Реклама / Ads
2| 4586 |11.02.2010 НОВИНИ

За България, свободна и чиста от ГМО, настоява обществото

.
Обществени организации изразяват твърда позиция против освобождаването на ГМО в околната среда на България.

Дo:
Министър-председателя на Р България
г-н Бойко Борисов

Председателя на 41-вото Народно събрание
г-жа Цецка Цачева

Председателя на Комисията по околна среда и води
г-жа Искра Михайлова

Председателя на Комисията по земеделие и храни
г-жа Десислава Танева

Народните представители от 41-вото Народно събрание

Българските депутати в Европейския парламент

Копие до:
Министъра на околната среда и водите
г-жа Нона Караджова

Министъра на земеделието и храните
г-н Мирослав Найденов

Министъра на здравеопазването
г-н Божидар Нанев

Председателя на върховния административен съд
г-н Константин Пенчев

Омбудсмана на Р. България
г-н Гиньо Ганев
Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми (ЗИД на ЗГМО)

Уважаеми г-н министър-председател,
Уважаема г-жо председател,
Уважаеми дами и господа,

Предложението на управляващите за налагане на мораториум върху освобождаването на ГМО в околната среда е една крачка към постигането на диалог с обществеността и ние оценяваме действията на правителството в тази посока.
Смятаме обаче, че мораториумът е мярка, която не влиза в противоречие с искането ни законът, който ще се изработи, да бъде максимално рестриктивен към освобождаването на ГМО в околната среда, съгласно европейските директиви и в съответствие с публично оповестената позиция на министър-председателя и правителството.
След като се получи отговор от ЕК на запитване, отправено от ЕС „За Земята”, стана ясно, че официалното уведомително писмо към България по процедура за нарушение № 2009/2032 засяга само и единствено „работа с генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) в контролирани условия”. Това се потвърди и от публикуваното по-късно в медиите същинско уведомително писмо, където ясно личи липсата на текстове, отнасящи се до ЗГМО в частта му за освобождаване в околната среда.
Европейската комисия е предявила искане да се прецизират само неправилно транспонирани в досегашния ЗГМО от 2005 г. текстове във връзка с работата с ГММ в контролирани условия съгласно Директива 98/81/ЕО.
Конкретните изисквания на ЕК са единствено да се поправят технически грешки и неправилни формулировки, допуснати при транспонирането на директивата в ЗГМО от 2005 г. поради лош превод, както и да се осигури задължителна консултация с Европейския парламент по отношение на решенията и възможността на Съвета на министрите да приема или отхвърля предложения за одобрения с квалифицирано мнозинство.
Мотивите на вносителя на законопроекта, видни и от стенограмата на 57-то заседание на НС от 13 януари 2010 г., нарушават Закона за нормативните актове (ЗНА), според който изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност (чл. 26, ал. 1).
Също така не са спазени и изискванията по чл. 28, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от ЗНА за промените, отнасящи се до освобождаването на ГМО в околната среда и внасянето на законопроекта в този му вид е в нарушение на закона. Според чл. 28, ал. 3 от ЗНА проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. Директива 2001/18/ЕО, отнасяща се до освобождаване на ГМО в околната среда, с която вносителите мотивират предложенията си за изменение, вече е транспонирана в закона и към нейното транспониране няма препоръки в писмото на ЕК от април 2009 г.
В допълнение към гореизложените аргументи смятаме, че вносителите на законопроекта би следвало да отчетат обществения интерес и заявени искания за „България – чиста от ГМО” и да се възползват от правата на страната ни като членка на ЕС по чл. 95 (предишен чл. 100а) от Договора за създаване на Европейската общност. Едва след предприемането на съответните действия би следвало да се прибягва към другите регламентирани механизми.
Изрично заявяваме, че протестите ни и настоящата декларация нямат никакъв политически претекст и изразяват единствено нашата загриженост и позиция като български граждани и европейци. Няма да допуснем те да бъдат политизирани и използвани от нито една политическа сила.
Като граждани, активно следящи управленските процеси в страната, ние държим на стабилността на държавата и на ефективната работа на правителството. Държим България да бъде управлявана от национално отговорно правителство, което е задължително, ако позицията на България по отношение на ГМО е наистина такава, каквато е оповестена публично, а именно – за „България – чиста от ГМО”.

Нашите основни становища, искания и аргументи са:
• Отчитаме необходимостта от допълнителни механизми за гарантиране на обществения и национален интерес, който очевидно в настоящия момент е най-обективно защитаван от граждански групи и неправителствени организации, затова настояваме за нормативно гарантиране на широко представителство с право на глас на неправителствени браншови, природозащитни и потребителски организации в Консултативната комисия по генетично модифицираните организми.
Аргументи:
Настоящите разпоредби на ЗГМО предлагат състав на Консултативната комисия единствено от хабилитирани лица. По този начин се ограничава възможността за прозрачно и равнопоставено участие на другите заинтересовани страни по темата, а именно – граждански организации, вкл. браншови, природозащитни и потребителски. Липсата на по-широк кръг от специалисти с право на глас (вкл. практици) води до липса на ефективно гражданско участие и коректив и позволява допускане на конфликт на интереси, който от своя страна ще доведе до подмяна на националния интерес.

Настояваме за прекратяване на спекулациите около необходимостта за транспониране на Директива 2001/18/ЕО, тъй като обективни основания за това няма.
Аргументи:
Сега действащият Закон за ГМО е приет през 2005 г. и е част от предприсъединителната програма на Р. България. Директива 2001/18/ЕО е за опазване на околната среда и човешкото здраве, прилагане на Принципа на предпазливостта и поставя широка рамка за страните членки в зависимост от националната им политика по отношение на ГМО.

• Настояваме всички съществуващи към момента забрани в ЗГМО за освобождаване на ГМО в околната среда да бъдат запазени.
• Настояваме за запазване на буферната зона от 30 километра около Натура 2000, което не представлява „обща забрана” и има единствено за цел да предпази България от последващи наказателни процедури за унищожаване на биоразнообразието й (Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и Директива 79/409/ЕЕС за птиците). Както и да бъдат въведени буферни зони с размер 5 км около всеки пчелин, поради доказаната опасност от въздействие на ГМО върху пчелите, а също и буфер от 15 км около всяко семеразвъдно стопанство, с цел гарантиране и опазване чистотата на традиционните български сортове и култури.

Аргументи:
Предложенията за изменение на членовете, засягащи регламентираната в сега действащия ЗГМО защита на зоните на Натура 2000 и 30-км пояс около тях, както и защитата на традиционни сортове и култури, не само не противоречат на европейските директиви, а точно обратното – те са в духа на Директива 2001/18/ЕО и гарантират опазването на биологичното разнообразие и защитата на околната среда.
• Смятаме, че след като ЕС е регламентирал полевите опити в Директива 2001/18/ЕС и не е отправил изрична препоръка към България по нея, нямаме право да квалифицираме полевите опити у нас по друг начин и да ги разглеждаме отделно, така че текстовете за такива изменения да отпаднат.

Аргументи:
С изключение на случаите, когато ГМ продукт е разрешен за отглеждане от ЕС, въпросът за освобождаването му в околната среда е оставен в сферата, в която държавите членки могат да провеждат самостоятелна политика. Аналогично е положението и с вземането на решения за разрешаването на опити на националната територия с неразрешени за пускане на европейския пазар хибриди.
Основанието, че полевите опити са необходими за доказване вредата от ГМО, е невярно и несериозно, защото страните членки могат да използват основанията на друга страна, която вече е въвела предпазна клауза за съответния хибрид.
Към настоящия момент в държави членки с хармонизирано законодателство съществува практика за недопускане освобождаването на ГМО в околната среда, което доказва тази практическа възможност и липса на противоречие с нормативната база на ЕС. В потвърждение такива страни са наложили т. нар. „де факто мораториум“ и в Европейската общност не са стартирани наказателни процедури срещу тях.

Предвид публично заявената от министър-председателя и правителството твърда позиция против освобождаването на ГМО в околната среда на България, настояваме и очакваме Народното събрание да приеме само поправките, които се отнасят до Директива 98/81/ЕО, и да възстанови рестриктивните режими, засягащи освобождаването на ГМО в околната среда.

Настояваме:
1. В ЗИД на ЗГМО да останат промените единствено по отношение на работата с ГМО в контролирани условия, съгласно мотивите, приложени към законопроекта – буква по буква от писмото с изх. N:2009/2032 C(2009)2413 от 14 април 2009 г. на ЕК за отстраняване на допуснати неточности и формулировки при транспониране на Директива 98/81/ЕО, която е изменение на Директива 90/219/ЕИО. Всички останали промени на сега действащия ЗГМО да бъдат върнати и подложени на широка обществена дискусия с гарантирано участие и право на глас на представителите на браншови, потребителски, граждански и природозащитни неправителствени организации.
2. Да се приложи защитната клауза по чл. 23 от Директива 2001/18/ЕО за царевичния хибрид МОН810, като това бъде разписано в закона, както и да се прилага предпазна клауза за всеки хибрид на ГМО, който бъде разрешен оттук нататък на територията на ЕС.
3. При гласувания в ЕС, българските представители и министри строго да се придържат към презумпцията за рестриктивна политика спрямо ГМО, изразена от българското общество.
4. Наред с предстоящото приемане на мораториум за освобождаване на ГМО в околната среда, настояваме Народното събрание да приеме и резолюция за национална стратегия, в която България да се определи като зона, свободна от ГМО. Резолюцията следва ясно да посочи икономическите интереси на България за защита и развитие на екологично чистото, органично и традиционно земеделие и на продукция с етикет „Без ГМО”, опазване и защита на защитените територии и екологичен туризъм.

В противен случай ще сезираме всички български и международни компетентни органи за нарушение на Закона за нормативните актове, както и Европейската комисия за незачитане на общественото мнение и липсата на обществен дебат.
Само при изпълнението на горните искания ще бъдем сигурни, че заявената позиция за България, свободна и чиста от ГМО, ще се превърне в реалност!
Същевременно това ще е най-голямата реклама за страната ни, която ще осигури гарантирани пазари с етикет GMO Free на всеки български продукт.
Приемането на ЗИД на ЗГМО в сегашния му вид, приет на първо четене, влиза в силно противоречие с публично декларираната позиция на министър-председателя и правителството, а мораториум върху неприемлив и опасен за биоразнообразието и здравето ни закон няма да осигури гарантирана защита за България.

Дата: 09.02.2010 г.
София


Димитър Кацов,
Инициативен комитет на родители и граждани

от името на:

1. Инициативен комитет на родители и граждани
2. Национална асоциация на зърнопроизводителите
3. Българска Асоциация „Биопродукти“
4. Фермер БГ
5. Национална научна асоциация по пчеларство
6. Коалиция „За да остане природа в България”
7. Асоциация „Активни потребители"
8. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Варна
9. Фондация за околна среда и биоземеделие
10. Фондация Биоселена
11. Обл. съвет на кооперациите – В. Търново
12. Българска Национална Асоциация „Етерични масла, Парфюмерия и Козметика“
13. Национална гилдия на главните готвачи
14. Информационен портал Farmer.bg
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 5026 |06.02.2010 Кристалина Георгиева: Ще помогна на България, ако светът ми повярва . 0| 7193 |02.02.2010 Чистачка засече групово изнасилване в училище . 21| 15587 |20.01.2010 Спряно интервю с Живков в „Свободна Европа” възкръсва във Frognews.bg . 33| 6809 |20.01.2010 Желева проговори: Чиста съм, кампанията срещу мен стигна твърде далеч

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads