Реклама / Ads

18| 5844 |11.07.2007 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Излезе финансов доклад на Националния борд по туризъм

.
Финансов доклад за дейността на „Националния борд по туризъм". Получихме го по електронна поща. Към него имаше кратко обяснение от членове на Контролния съвет, че до тях този отчет не е стигал. Изпратен бил на някои от членовете на УС на Борда, но не на всички. Не е имало и заседание на Контролния съвет, на което да се приеме или - не, отчета, след което да се изготви доклад. Общо

Финансов доклад за дейността

На "Национален борд по туризъм"

към  31.12.2006Г.

гр. София , бул. "Мария Луиза" 2, Бизнес център ЦУМ , ет.7

БУЛСТАТ: 175090938

 

Учредяване и регистрация:

Учредено през 2006г.в гр. София с решение № 1 / 18.05.2006г., по ф.д. № 5857 / 2006г. на Софийски Градски Съд, като сдружение с нестопанска цел определено за извършване на обществено полезна дейност.

 

Предметът на дейност на сдружението е: да популяризира България като предпочитана туристическа дестинация в Европа и света и да издига престижа на българската туристическа индустрия като привлекателен обект за инвестиции и търговско сътрудничество; да представлява обединения интерес на туристическата индустрия и свързаните с нея стопански дейности пред публичните органи и институции в България,както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина;да създава условия,координира и поощрява развитието на туристическата индустрия и свързаните с нея стопански дейности в Република България.

 

Счетоводството се осъществява при спазване на основните счетоводни принципи, визирани в чл.4 от Закона за счетоводството., а именно:

Текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към датата на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на парични средства, или техните еквиваленти и се включват във финансовия отчет за периода. Разходите се признават на база на директната връзка с приходите, по конкретни носители на приходи.

Действащо предприятие - предприятието не предвижда и няма намерение да се ликвидира или да ограничи съществено мащабите на своята дейност.

Счетоводството на сдружението се осъществява на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, при спазване на следните принципи:

 - предпазливост;

 - съпоставимост между приходи и разходи;

 - предимство на съдържанието пред формата;

- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период.

 

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на приложимите Национални счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и специфичните изисквания на българското  законодателство, всички те приложими към 31.12.2006г.


П Р И Х О Д И

 


Приходите включват брутният поток от икономически ползи, създаден в хода на обичайната дейност през отчетния период. Оценяват се по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане или възмездяване. Приходите от нестопанската дейност могат да са : от членски внос, от регламентирана дейност,от дарение под условие и дарение без условие. За 2006г. няма получени финансирания и дарения.Формираните приходи са единствено от членски внос и възлизат на 149 100 лева по издадени фактури. От тях постъпили реално са 83 700лева, а останалите 65 400 лева са дължими от членовете.

 


РА З Х О Д И

 

 

Разходите за нестопанска дейност са за регламентирана дейност и административни. Административните разходи са свързани с функционирането на общата система на управление на  сдружението.За 2006г. те възлизат на 54 600 лева. Резултата от дейността на сдружението за 2006г.Финансовият резултат е крайният икономически резултат от дейността за периода

 


ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ  


Финансовият резултат е крайният икономически резултат от дейността на сдружението за периода. За 2006г.той е 94 500 лева.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 
Настоящият доклад е съставен от Маргарита Иванова - счетоводител и съставител на Годишният отчет на  "Национален борд по туризъм и утвърден от Поли Карастоянова-Изпълнителен директор на "Национален борд по туризъм".

 

 

 

Гл. Счетоводител:    Ръководител:

/Маргарита Иванова/ /Полина Карастоянова/
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 20| 5462 |10.07.2007 Националният борд по туризъм се разпадна . 0| 4609 |09.03.2007 КФН ще дава данни за небанковия финансов сектор . 0| 4442 |09.03.2007 КФН ще дава данни за небанковия финансов сектор . 0| 4406 |09.03.2007 КФН ще дава данни за небанковия финансов сектор
Реклама / Ads
БЛОГОВЕ