Реклама / Ads

11| 11669 |21.11.2014 ЪNDERGROUND

Заплашват кмета на Поморие заради голф-комплекса край Каблешково

.
Иван Алексиев
Кметът на Поморие Иван Алексиев е получил заплахи във връзка с голф комплекса край Каблешково, потвърди сам той за Фрогнюз.

„ Да, бяха отправени заплахи към мен; очевидно е, че се почва отдалеч. Натискът върху мен явно цели този проект да не се случи, защото аз правя точно обратно – той да стане. Но нещата започнаха полека-лека да излизат. Считам, че има организирана група, която бавно и методично оказва натиск върху ми, за да не се осъществи проектът; всичко вече започна да се нарежда като броеничка. Но ще изскочи кой има интерес от това”, добави той. Алексиев заяви отново, че е непреклонен в желанието си проектът да стане, но прибави, че освен икономическият интерес на опонентите му, който е водещ и не е спрял в продължение на 3 години, с настъпването на последната година от мандата започват да прозират и политически страсти и интереси.

 

„Затова казвам, че има организирана група, водена от икономически интереси, но вплела и амбиции за местната власт. Тези хора не желаят проектът да стане, защото им е ясно, че ако аз остана за втори мандат кмет проектът ще се реализира с всичките позитиви за общината и с негативите за въпросната група, която е наляла доста пари и вероятно започва да ги губи. А с развалянето на този проект се освобождават едни 2 000 дка на общината, които преди 9 години са били земеделска земя, 10-та категория, но в момента тя е преотредена за голф комплекс. Това никой не го казва. Т.е. тя е със сменен статут и със съвсем друга цена. Там е разковничето!”, обясни кметът Алексиев.

 

Ето и предисторията на настоящите събития, които превърнаха проблема от регионален в национален проблем, чиято хронология представя Алексиев: „Дружество „Кабланд” ООД е създадено през 2005 г. със съдружници Община Поморие  и фирма „Ен Джи Би Кънсълтинг”. ОбщинаПоморие участва с апортна вноска на близо 2 000 дка земя в местността „Хижата” – гр. Каблешково, където инвеститорите трябва да построят модерен голф комплекс. Вече 9 години строителството дори не е започнало. Последното Общо събрание на съдружниците от „Кабланд” се проведе на 29.10.2014 г. и на него за пореден път поисках промяна в дружествения договор, но предложението отново не беше прието. Пред въпросните инвеститори заявих, че през 2005 година са вкарали Община Поморие (не без нейно знание и съгласие) в класическа схема за измама, от която страдат единствено жителите на Каблешково. И отново ясно заявявам, че преди 9 години тогавашният кмет и общинските съветници са толерирали тези хора, и  че става въпрос за класическа схема за източване на общината. Първоначално с Решение № 210/22.12.2004 г. ОбС-Поморие е дал съгласие де се извърши продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на 5 от имотите, предоставени по-късно като апортна вноска в „Кабланд” ООД, общо в размер на 1 476,057 дка, като имотите „да се използват за изграждане на голф-комплекс.” Продажбата съгласно решението следва да се извърши чрез търг с явно наддаване при първоначална цена 500 лв. на декар. Решението е отменено с последвало решение на ОбС-Поморие от 11.02.2005 г. С окончателно Решение № 255/29.03.2005 г. ОбС-Поморие „дава съгласие Община Поморие да учреди дружество с ограничена отговорност, като внесе под формата на непарична вноска недвижими имоти, подробно описани в дружествения договор”, общо в размер на 1 918,197 дка, „срещу които да получи 2 777 дяла по сто лева или общо 277 700 лв., представляващи 20 % от капитала на новоучреденото дружество, като сключи договор и протокол за учредяване на дружеството с учредител „Ен Джи Би Кънсълтинг” ООД, който да внесе сумата от 1 110 800 лв., срещу която да получи 11 108 дяла по сто лева поотделно, представляващи 80 % от капитала на новоучреденото дружество. Определен е предмет на дейност: Проектиране, строеж и експлоатация на ваканционно-развлекателен голф комплекс от зони, сгради и съоръжения и акомодация в поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Каблешково, местността „Хижата”. Упълномощен е общински съветник, който да подпише учредителните документи, като на същия са дадени права да подписва всички необходими документи по регистрацията на дружеството и да подпише от страна на общината дружествения договор, приет с настоящото решение. Със същото решение под т. 9 е гласуван текст, според който ОбС-Поморие „одобрява предварителния и окончателния договор за евентуална продажба на дяловете от „Кабланд” ООД и определя същия общински съветник за представител на общината, като го упълномощава да подпише предварителния и окончателния договор пред нотариус. По-късно, на 22.07.2005 г. е издаден и нотариален акт за притежаваните недвижими имоти от апортната вноска на името на „Кабланд” ООД – НА № 158, том IV, рег. 1400, дело 689 от 2005 г. Трудно е да се проследи кой стои зад така наречената фирма инвеститор на проекта. Съсобственици в нея са Дарио Томалети /Божидар Томалев/, българинът с френско гражданство Георги Гурковски и англичанинът Никалъс Галахар. Съгласно справка в СИЕЛА-правно-информационна система, поддържаща данни от Търговския регистър, регистър БУЛСТАТ, НИС Делфи, НОИ и НАП, към момента на учредяване на „Кабланд” ООД от 29.03.2005 г. (същата дата, на която е взето Реш. № 255 на ОбС-Поморие за учредяване на „Кабланд” ООД) посоченият като съдружник „Ен Джи Би Кънсълтинг” ООД вече е преобразувано от дружество с ограничена отговорност на еднолично ООД. Размерът на капитала не е променен, остава същия – 5 000 лв. и собственикът е малтийската фирма Дарник Лимитид. Съгласно писмо с изх. № 2184/28.04.2011 г. на Окръжна прокуратура-Бургас прехвърлянето на дяловете на Дарио Томалети, Георги Гюрковски и Никалъс Галахар към Дарник Лимитид е осъществено по-рано, на 17.03.2005 г. Преобразуваното дружество „Ен Джи Би Кънсълтинг”  ЕООД отново се представлява от Георги Гурковски, но вече е само като управител. По-късно капиталът на „Ен Джи Би Кънсълтинг” ЕООД е увеличен на 1 158 900 лв., като тази промяна е вписана в Търговския регистър на 21.06.2006 г., а учредителният акт на дружеството, приет от представител на новия собственик Дарник Лимитид, е подписан на 13.03.2006 г. Девет години по-късно, строежът не е започнал. Финансовият отчет на дружеството показва, че приходите му са 0 лв., а загубите над 2 млн. лв. Възложил съм пълна справка за гласуването и за действията на всеки един общински съветник и отговорен фактор. След това ще сезираме съответните компетентни органи за техните деяния. За нещо, което десета година не дава плод, аз казах – заченато е порочно, умишлено е заченато порочно. И не са виновни само „Ен Джи Би Кансълтинг”, а и представителите на Община Поморие от това време – тогавашният кмет, председателя на Общинския съвет и общинските съветници.  Дали всичко това е направено съзнателно или не – последствията вече се виждат. Понякога бездействието е по-опасно от действието. И ако несъзнателно е направено, тогава да излязат тези хора и да си признаят, че са сгрешили. А те не само мълчат, а се опитват да вменят вина на други. Щом мълчат, очевидно е направено съзнателно. На всички е ясно, че общината няма как да излезе от това дружество. Дори да пуснем искане по Търговския закон за излизане, изрично в решението от 2005 г. е записано, че общината може да се освободи единствено от дяловете си. Тя няма как да си върне земята. В момента, в който е взето решението, че Община Поморие апортира тези близо 2 000 дка земя в това дружество, тя се разделя с тях, защото те стават собственост на дружеството. Цитира се и едно решение от 27 септември 2011 г. как кметът трябва да предприеме действия за излизане на общината от дружеството и се дава срок за това от 10 дни. Но на 30 септември същата година се влиза в предизборна кампания. И кметът, и председателят на Общинския съвет, Янчо Славов (БСП), са заявили преди това, че са кандидати за кметове и на 30-ти септември те излизат в кампания.

Относно решението на съда, за което твърди бившият председател на Общинския съвет Янчо Славов (БСП) и един електронен сайт, искам да дам следното уточнение: Бургаският административен съд е приел, че решението на ОбС Поморие от 2011 г. за прекратяване на дружествения договор не е индивидуален административен акт по смисъл на чл. 21, ал. 1 от АПК, а представлява волеизявление на собственик на дружествен дял в търговското дружество с общинско участие. Поради което съдът е намерил, че жалбата е недопустима, оставил я е без разглеждане и е прекратил производството по  делото. Съдът не се е произнесъл по законосъобразността на решението на ОС Поморие за прекратяване участието на Общината в „Кабланд”. И едно уточнение – няма решение (съдебен акт по същество на спора), а има определение. В Търговския закон изрично е записано, че съдружниците могат да се освободят единствено от дяловете си. В момента, в който е взето решението през 2005 г. за създаването на дружеството, Община Поморие се разделя с тези 2000 дка земя и те стават собственост на дружеството (за което има издаден нотариален акт). Последствията са налице! Всички, които са участвали в това порочно деяние, визирам тогавашния кмет и председателя на Общински съвет, се опитват да се оправдаят. Ако ставаше въпрос за грешка, мисля, че щяха да излязат и да я признаят. Но те се оправдават и измиват ръцете си с мен, защото знаят, че „грешката” е допусната умишлено и най-вероятно им е донесла лична изгода. Сегашното ръководство на Община Поморие и аз като кмет, полагаме огромни усилия да накараме инвеститора да реализира проекта, като по този начин да пресечем порочната схема. Съзнаваме, че реализацията му е от изключителна важност за жителите на гр. Каблешково и района като цяло, затова правим всичко възможно да запазим земята, която е апортирана в дружеството.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 2| 7120 |02.09.2013 Фандъкова даде на прокурор кмета на „Изгрев” . 26| 10270 |15.09.2011 Мащабни злоупотреби източили община Поморие? . 14| 12596 |23.03.2010 Яхтена марина насред старо Поморие съсипва града

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
БЛОГОВЕ