Сряда, 22 Ноември 2017, 03:54
Frognews
2| 6878 |05.10.2016

ФРОГОКО: Командват по телефона член на СЕМ как да отнеме лиценза на ТВ7

.
Бетина Жотева
Член на Съвета за електронни медии /СЕМ/ е получавал указания по телефона как да се отнеме лиценза на ТВ7. Това става ясно от скандален протокол от заседанието на регулаторния орган, проведено на 13 септември 2016 г.

От документа се разбира, че докато членовете на СЕМ умуват как да действат по направеното от Бетина Жотева предложение за отнемане на лиценза, тя излиза в коридора и се консултира по телефона с някого. Един от колегите на Жотева-Иво Атанасов иска да разбере с кого разговаря, но получава лют отпор. „Това е нейна работа, г-н Атанасов”, контрира председателката на регулатора Мария Стоянова.   Жотева пък пояснява, че се е консултирала с хората, на които е разчитала да направят анализа.  В крайна сметка не разкрива тайния си съветник.  Заседанието се провежда дни преди старта на предаването „Насреща Люба Кулезич”. Припомняме ви, че Излъчването на телевизията в цялата страна бе спряно точно  по време на предваването.

 

От прококола става ясно, че Иво Атанасов е скочил срещу искането за  светкавично спиране на телевизията. Изброил е и другите административни нарушения, които СЕМ прави спрямо медията. Той припомня, че ТВ7 имат право да обжалват наложената от СЕМ санкция, но никой не се вслушва в думите му. В началото на дебата признава, че ще гласува „въздържал се”, но в края е категорично „против”. Останалите четири члена на СЕМ, гласуват „за”, заради което предложението на Жотева е прието.

 

Ето част от дебата:

 

Мария Стоянова: Член на СЕМ е вносител на становище.

Иво Атанасов: Така е, но г-жа Жотева излиза в коридора и се консултира по телефона.

Мария Стоянова: Никъде не пише, че няма право.

Иво Атанасов: С кого?

Мария Стоянова: Това е нейна работа, г-н Атанасов. Вие казвате ли ни на нас, Вие с кого се консултирате?

Иво Атанасов: Добре, благодаря Ви!

Бетина Жотева поясни, че се е консултирала с хората, на които е разчитала да направят анализа.

Иво Атанасов: Точно това питам, кои са тези хора?

Бетина Жотева поясни, че след като не може да разчита на юридическия анализ на СЕМ, разчита за консултация на юридически анализ извън СЕМ.

Иво Атанасов: Много благодаря за това Ваше изявление!

 

 

Вижте текста на целия протокол от заседанието на СЕМ:

 

 

                                    С Ъ В Е Т  З А  Е Л Е К Т Р О Н Н И   М Е Д И И

                                                         П Р О Т О К О Л  № 41

от редовно заседание, състояло се на 13.09.2016 г.ПРИСЪСТВАЛИ: Бетина Жотева, Иво Атанасов, Мария Стоянова – председател, Розита Еленова,София Владимирова.

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Мария Стоянова – председател.

Протоколист: Албена Драганова

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно постъпили становища и мнения във връзка с обществено обсъждане на процедура по избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).

Вносител: Ант. Лозенска. Докладва: Д. Петрова.

2. Представяне на проект за методика във връзка с провеждане на мониторинг на аудио и адио-визуалните медийни услуги по време на предизборната кампания за Президент на Република България и Национален Референдум.

Докладват: Виржиния Савова, Антоанета Лозенска.

3. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за:

а) осъществен надзор на програми по повод инцидента с алпиниста Боян Петров и еколога Андрей Ковачев за наличие на неподходящи кадри в програмите.

б) постъпила кореспонденция от сдружението ПРОФОН и „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД.

в) поправка/допълнение на Протокол № 33/ 12.07.2016 г. Жалба от „ТВ Седем“ ЕАД против решение № РД-05-134 от 2016 г.

Вносител: Ант. Лозенска. Докладват: В.Савова, Д.Кирковска, Д. Петрова.

4. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» във връзка с международна дейност относно:

а) проведена на 02.09.2016 г. среща на Първа работна подгрупа на ЕРГА „Регулаторни предизвикателства при прилагането на новите законодателни предложения“.

б) информация за достъпността на телевизионното съдържание в Полша, Ирландия и Великобритания.

Вносител: Ант. Лозенска. Докладват: Ант.Лозенска, Д. Ганев.

5. Доклади от Дирекция « Обща администрация» относно:

а) Проектобюджет на БНР и БНТ за 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г.

б) издаване на актове за установяване на публични държавни вземания.

Вносител: Сп.Янева. Докладват: Сп.Янева, Нез. Кардашева.

6. Доклад от Председател на комисия по провеждане на конкурсни процедури за

длъжностите: главен инспектор, старши инспектор, старши юрисконсулт. 2

 

Докладва: Розита Еленова – член на СЕМ.

7. Писмо от Председателя на Комисията по културата и медиите на Народното събрание.

Разни.

Мария Стоянова: Здравейте колеги, запознайте се с регионалните инспектори на СЕМ. Те са част от Съвета. Поводът за официалното им посещение е представянето на изборния мониторинг.

Бетина Жотева внесе предложение да се разгледа и да се вземе решение за заличаване на регистрация и лицензия на ТВ7. Помоли това да се обсъди в точка 3/в.

Мария Стоянова: Колеги, ако сте съгласни с направеното предложение, моля да гласуваме дневния ред. Благодаря ви.

Решение:

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: приема дневния ред с направените допълнения.

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно постъпили становища и мнения във връзка с обществено обсъждане на процедура по избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).

Емилия Станева докладва: На заседание, проведено но 01.08.2016 г., СЕМ реши да стартира обществено обсъждане на Процедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ. Проектът на Процедурата, заедно с въпроси към нея, е публикуван на същата дата на сайта на регулатора, като крайният срок за събиране на мнения е обявен до 17.00 чака на 09.09.2016 г. В посочения срок са постъпили три писма, които са свързани не толкова с коментари на процедурата, а с отговори на допълнително изведените от СЕМ въпроси отнасящи се до проучване на общественото мнение:

- Необходимо ли е въвеждане на допълнително изискване, свързано с по-висока образователно - квалификационната степен?

- Необходимо ли е да се изисква от кандидатите удостоверяване наличието/липсата на принадлежност към бившата Държавна сигурност?

- Необходима ли е изрична подкрепа на кандидатите за генерален директор от неправителствения сектор, и ако - да, на какви условия да отговарят неправителствените организации?

След изтичане срока на публичното обсъждане, следваща стъпка, която би следвало да се предприеме е работната група да се събере, да се прецизират текстовете на Процедурата и да се внесе за приемане от СЕМ.

Мария Стоянова: Г-жо Станева, в отговорите на гражданите има позиции свързани с текстове от ЗРТ, които са отпаднали или не са прецизирани, както бяха прецизирани те в нашите въпроси. Обещахме на Комисията по културата и медиите да ги информираме за проведеното обществено допитване, в което са събрани мнения. Колеги, моля да се подготви съответно писмо. С това навлизаме в по-съществената част от дейността на СЕМ, финализиране и гласуване на процедурата за избор на генерален директор на БНТ. Колеги, предстои следващата седмица заседание на работната група.

Решение:

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: да се сезира Комисията по културата и медиите. 3

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Представяне на проект за методика във връзка с провеждане на мониторинг на аудио и адио-визуалните медийни услуги по време на предизборната кампания за Президент на Република България и Национален Референдум.

Мария Стоянова: Тази тема е много важна за нас и за колегите от страната, а именно: Проект за методика във връзка с провеждане на мониторинг във връзка с провеждането на Избори за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум. Вие знаете, че за тази методика използвахме практика на други регулатори. Благодаря на Мария Белчева и Виржиния Савова за положените усилия във връзка с изучаването на тези практики. Основата в методиката е практиката на колегите от Каталунския регулатор и Британския ОФКОМ. Колеги, накратко да обобщя. Новото в този мониторинг е, че отделяме специално внимание на обществените медии. Изискванията по Закон към тях са специфични. Моля, регионалните инспектори на СЕМ да обърнат внимание на регионалните програми на БНР, съобразени със заложените параметри на кампанията. Това е първата кампания, която е задължителна в България. За СЕМ е изключително важно кампанията в своята разяснителна и информационна част да достигне до всички граждани, както е по Конституция. Това обхваща и онези граждани, които не чуват и не виждат. На тях сме длъжници ние, като надзорници, а медиите, като доставчици на услуга. Ще апелираме отново към медиите да не пренебрегват тази част от аудиторията. Изключително важен е един елемент, който е обект на критика от страна на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, обхващането на онази част от аудиторията, която за първи път гласува. Това са младите хора, които ще имат нужда от повече разяснения и информация. За съжаление, традиционно в нашата страна, информационните предложения към младежите са изключително скромни. Основното обаче в мониторинга са неговите изводи. Как ще анализираме данните, които ще съберем посредством таблиците. Те не са наше творчество и авторство, а опит взаимстван от нашите колеги в останалите европейски държави. Във фокуса на колегите от страната ще бъдат регионалните програми на основните доставчици.

София Владимирова зададе въпрос, като цитира текст от Предложението за методика на мониторинг: “ Поканите на кандидатите и представители на партии следва да са свързани с необходимостта от информация. ДМУ следва да се въздържа от напр. Представяне с културна, развлекателна цел на кандидата, което може да се счете и за агитация”. Разсъждава дали за инспекторите ще е проблем, ако кандидати по време на кампанията участват в развлекателни предавания.

Виржиния Савова: Ще отбелязваме, че има такова участие, но то не нарушава законодателството.

Мария Стоянова: Колеги, има ли други въпроси?

Иво Михайлов, старши инспектор в Регионален център на СЕМ в Благоевград: Проблемът от последните избори беше с разграничаването на платена и безплатна агитация. Има доставчици на медийни услуги, които не публикуват договорите достатъчно ясно и четливо.

Мария Стоянова: Наясно сме, че този проблем не е свързан само с доброто желание на медиите. Законът не е достатъчно прецизен, задължителен и категоричен към самите доставчици. Факт е, че това затруднява нашата работа. Утре имаме среща в ЦИК, където този въпрос ще бъде поставен още веднъж. Другата седмица ще представим мониторинга пред БНТ и БНР. Генералният директор на БНТ беше при нас да представи отчета за програмната дейност и финансовото състояние на медията. Г-н Михайлов, генералният директор постави въпроса по същия начин, но в друг контекст. Има партии, които не се възползват от правото си да се представят. Тези избори са предизвикателство за нас и в друга посока. Правят се паралелно с 4

 

референдум. В документите сме го обвързали и него. За първи път обръщаме внимание на практиката, изискванията и стандартите, които е заложил ЕС за радио и телевизия - EBU .

Иво Атанасов: Другият проблем е, че много медии, особено радиостанциите по време на излъчването на предизборните материали не уточняват, че това е платена агитация.

Емилия Станева: Изборният кодекс, с измененията му, задължава доставчиците, когато излъчват платено съдържание изрично да обозначават това.

Мария Стоянова: Колеги, това е факт. Наясно сме, че сме регулатор по съдържанието. Това са важни неща, вменени от законотвореца, записани в Изборния кодекс. Нашата гледна точка е зрителят. Това е нашият фокус, каква информация стига до зрителя. За това се прави кампания, за мобилизация и информация на електората. Ние ще се фокусираме върху тези две неща. Обръщам се към съветниците, да гласуваме така предложената методика за наблюдение на изборите.

Емилия Станева: Г-жо председател, г-жа Савова обърна внимание по отношение на безплатните форми. Досега е използвана методика, отчитаща влиянието на медията. В случай, че остане тази методика би следвало предложените към днешния доклад таблици за безплатни форми да отпаднат. Това реферира и към следващото обсъждане – на споразумението с ЦИК..

Мария Стоянова: Основната цел, която си поставихме е прозрачност и опростяване на материалите. Важно е аудиторията, доставчиците и цялото общество да бъде наясно, каква работа е извършил СЕМ по време на кампанията. Тези тежки таблици, за които говорите, отпадат автоматично. Колеги, още веднъж призивът ми е, да гласуваме предложената система за мониторинг.

Решение:

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: приема предложената методика за мониторинг на предизборната кампания.

Мария Стоянова: Нека се фокусираме върху Споразумението, което ще бъде основна част от срещата ни с ЦИК и ДАЗД. Г-жо Савова, заповядайте.

Виржиния Савова: То е на базата на досегашните ни споразумения.

Емилия Станева: То е адаптирано доколкото има промяна в нормативните текстове. Във връзка с проведеното гласуване за методиката, ще се наложи редакция на чл. 4, ал. 2 от Споразумението. В този случай, ще отпадне изречение второ. Г-жа Лозенска е отбелязала и чл. 6, по отношение на срока, дали да бъде ревизиран или да остане същия.

Мария Стоянова: Г-жо Савова, Вие основно ще ръководите мониторинга . Въпросът ми към Вас е, тези три седмици ще бъдат ли достатъчни за обобщаване на мониторинга?

Виржиния Савова: Срокът остава до три седмици.

София Владимирова внесе предложение в раздел радиопрограми да бъдат включени БТВ радио и Нова нюз.

Мария Стоянова: Колеги, това е Споразумението, което трябва да представим на ЦИК. Съгласни ли сте с текста и предложенията за корекции.

Решение:

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема Споразумението между ЦИК и СЕМ с направените корекции.

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за: 5

 

а) осъществен надзор на програми по повод инцидента с алпиниста Боян Петров и еколога Андрей Ковачев за наличие на неподходящи кадри в програмите.

Мария Стоянова: Г-жо Савова, заповядайте.

Виржиния Савова: Експресното наблюдение във връзка с пътно–транспортното произшествие, при което пострадаха алпинистът Боян Петров и екологът Андрей Ковачев, е фокусирано върху информационните емисии на 23 август и сутрешните блокове на 24 август. Проследихме програмите на търговските доставчици на медийни услуги – Нова телевизия, БТВ, Канал 3, България Он Ер и ТВ Европа. За пореден път правим наблюдение, което поставя пред медиите задача да поставят баланса между основната си функция да информират и в същото време медийното съдържание да не противоречи на принципите за опазване на личното пространство на пострадалите. За разпространяването на максимално щадяща информация по отношение на близките на пострадалите. В този смисъл изследването е насочено едновременно към поведението спрямо обектите на информация, двамата пострадали и жертви на пътно-транспортно произшествие, както и към журналистическата реакция и отношение към аудиторията. В същото време осъзнавахме, че поднесената информация трябва да бъде максимално точно и обективна. Това което констатирахме е в репортаж на Екатерина Николова по Нова телевизия с излъчени кадри, които показват как пострадалият е транспортиран на носилка към спешното отделение на болницата. Мъжът е показан в безпомощно състояние, част от кадрите са в близък план. Вижда се, че мъжът под бели чаршафи е гол, ръката му е обездвижена с част от ризата, шията и едното стъпало са бинтовани с шини. Докато служителите отвеждат носилката, репортерът на Нова телевизия поднася микрофон пред лицето на пострадалия с въпросите: “ Ти можеш ли да кажеш как си и какво се случи?” Изводите са: Разпространеното медийно съдържание не нарушава чл. 16, ал. 1, според който доставчиците на медийни услуги не могат да създават и предоставят за разпространение предавания, съдържащи информация, свързана с личния живот на гражданите, без тяхно съгласие”, тъй като пострадалият е пълнолетен и не отказва да бъде интервюиран. Според наблюдението няма проблеми и съотношение на Критериите, за програмно съдържание неблагоприятно за детската аудитория. Наблюдението установи, че са налице данни, които противоречат на етичните принципи за журналистическа дейност. Според морално-етичните стандарти за журналистическа дейност не следва да се пренебрегва човешкото достойнство чрез агресивно поведение спрямо пострадалия, игнориращо тежкото му състояние. Въпреки желанието на СЕМ за партньорство и съдействие с Фондация „Национален съвет за журналистическа етика”, налице е забавяне на реакция от тяхна страна по вече изпратени сигнали. Пример – последното писмо (изпратено на 29 юни 2016 г.) е по повод отразяването на случая с гимнастичката Цветелина Стоянова. Освен това, забавено становище на Комисията не е в услуга на обществото и няма същата значимост след месец или два. Накрая ви информирам за това, че в СЕМ са постъпили два сигнала във връзка с отразяването на инцидента.

Мария Стоянова: Благодаря Ви, г-жо Савова. Колеги, приемате ли предложението да сезираме Националния съвет за журналистическа етика?

Иво Атанасов: Съгласен съм да го сезираме, но за мен остава любопитно дали е нарушение, когато се покаже насиненото око на премиера или го разпитват защо му е гипсиран крака.

Мария Стоянова: Когато става въпрос за публична личност, а още повече за здравето на премиера, сме длъжни да знаем. Алпинистите не са публични личности.

Розита Еленова: Тук говорим за безпомощно състояние, за което близките му не са уведомени. Примерът, които давате, г-н Атанасов, е пожелание, организирано се влиза 6

 

в болничната стая. Тук говорим за човек, който не знаем дали е жив и никой от близките му не знае.

Мария Стоянова: Колеги, моля да пристъпим към гласуване.

Решение:

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: да се сезира “Националния съвет за журналистическа етика”.

б) постъпила кореспонденция от сдружението ПРОФОН и „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД.

Емилия Станева докладва: информация за казуса между сдружение ПРОФОН и “ОБЕРОН Радио Макс” ЕООД, по евентуално прехвърляне на лицензии от доставчиците на радиоуслуги “Радио ФМ- Плюс” ЕАД, “Инфопрес и Ко” ЕООД, “Плевен плюс” ЕАД и отказ от ПРОФОН за подписване на предварителен договор.

СЕМ реши: приема доклада за информация.

в) поправка/допълнение на Протокол № 33/ 12.07.2016 г. Жалба от „ТВ Седем“ ЕАД против решение № РД-05-134 от 2016 г.

Мария Стоянова: Г-жо Станева, моля докладвайте за поправката.

Емилия Станева внесе доклад от Доротея Петрова, старши юрисконсулт относно поправка/допълнение на Протокол № 33/12.07.2016 година.

Решение:

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: решението по точка втора на Протокол 33/12.07.2016 г. да се допълни и да добие следната редакция:

„на основание чл. 32, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 33, т. 1 от ЗРТ да открие производства за издаване на индивидуални административни актове – решения за даване на задължителни указания за спазване на разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 8 от ЗРТ на доставчиците на медийни услуги „Радио ФМ-Плюс” ЕАД, „Инфопрес и Ко” ЕООД, „Плевен плюс” ЕАД и „ТВ Седем” ЕАД. Да се изпрати писмо до ПРОФОН”.

Мария Стоянова: Г-жо Жотева, заповядайте.

Бетина Жотева благодари на колегите за вчерашния им разговор за състоятелността на “ТВ 7”. Поясни, че още вчера е входирала обсъждания юридически анализ.Призова за коментари и на заседанието и помоли председателят да подложи на гласуване решение.

Мария Стоянова: Това е тема, която присъства от доста време в нашето полезрение. Има проблем, защото дружеството е обявено в процедура по несъстоятелност. Проблемът е свързан и с нашата пряка дейност. Не можем да гарантираме на зрителя, че той ще получава услугата, за която дружеството е кандидатствало. Не можем да гарантираме на авторите, че те ще бъдат възмездени за съдържанието, което се доставя до аудиторията. Основни наши правомощия са уязвени от въпросната процедура. Колеги, аз намирам за основателно предложението на г-жа Жотева, за пристъпване към заличаване на регистрацията и отнемане на лицензията. Нашата дейност е свързана и с осъществяване на основа за справедлива, конкурентна среда в България. В случая не можем да кажем, че това е гарантирано по този начин. В случая имаме играч, който излъчва нови реклами за сметка на старо съдържание. Знаем, колко малък и труден е 7

 

телевизионният пазар в България. Другите участници в него инвестират средства в нови програми и продукция. Колеги, имате ли коментари?

София Владимирова разясни, че съдът се е произнесъл още на 12 май 2016 г. по този въпрос, и по време на процедурата за избор на генерален директор на БНР в СЕМ, членовете са били сезирани от колеги журналисти, които са присъствали на изслушванията с очакване от СЕМ да предприеме действия след произнасянето на съда. Обясни, че тогава са помолили колегите юристи от СЕМ да изготвят становище, което е гледано от членовете на СЕМ. Изрази мнение, че темата не е нова за СЕМ и въпросите към Съвета продължават-защо стои безучастен към случващото се. Отбеляза, че намира предложението на г-жа Жотева за резонно и в съответствие със ЗРТ.

Мария Стоянова: Отхвърлям подозренията, че СЕМ стои безучастен. Очевидно е, че СЕМ не е безучастен.

Иво Атанасов: По този въпрос ще гласувам „въздържал се”. Като медиен човек, за да гласувам за закриване на медия, дори всичко да е пределно, кристално ясно, пак ще мисля три дни и три нощи. А тук има и неясни неща. По-ясно е с регистрацията. Преди заседанието споделих и с г-жа Станева, че относно лицензията в целия раздел 3-ти на глава 6-та от ЗРТ се говори за отнемане на лицензия при аналогово разпръскване. Никъде не се споменава цифрово разпръскване. Тя каза, че цифровото влиза към общия ред. За мен остава съмнение дали и в този казус е така. Има един друг текст на чл. 123 ал. 1, който казва, че отнемането става във всички случаи след налагане на две имуществени санкции за едно и също нарушение. Не знам да сме наложили на ТВ 7 две имуществени санкции за едно и също нарушение. А в ЗРТ изрично е записано, че това е необходимо във всички случаи. Прескачането на това изискване мен ме притеснява и ще гласувам „въздържал се”. Разбирам възможния упрек за отказ от правомощия, отправен към СЕМ, но това не е първият случай. Ние се отказахме да упражним правомощията си и да изберем генерален директор на БНТ до 1 август 2016 година. За мен изборът на генерален директор на обществената медия е по-важен от това, че една телевизия дава старо медийно съдържание. Г-жа Стоянова знае, че няколко пъти съм предлагал да забравим какво е било назад и да тръгнем начисто. Много добър шанс за това ни даде обновлението, ротацията в СЕМ, както и изборът на нов председател. Не смятам, че успяхме да го сторим. Не си изпълнихме правомощията за генералния директор на БНТ, това сега е друго правомощие, което не изпълняваме. Все си мечтая за онзи момент, когато ще можем да тръгнем начисто и да не прилагаме двоен аршин към сходни проблеми.

Мария Стоянова: Кой е сходният проблем в контекста на въпроса, свързан с ТВ7?

Иво Атанасов: Казах преди малко.

Мария Стоянова: Не, Вие говорихте за конкурса за генерален директор, а това са два чифта различни обувки.

Иво Атанасов: Да, но става дума за изпълнение или неизпълнение на правомощия на СЕМ. Ние не изпълнихме правомощието си по избора на генерален директор. За това обаче никой не се вълнува, но се вълнуваме за телевизия, която върти стари филми.

Мария Стоянова: Г-н Атанасов, за съжаление се налага да кажа, че това което Вие правите в момента е некоректно. Още повече, че тази тема я обсъждахме на толкова 8

 

много заседания. Вие останахте в малцинство и не можахте да спечелите гласовете на съветниците, за това да не се променя процедурата, да се гласува по старата процедура. Подхождам с разбиране към това, че у Вас е останала някаква горчивина. Не е коректно обвързването на едното правомощие с другото правомощие. Работа на СЕМ е, не само да издава лицензии и регистрации, а и да подрежда медийния пазар. Г-н Атанасов, налага се да Ви обясня, че тази телевизия е с национален обхват. Въпросът за нея възниква много остро, особено в контекста на нашия мониторинг, който току що гласувахме. Да пренебрегнем темата за ТВ7, понеже Вие не успяхте да спечелите гласовете на съветниците да се обяви конкурса тогава, когато Вие искахте, е неоправдано.

Иво Атанасов: Ако не сте ме разбрали, ще го кажа с едно изречение.

Мария Стоянова: Заповядайте.

Иво Атанасов: Не сравнявам двата вида правомощия, а говоря за двойния аршин при изпълнение на нашите правомощия.

Мария Стоянова: След като са различни правомощия, няма как да говорим за двоен аршин. Освен, ако не искате да звучи популярно и интересно.

София Владимирова отбеляза по повод двойния аршин, че на 12 май 2016 година съдът се е произнесъл в процедура по несъстоятелност, а днес вече сме 13 септември. Разясни, че не веднага СЕМ е подходил към изпълнението на правомощията си. Заяви, че и тя също като г-н Атанасов си е задавала въпрос по отношение на имуществените санкции. Цитира чл. 122 от ЗРТ: “Лицензията се отнема при установяване на неверни данни в декларациите по чл. 111”. Поясни, че й се струва странно как да се наложат имуществени санкции при положение, че те имат опашка от кредитори.

Иво Атанасов: Благодаря Ви за подкрепата.

Мария Стоянова: За съжаление, това е само Ваше възприятие.

София Владимирова попита г-жа Янева, дали ТВ7 имат задължения към СЕМ, като лицензионни и регистрационни такси.

Спаска Янева: Да, за 2016 година ТВ7 не са си платили таксата.

Бетина Жотева попита, кой спомена ББТ.

Спаска Янева: Те дължат половината такса за 2015 година и за 2016 година също.

Бетина Жотева разясни, че тези телевизии са в несъстоятелност и не могат да извършват дейността, за която имат регистрации и лицензии.

Емилия Станева обърна внимание, че преди да бъде пристъпено към гласуване на решения за заличаване на регистрацията и отнемане на лицензиите на ББТ ЕАД и ТВ Седем ЕАД следва да бъдат уведомени доставчиците за откритото производство. Когато се издава административен акт, какъвто е решението на СЕМ, по инициатива на самият административен орган, Административнопроцесуалният кодекс предвижда да се даде възможност на заинтересованите лица да изразят своето становище.

Бетина Жотева изрази мнение какво становище се очаква от ТВ7, като те са в несъстоятелност.

Иво Атанасов: Такива са правилата.

София Владимирова изказа мнение, че ТВ7 имат срок да обжалват решението на СЕМ.

Мария Стоянова: Наясно сме, че те не могат да отстранят пропуските, нарушенията, проблемите, които ние констатираме.

Иво Атанасов: Цяло лято сме чакали, дайте сега заради нечие нетърпение да не се вкарваме в главоблъсканица.

Мария Стоянова: Нали сме наясно, че във всяка една правова държава, едно решение на административен орган може да бъде обжалвано. Точно за това има и този 14 дневен срок. При положение, както каза и г-н Атанасов, че сме чакали толкова време, да седим и да чакаме още толкова, ми се струва неподходящо. 9

 

Иво Атанасов: Да спазим процедурата, това казвам, не да чакаме още толкова.

Мария Стоянова: Там има съдия изпълнител. Кой да възрази да отнемаме правата или да не отнемаме? Въртим се в кръг.

София Владимирова не вижда как може да им се каже - за 3 дни се оправете със съдия изпълнителя.

Мария Стоянова: Тогава, какво становище искаме? Ако целта е да не правим нищо, това е прекрасно извинение.

Иво Атанасов: Ако някой иска да остане въпросът за догодина, ние сега им даваме тази възможност, като не спазваме процедурата.

Мария Стоянова: Няма такова нещо, че не е спазена процедурата.

Иво Атанасов: Добре, ще видите.

София Владимирова отбеляза, че в нашия закон пише за лицензията, но за регистрацията няма такава процедура.

Мария Стоянова: Така е.

Бетина Жотева посочи, че СЕМ работи по ЗРТ ,където пише, че СЕМ взима решения за заличаване на регистрацията, без да започва процедури. Поясни, че току що се е консултирала с хората, които са направили анализа.

София Владимирова изрази мнение, че регистрационният режим е по-лекия режим.

Бетина Жотева информира, че решението е на СЕМ. Посочи, че членовете си слагат имената зад него и се подписват, след като в ЗРТ категорично се казва, че СЕМ взима решение, а не започва процедура по взимане на решение за заличаване на регистрация.

Мария Стоянова: Това е Вашето предложение за гласуване. Това което Вие казвате, че ние не съставяме акт за нарушение, а взимаме решение за заличаването на регистрация.

Бетина Жотева поясни, че така пише в ЗРТ и не е очаквала, че отново днес ще влиза в обяснение.

Иво Атанасов: Запознах се с материала и бях решил да се въздържа, но при тази дискусия, която се проведе, и при желанието да прескачаме процедурата, ще гласувам „против”. Може ли да се каже чии юридически указания възприемате в случая? Някакви анонимни? Тук се взимат решения, предложени от юрист, който прави някакви тълкувания на казуса. Кой е този юрист?

Мария Стоянова: Член на СЕМ е вносител на становище.

Иво Атанасов: Така е, но г-жа Жотева излиза в коридора и се консултира по телефона.

Мария Стоянова: Никъде не пише, че няма право.

Иво Атанасов: С кого?

Мария Стоянова: Това е нейна работа, г-н Атанасов. Вие казвате ли ни на нас, Вие с кого се консултирате?

Иво Атанасов: Добре, благодаря Ви!

Бетина Жотева поясни, че се е консултирала с хората, на които е разчитала да направят анализа.

Иво Атанасов: Точно това питам, кои са тези хора?

Бетина Жотева поясни, че след като не може да разчита на юридическия анализ на СЕМ, разчита за консултация на юридически анализ извън СЕМ.

Иво Атанасов: Много благодаря за това Ваше изявление!

Мария Стоянова: Ние не съставяме акт за нарушение, а взимаме решение за заличаване на регистрация. По този въпрос никой нямаше нищо против вчера, когато дискутирахме темата.

Иво Атанасов: Не сме го гласували. 10

 

София Владимирова поясни, че г-жа Жотева е предоставила на всички документа, за да се запознаят с темата.

Бетина Жотева поясни, че след като вчера са говорили близо два часа, никой не е говорил за процедура по регистрацията, за предупреждения и др. Отбеляза, че този въпрос е повдигнат на днешното заседание.

Мария Стоянова: Имаме воля да си свършим работата, така че по никакъв начин да не бъде уязвен нито телевизионният пазар, нито авторите - производителите на съдържание, а още по-малко аудиторията.

Иво Атанасов: Въобще не казва това администрацията. Администрацията призовава да се спазва установеният ред.

Бетина Жотева попита къде е написан този ред.

София Владимирова попита, защо този ред не е се е спазил на 12 май, и не им се е казало, че са в несъстоятелност и трябва да им се открие процедура.

Мария Стоянова: И да я откриваме 3 месеца.

Бетина Жотева попита, какво е правено от май до сега, след като на всички е било ясно, че ТВ7 трябва да се заличи веднага, защото така пише в закона.

Емилия Станева: Бих искала да уточня, че това което коментирам е процедурата, а не решението на СЕМ.

Мария Стоянова: Ясно е, че отговорността за решенията ги носи СЕМ и неговият председател.

София Владимирова попита, защо директорката на “Специализирана администрация”, която не присъства на заседанието, и се е подписала под доклада на 15 май, не е стартирала такава процедура.

Мария Стоянова: Нека да не занимаваме журналистите, които присъстват тук с тези въпроси.

Иво Атанасов: Това е сериозен въпрос, наистина. Но той не отменя или не ни дава правото да прескочим процедурата.

Бетина Жотева помоли да види написано, това за което г-жа Станева е говорила, че започва процедура по уведомление за заличаване на регистрация. Попита, къде пише, в кой закон, че трябва да се започне процедура.

Мария Стоянова: Пише, че взимаме решение за заличаване. Тази дискусия стана твърде емоционална. Призовавам да се върнем на рационалната основа на нещата. Нека преценим внимателно, след като всички сме се запознали с материалите, искаме ли да свършим работата си докрай, така както постановява ЗРТ или предпочитаме да вземем под внимание друга процедура или друг закон.

Въпросът ми е, гласуваме ли първо заличаване на издадена регистрация на ТВ7, “Супер 7”, и “Нюз 7” заради ББТ?

Емилия Станева: “ТВ Седем“ ЕАД има регистрация и лицензия за програми “ТВ7” и “Супер 7”, а „Балкан българска телевизия“ ЕАД има регистрация и лицензия за програма “News 7”.

Мария Стоянова: Колеги, моля да гласуваме, за заличаване на регистрация!

Решение:

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) против: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а, във връзка с чл. 125д, ал. 1, т. 2, връзка чл. 105, ал. 4, т. 5, чл. 32, ал. 1, т. 16 от Закона за радиото и телевизията:

I. Заличава регистрацията на „ТВ Седем“ ЕАД за доставяне на аудио- визуална медийна услуга с наименование „TV7“.

Заличава от първи раздел на Публичния регистър на СЕМ програма „TV7“ с общ (политематичен) профил, 24-часова дневна продължителност; национален 11

 

териториален обхват, предоставяна за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи.

II. Заличава регистрацията на „ТВ Седем“ ЕАД, за доставяне на аудио- визуална медийна услуга с наименование „СУПЕР 7“ (SUPER7).

Заличава от първи раздел на Публичния регистър на СЕМ програма „СУПЕР 7“ (SUPER7) със специализиран (детско-юношески) профил, 24-часова дневна продължителност; национален териториален обхват, предоставяна за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи.

Мария Стоянова: Гласуваме за отнемане на лицензията. Заповядайте колеги.

Решение:

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) против: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 121, ал. 1, т. 2, връзка чл. 122, т. 3, връзка чл. 105, ал. 4, т. 5, чл. 32, ал. 1, т. 16 от Закона за радиото и телевизията:

I. Прекратява като отнема Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-017-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „TV7“, издадена на „ТВ Седем“ ЕАД.

Заличава от трети раздел на Публичния регистър на СЕМ програма „TV7“ с общ (политематичен) профил, 24-часова дневна продължителност, предназначена за разпространение от предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на Р България.

II. Прекратява като отнема Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-017-02 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „СУПЕР 7“, издадена на „ТВ Седем“.

Заличава от трети раздел на Публичния регистър на СЕМ програма „СУПЕР 7“, ЕАД със специализиран (детско-юношески) профил, 24-часова дневна продължителност; предназначена за разпространение от предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално 3 определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на Р България.

Мария Стоянова: Колеги, моля да гласуваме, за заличаване на регистрация.

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) против: СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) против: на основание чл. основание чл. 32, ал. 1, т. 16а, във връзка с чл. 125д, ал. 1, т. 2, връзка чл. 105, ал. 4, т. 5, чл. 32, ал. 1, т. 16

Заличава регистрацията на „Балкан Българска Телевизия“ ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „News7“.

Заличава от първи раздел на Публичния регистър на СЕМ програма „News7“ с общ (политематичен) профил, 24-часова дневна продължителност; териториален обхват – национален; предоставяна за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи.

Мария Стоянова: Гласуваме за отнемане на лицензията. Заповядайте колеги.

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) против:

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 121, ал. 1, т. 2, връзка чл. 122, т. 3, връзка с чл. 105, ал. 4, т. 5, чл. 32, ал. 1, т. 16 от Закона за радиото и телевизията: 12

 

Прекратява като отнема Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-016-01 за доставяне на аудио-визуална услуга с наименование „News 7“, издадена на „Балкан Българска Телевизия“ ЕАД.

Заличава от трети раздел на Публичния регистър на СЕМ програма „News 7“ с общ (политематичен) профил, 24-часова дневна продължителност, предназначена за разпространение от предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на Р България.

Решение:

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) против: на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на гласуваните по-горе решения. Доставчиците са в невъзможност да изпълняват поетите програмни ангажименти, свързани със създаване на съдържание, в което задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от обществото. Наблюденията върху програмите им показват единствено повторения на вече излъчвани в годините предавания, което ограничава правото на аудиторията да получава информация. Неплатежоспособността им, от друга страна, ги препятства да заплащат дължимите към СЕМ годишни такси за надзор, което реферира върху постъпленията в държавния бюджет.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» във връзка с международна дейност относно:

а) проведена на 02.09.2016 г. среща на Първа работна подгрупа на ЕРГА „Регулаторни предизвикателства при прилагането на новите законодателни предложения“.

Мария Стоянова: Това е среща на Първа работна подгрупа на ЕРГА. Г-жа Лозенска, трябваше да го докладва. Тя отсъства. Колеги, моля да го разгледаме на следващо заседание.

Бетина Жотева изказа благодарност на г-жа Лозенска, която не присъства на заседанието, защото представлява СЕМ на важна работна среща в МВР.

б) информация за достъпността на телевизионното съдържание в Полша, Ирландия и Великобритания.

Мария Стоянова: Г-н Ганев, заповядайте.

Димитър Ганев докладва изискванията и практиките за достъпността на телевизионното съдържание в Полша, Ирландия и Великобритания.

Мария Стоянова: Благодаря на г-н Ганев. Когато поставих тази задача, за обобщаване на опита на три от регулаторните органа в Европейските държави, моята идея беше не да преведем буквално докладите им, а да направим анализ за сравнение с практиките, които имат. Това беше поводът и целта. Анализът не се е получил, за което лично съжалявам. От друга страна разполагаме, едно към едно, с докладите на колегите. Това е тема важна за дейността ни.

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклади от Дирекция « Обща администрация» относно:

а) Проектобюджет на БНР и БНТ за 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. 13

 

Мария Стоянова: Г-жо Янева, заповядайте.

Спаска Янева: Добър ден. Искам да започна с констатации по ЗРТ. Съгласно чл.62, т.5 от Закона за радиото и телевизията „управителният съвет на БНР, съответно управителният съвет на БНТ приема проектобюджета и включената в него субсидия от държавния бюджет; след съгласуване със Съвета за електронни медии изпраща в Министерството на финансите проекта за субсидия за включването й в проекта за Закон за държавния бюджет”. Съгласно указанията на Министерство на финансите, тези проекти на бюджети и актуализирани бюджетни прогнози, трябваше да бъдат предоставени от първостепенните разпоредители с бюджет до 02.09.2016 г. БНР и БНТ представят за съгласуване проектите си, но БНР ги представя на 01.09.2016 г., а БНТ на 02.09.2016 г. Това води до практическа невъзможност за спазване на чл. 62, т.5 от ЗРТ , в частта относно съгласуването със СЕМ. В Министерство на финансите са изпратени проектите, без да се съгласуват със СЕМ.

Мария Стоянова: Това е неприятна практика, за съжаление, която не е новост. Ние държим сметка за това, какво ни е предписал законотворецът в ЗРТ. Важно е този път да не проявяваме снизхождение. Миналата година бюджетите бяха внесени със закъснение. Тогава Съветът реши, да бъдем снизходителни и да ги приемем. И тогава позицията ми беше такава, каквато е и сега, че това е нередно. Един пропуск води след себе си още пропуски. Колеги, предлагам ви да спазим норматива. Това означава, да подготвим писмо до Министерство на финансите, че нямаме възможност да се произнесем със становище. Благодаря на г-жа Янева.

Решение:

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: да уведоми Министерство на финансите, че БНР и БНТ са представили проектобюджетите си за 2017 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г. без да са съгласувани със СЕМ.

б) издаване на актове за установяване на публични държавни вземания.

Спаска Янева докладва във връзка с издаване на актове за установяване на публични държавни вземания.

Решение:

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: да бъдат издадени актове за установяване на публични държавни вземания на доставчици на медийни услуги, посочени в доклада.

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Доклад от Председател на комисия по провеждане на конкурсни процедури за длъжностите: главен инспектор, старши инспектор, старши юрисконсулт.

Мария Стоянова: Г-жо Еленова, заповядайте.

Розита Еленова: Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, в качеството ми на председател на конкурсната комисия ви докладвам, че след проведеният тест само един от кандидатите за позицията “главен инспектор”успя до финалната част на конкурса. Кандидатът издържа теста и бе допуснат до провеждане на интервю с комисията. Това е Зорница Гюрова, която събра 279 точки, след методиката по която се изчислява кандидатстването. Това е кандидатът преминал успешно конкурса.

Мария Стоянова: Да разбирам ли, г-жо Еленова, че правите предложение да издам заповед за назначаване и на следващото заседание да помислим за обявяване на нови конкурсни процедури?

Розита Еленова: Благодаря Ви, че формулирахте точно предложението ми.

Мария Стоянова: Благодаря Ви много, г-жо Еленова. 14

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Писмо от Председателя на Комисията по културата и медиите на Народното събрание.

Мария Стоянова: Писмо от Председателя на Комисията по културата и медиите на Народното събрание. Предлагам ви, вече да влезем в точка разни, защото то се отнася до предстоящото посещение на колегите ни от Македония.

Разни.

- Писмо от Председателя на Комисията по културата и медиите на Народното събрание.

Мария Стоянова: Получихме писмо от колегите от Нова телевизия. Те потвърждават следната организация за петък. Автобус на Нова телевизия ще ни отведе до студийния комплекс в Нови Хан. Там ще ни посрещнат Член на Съвета на директорите и продуценти. Интерес към тази среща проявиха и народни представители. От македонска страна един от гостите няма да бъде в състояние да дойде. Нейното ниво на присъствие отговаря на нивото на представяне на г-жа Лозенска – директор на Дирекция. По Протокол е редно и ние да свалим нивото на участие. Оставаме във възможно тесен състав за неформални разговори. На 16.09. ще проведем семинар, разговор на тема мониторинг. Колегите от Дирекция “Специализирана администрация”, начело с г-жа Савова, са подготвили 20 въпроса.

- Покана от Фондация “Конрад Аденауер” за публична дискусия.

Мария Стоянова: Тази покана е много интересна. За съжаление съвпада с другите ни мероприятия. Г-жо Станева, нека Димитър Ганев да отиде на конференцията.

Мария Стоянова: “Плевен Плюс” се обръща към СЕМ с молба за среща, за обсъждане на въпросите за отношенията им с ПРОФОН.

Решение:

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за: да се напише писмо до Плевен Плюс”.

Мария Стоянова: Обръщам се към колегите, старши инспектори в Регионалните центрове на СЕМ. Искате ли да споделите нещо с нас?

Иво Михайлов, старши инспектор в Регионален център на СЕМ в Благоевград: Благодарим ви за възможността да се видим и да се запознаем. От нас се очаква да вършим добър мониторинг, и се надявам да се справим.

Мария Стоянова: Нямаме съмнения. Тук е моментът да кажем, г-жо Еленова, че имахме случай с Видин, когато получихме сигнал от гражданин за съдържание, предизвикало неговото възмущение. СЕМ в лицето на своя представител в град Видин е реагирал още преди да сме получили сигнала. Това беше отчетено много високо, макар и в тясна комуникация. От наша страна, ние разбираме, че сме ви длъжници в няколко посоки. Първо, няма ресорен човек от администрацията, който да държи комуникация с колегите. Второ, моля обсъдете битовите им проблеми.

Благодаря ви колеги, закривам заседанието. 15

 

Материали, приложени към Протокол № 41

1. Дневен ред

2. Доклад от Доротея Петрова с изх. № НД-04-30-07-54/12.0792016 г.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. „Спаси София“ организира протест #Данчеслез 2| 3345 |21.11.2017 . Мирослав Иванов: Службите трябва да се задействат по схемата Булгартабак 6| 4198 |20.11.2017 . Преименуваха бул. Дондуков на бул. Фандъков 12| 6478 |20.11.2017 . Огнян Стефанов: Оставката на Главчев показа кой кара влака 14| 9982 |19.11.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах