Реклама / Ads

23| 16026 |27.02.2020 АКТУАЛНО

Какво още знаем за офшорката, дала 2 млн. евро на мацето с „Къщата в Барселона“

.
Борислава Йовчева
Историята около т.н.“ къща в Барселона“ е многопластова. Всеки пласт открива нови и нови изумителни факти и нарушения. В историята се появи една кипърска офшорка – Palms Enterprises LTD , за която според каталунската полиция има съмнения за пране на пари и която през 2013г. е превела на Ema BGS SL сумата от около 2 милиона евро.

Ema BGS SL е регистрирана в края на 2012год. от Георгиус Росет Роса Мария, като през февруари 2013год. собствеността на дружеството е прехвърлена на Борислава Йовчева и адреса на управление променен  с адреса на вилата / къщата в Барселона, в която живее Йовчева с родителите и дъщеря си./.По това време капитала на дружеството е 3 000евро.


Palms Enterprises LTD, която така щедро спонсорира фирмата на Йончева има история в България.Тази история е доста любопитна и е сериозно предизвикателство към  българските служби.Фирмата е регистрирана в Къпър с номинален собственик / т.е. недействителен/  Никос Михайлидис от Никозия. Нейни директори са Йордан Христов и Саздов.

 

Palms Enterprises LTD , представлявана от Йордан Христов в съдружие с община Приморско  през 2008г. учредява „Спортни имоти Приморско“АД. В това дружество община Приморско участва с непарична вноска – 28 940кв м , представляващи терен за спортен комплекс, обществено обслужване, озеленяване заедно с изградената метална конструкция –спортна зала, срещу което придобива 50% участие в капитала на дружеството – 700 000 акции с номинална стойност 1 лв. всяка.В Устава на дружеството е вписано че Palms Enterprises LTD е внесъл парична вноска в азмер на 1 374 500лв., както и е участвал в увеличението капитала на дружеството, вкл. е платил частта на общината в увеличението, срещу което е придобил 50 % участие в „Спортни имоти Приморско“АД, представляващо700 000 акции с номинална стойност 1 лв. всяка  .

Оказва се, че според отразяванията в Устава, през 2010год. и 2011год. „Спортни имоти Приморско“АД е получило много сериозни заемни суми от няколко дружества. Заемите не били върнати, поради което вземането на всяко от дружествата било оценено от вещи лица  и внесено в капитала на  „Спортни имоти Приморско“АД .

 

Или простичко казано  „Спортни имоти Приморско“АД  получила от кипърската офшорка  паричен заем по договор от 28.12.2010г. две суми – 708 654,89евро и 1 580 238,21лв или общо 2 966 247лв. Българското дружество не върнало заема и кипърската офшорка срещу тези пари получила още 2 966 247бр. Акции или общо с първоначалните пи учредяването – 3 966 247бр.акции.


На същата дата – 28.12010год. Перла Турист АД заела на „Спортни имоти Приморско“АД   сумата от 348 250,66евро и сумата от 751 365,25лв.Заемът не бил върнат , съответно вземането оценено и срещу него Перла Турист придобила 1 413 012акции.

 

По същия начин друга офшорка – Голдън Холдингс ЛЛС, регистрирана в САЩ, Делауеър ,  на 01.04.2011год. предоставила на „Спортни имоти Приморско“АД   паричен заем от 100 333 евро.Заемът не бил върнат, вземането било оценено и срещу него  Голдън Холдингс ЛЛС придобила 196 234 акции от капитала на „Спортни имоти Приморско“АД .

 

Последното дружество заемодател, придобило акции по описания начин е ОМЗ ООД, а придобитите акции са 75 883бр.

 

Така капиталът на  „Спортни имоти Приморско“АД   бил увеличен на 6 051 376лв., съответно 6 051 376 акции. По този начин участието на община Приморско било стопено от 50% на малко  над 1%.

 

Историята не свършва до тук. През 2019год.Голдън Холдингс ООД  и „Палмс Ентърпрайзис Лимитид прехвърлят  акциите си на българското дружество ОМЗ ООД. Акционери в   „Спортни имоти Приморско“АД   остават  ОМЗ ООД, община Приморско, Перла Турист АД  - две български търговски дружества и общината.

 

ОМЗ ООД обаче е собственост на Йордан Николов Христов  и  „НТ Неротек“ ЕООД, което пък е 100% собственост на Йордан Христов Николов  т.е. Йордан Николов Христов е придобил всички акции на кипърската и американска офшорки, като общо чрез ОМЗ ООД притежава 4 238 364броя акции.

 

Йордан Христов притежава лично  1,25% от капитала на „Перла Турист“АД, а  61,93%  са собственост на „НТ Неротек“ООД , което пък е 100%  собственост на Йордан Христов. Останалите  от 32,96% от капитала на „Перла Турист“АД се притежават от "ХИММАШ"АД. Последното дружество е собственост на НТ НЕРОТЕК" ЕООД, чийто собственик е Йордан Христов.

 

Или на практика Йордан Христов чрез контролираните от него дружества притежава  около 99% срещу 1% за община Приморско от капитала на „Перла Турист“АД, зад който има 28дка общинска земя, спортен комплекс и спортна зала.


По – голямата част от вноските са на офшорни дружества. Дали реално са били предоставени такива суми или не могат да установят службите. Прави впечатление заключението на вещите лица от 2011год. за оценка на непаричните вноски – вземания по паричните заеми. На вещите лица са предоставени оборотни ведомости, договорите за заем, банкови бордера, касови ордери и други платежни документи и извлечения от касови и разплащателни сметки на дружеството. От така описаното следва, че сумите по договорите за заем са предоставени както по банков път , така и на каса – в брой. Касае се за разпореждания с огромни суми, многократно надвишаващи размерите, посочени в закона за мерките срещу изпирането на пари. Такива преводи задължават кредитните институции и всички лица по чл.3 ал.2 и  и 3 от закона да предприемат предвидените мерки. Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

 

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;

2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;

3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;

4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;

5. разкриване на информация относно съмнителни операции,

сделки и клиенти.

 

Съгласно чл.2 ал.2 от закона  изпиране на пари е налице и когато дейността, от която е

придобито имуществото , е извършена в държава - членка на

Европейския съюз, или в друга държава и не попада под юрисдикцията на

Република България.

 

Лицата по чл. 3, ал. и 3 са длъжни да поставят под особено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и

операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да

бъде установена с оглед информацията на разположение на лицето по чл.

3, ал. 2 и 3, или не съответстват на наличната информация за клиента.

 При установяване на сделки или операции по ал. 1 лицата

по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да съберат информация относно съществените

елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и

другите идентифициращи данни.


 Събраната за целите на този член информация се

документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция

"Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност",

на съответните органи за надзор и на одиторите.

 

Към съответните дати на извършваните преводи са действали  посочените разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари

В Държавна агенция "Национална сигурност" е обособена специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване", която получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива финансоворазузнавателна информация при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).

 

Дирекцията е финансоворазузнавателна структура на Република България по смисъла на чл. 2, § 1 и 3 от Решение на Съвета на Европейския съюз от 17 октомври 2000 г. Дирекция "Финансово разузнаване" отговаря за сигурността на обмена на информация и на уебсайта на ЕГМОНТ ГРУП. Възложени са й функции по превенция, разкриване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително във връзка с движението на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията. В изпълнение на функционалните си задължения дирекцията осъществява тясно взаимодействие с българските служби за сигурност и обществен ред и с чуждестранните партньори.


Държавна агенция "Национална сигурност" чрез дирекция "Финансово разузнаване" работи в тясно сътрудничество с FATF (Financial Action Task Force) - организация, която определя стандартите в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и с MONEYVAL (Комитета на експертите по оценяване на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа) - организация, която отговаря за Европа по превенцията на изпирането на пари.

 

Оказва се, че никой – кредитни институции, държавна агенция "Национална сигурност", специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване", община Приморско, ОС Бургас, вещите лица – оценители – никой  не е забелязал очевидното – че милиони се наливат / поне по документи/в едно дружество с общинско участие и то основно от офшорни фирми , че в крайна сметка след всички юридически каламбури и вписвания общината е останала с 1 % участие, а представителя и директор на кипърската офшорка – с 99% , без да е ясен произхода на средствата в капитала на дружеството или факта на предоставянето им. Това е същата офшорка , която през 2013г. предоставя на Борислава Йовчева щедрата сума от почти 2 млн.  евро.

Това е само един пласт от историята. Докато се стигне до сърцевината има много...

 

Румяна Ченалова за Фрог нюз

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 25| 10996 |05.02.2020 Гешев пита 5 пъти журналист: Какво е времето в Москва? Ал Йо нарече медиите дребни провокатори . 1| 4633 |01.02.2020 Какво се променя за българите, които пътуват от и за Острова след Брекзит? . 20| 13385 |21.10.2019 Адв.Татяна Дончева пред ”Фрог” за делото „Баневи“: Прокуратурата прави каквото си иска . 11| 7332 |18.07.2019 Бабикян: Извинявайте, за какво отговаря българското правителство?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ