петка“ АД и Медицински център „Кардиа Ко“ ООД. Основен предмет на Договора е „осигуряването на медицински услуги по медицински специалности кардиология и инвазивна кардиология“ на пациентите постъпили в държавната болница. Договорено е още извършването на медицински консултации, осъществяване на извънболнична медицинска помощ в областта на кардиологията и кардиохирургията.


По силата на договора държавната „МБАЛ Св.Петка“ АД се е задължила „35 процента от приходите от дейността по инвазивна кардиология, заплащани от НЗОК или от пациенти да се контролира и разпределя от Медицинския център. Тези 35 процента се разпределят съответно - 15 процента за Медицинския център и 20 процента на работещите в инвазивна кардиология.

В договора е залегнало още, че заплатите на специалистите ще се заплащат от държавната болница.


Малко по-късно настъпва лека финансова промяна. С анекс N 1 към договора от 13.09.2016 г. страните са договорили, че „ 35 процента от дохода от НЗОК и кешови плащания ще се превежда по сметка на изпълнителя след приспадане на щатното трудово възнаграждение на медицинския персонал, назначен в сектор инвазивна кардиология“. Тоест вдига се цената на услугата, предоставена от Медицинския център на болницата.

 

Странности


"Любопитното е, че преди да се сключи договара, едни и същи лекари са работили за болницата. След това, обаче , Медицинският център ги предоставя за нуждите на същото лечебно заведение, но този път срещу заплащане. Къде е логиката", питат медици?


Очевидно е, че същият въпрос след време си задават и юристите от Изпълнителна агенция „Медицински одит“, които са изразили безпокойство, че проверяващ екип не е събрал и не е обсъдил информация, „дали не е налице симулация в трудовоправните отношения с лекарите специалисти /наети от Възложителя – освободени от него – сключени граждански договори с Изпълнителя – наети отново от Възложителя/.“


В параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на договора е разписано, че същия е сключен под условие, че ще се изпълнява единствено и само когато „двете страни и всяка по отделно са получили необходимите разрешения и регистрации по смисъла на ЗЛЗ“.


Не случайно ви обръщаме внимание на този факт, който две години след старта на договора, започва да „боде очите“ на местните хора. По този повод общински съветник от Видин подава сигнал до главния прокурор, до окръжния прокурор и шефа на „Медицински одит“, с молба да се извърши проверка дали не се източва болницата в големи размери и дали договорът е законен и според правилата. Изказано е разочарование, че “обществената търпимост към порочните схеми в здравеопазването и чувството за безнаказаност вече са приели уродливи форми“.


Проверка


Сигналът така или иначе дава повод за проверка от агенция “Медицински одит”. Ръководител е д-р Любомир Чипилски, началник на отдел, а в екипа е включена г-жа Юлияна Ганчева, към онзи момент на длъжност главен инспектор. За резултатите от извършената проверка е изготвен доклад N Д27-43/06.03.2018г. до изпълнителния директор на агенцията. Докладът е с изключително смущаващо съдържание.


От една страна в доклада си проверяващия екип ясно и недвусмислено е отразил, обстоятелството че МЦ „Кардиа Ко“ ООД не е регистрирано като лечебно заведение. Изненадващо същият екип и в същия доклад сочи, че „лечебните заведения са сключили договор“. Налице е логически и правен абсурд, доколкото едната страна по договора не е лечебно заведение по смисъла на българското законодателство. В случая е интересно , че като правно основание за сключване на договора е послужил чл.95, ал.1, т.1 от ЗЛЗ. Проверяващият екип на агенцията е затаил „несъщественото“ обстоятелство, че цитирания текст визира единствено и само сключването на договори между лечебни заведения.


Проверки в публичните регистри свидетелстват, че МЦ не е регистриран по реда на чл.39 и чл.40 от ЗЛЗ, тоест не е медицински център. Неясни са мотивите на проверяващия екип от една страна изрично да упоменават, че медицинския център не е лечебно заведение, а от друга страна да го приемат за такова. “Налице е вътрешно логическо противоречие в съдържанието на доклада. Липсва коментар дали е законен подобен договор и доколко същия противоречи на закона.”, кометираха пред Фрог източници от агенцията. Нещо повече – в своите изводи проверяващия екип твърди, че „дублиране на дейности“ между болницата и медицинския център няма защото медицинския център не е регистриран по реда на ЗЛЗ, тоест работи незаконно като лечебно заведение.

 

В доклада са изложени притеснителни финансови показатели по изпълнението на незаконния договор. Медицинският център /който не е медицински център/, само за 2017 г., е реализирал приходи за сметка на държавната болница в размер на 439 796 лева. Обемите през годините са сходни. “Тези почти половин милион лева /само за 2017 г./, са „харизани“ на дружество, което от юридическа гледна точка излиза, че не е лечебно заведение”, възмутиха се източниците ни. След тези констатации и изводи е последвал потресаващият извод на проверяващия екип, че нарушения „няма“ и препоръки „няма“.

 

Съмнения и пак проверки

 

На 28.02.2018г. зам.- директорът на агенция “Медицински одит“ Татяна Иванова е положила собственоръчно резолюция върху доклада „за становище от отдел правен“. Предполага се, че е била озадачена от изложеното в доклада и е поискала становище от юристите на агенцията. В изпълнение на поставената резолюция от правния отдел на агенцията е изготвено становище. "Същото е входирано в деловодството, но странното е че не е сканирано, каквито са изискванията на вътрешните правила на агенцията за деловодна и архивна дейност. По този начин становището на правния отдел е потулено и нищо от неговото съдържание не е взето предвид и не е стигнало до министъра на здравеопазването. А неговото съдържание е интересно", отбелязват източниците на Фрог нюз.

 

Разкрития


В становището на юристите е отразено „от събраните доказателства е видно, че изпълнителят не е вписан по реда на чл. 40 от ЗЛЗ, т. е. не е регистриран като лечебно заведение. По този начин едно от предварително установените задължителни условия за изпълнение предмета на договорите не е настъпил, което превръща размененото като престации по договорите недължимо платено, респ. Подлежащо на връщане.“


Юристите на агенцията изтъкват факта, че медицинския център /който не е медицински център/ не може да бъде страна по договор за предоставяне на медицински специалисти, тъй като чл.95, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ визира предоставянето единствено и само на медицински услуги, а не на специалисти.


В становището се отбелязва още, че „от предмета на договорите се установява, че това е дейност попадаща в разрешителния режим на Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/. Дружеството не разполага и с подобна регистрация за извършваната посредническа дейност.


В становището си юристите на агенцията са изтъкнали факта, че проверката е била повърхностна и не са обсъдени важни и относими към казуса проблеми. На първо място са изтъкнали факта, че договора за възлагане на управлението на МБАЛ“Св.Петка“ АД е сключен на 05.06.2017 г., а договора е сключен на 30.03.2016 г. Следва извода, че не може да се направи преценка за представителната власт на представляващия лечебното заведение.

 

На второ място юристите на агенцията са изразили безпокойство, че проверяващия екип не е събрал и не е обсъдил информация за да се извърши преценка дали не е налице симулация в трудовоправните отношения с лекарите специалисти /наети от Възложителя – освободени от него – сключени граждански договори с Изпълнителя – наети отново от Възложителя/.

В хода на проверката не е станало ясно какви са приходите по Клинична пътека 19.1. Проверяващия екип и това не е проверил.


Пренебрегнат е фактът, че сключването на подобни договори следва да бъде одобрено и от финансовия контрольор на държавната болница. Премълчано по проверката е, че подобно одобрение липсва. Липсва обосновка относно финансово – икономическата целесъобразност на сключените договори.


В обобщение, явно юристите на агенцията са били категорично несъгласни с изводите на проверяващия екип, а заместник директора се е ориентирал правилно като им е изискал становище. То, обаче потъва в дън земя.

 

Не е ясно защо до министерство на здравеопазването достига само доклада на проверяващия епип с резолюция на шефа на Медицински одит Златица Петрова. Към приложените документи липсва становището на юристите.

 

Издигане


Освен съмненията, че може някой да се е облажил финансово от договора между болницата и медицинския център, двама чиновници получават повишение в длъжност. Това са д–р Чипилски и г-жа Ганчева -хората, извършили проверката. Загадка е дали двата факта имат връзка помежду си. Чипилски заместваше шефката Златица Петрова, докато тя бе принудена да излезе в дълъг отпуск заради друго разследване на прокуратурата, свързано с прикриване на лекарски грешки, довели до смърт на десетки пациенти. Тук е основателен въпроса дали третият член на екипа не е напуснал агенцията по повод проверката. “Оглушително остава мълчанието на прокуратурта за това дали моделът „болница в болница“ не прави хората още по-бедни за сметка на неколцина много богати“, отбелязаха служители от „Медицински одит“.

 

Екип на Фрог нюз

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Само във Фрог: Спецсъдът и прокуратурата спасиха любимеца на обвинението Бисер Лазов от дело за клевета 3| 6025 |05.02.2019 . Само във Фрог: Прокуратурата от 2 години знае за скандала с „Ларгото“, от доклада на АДФИ лъсват и други схеми 10| 9523 |01.02.2019 . Ст. Делийски за Фрог: Ще има още повдигнати обвинения на хора от БСП 6| 9019 |31.01.2019 . Вл. Тодоров за Фрог: Заемаме челните места в класацията за загиналите на пътя 2| 3345 |31.01.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ