Понеделник, 23 Юли 2018, 14:40
Frognews
5| 7467 |16.06.2017

Ченалова сезира Инспектората на ВСС за нарушения на шефа на ВАС Георги Колев

.
Румяна Ченалова Източник: БГНЕС
Бившият съдия от СГС Румяна Ченалова е внесла сигнал до Инспектората на ВСС за дисциплинарни нарушения на шефа на ВАС Георги Колев. Ченалова настоява да се образува дисциплинарно производство.

Причината е, че осем дела на магистрати чакат тълкователни решения на ВАС. По този повод Георги Колев  е направил следното изявление:  „По отношение на срока за тълкувателната, такива в закона няма. Мога да реша да насроча когато преценя, мога да реша и да го оттегля. Така че… Мисля, че това е достатъчно.“

 

Възмутена, Румяна Ченалова пише до кадровиците на Темида: Направеното  от председателя на ВАС изявление може да бъде коментирано от една страна като резултат от непознаване на приложимите ЗСВ и Правила за тълкувателната дейност на ВАС от 2014г.  И от друга, като демонстрация, че въпреки правилата на известните му разпоредби на ЗСВ и Правилата, в качеството си на председател на ВАС не счита за необходимо да се съобразява със закона.

 

Вижте как бившият съдия е обосновал тезата си пред Инспектората на ВСС

 

 

 

                                                                      ДО ИНСПЕКТОРАТ ПРИ ВСС

 

                                                                    С И Г Н А Л 

                                                          

                                                                       От РУМЯНА МЕТОДИЕВА ЧЕНАЛОВА

                                                                       Адрес :                                                                                                                                София ул.“Д.Манчев“1а секция С ап.2

                                                                      

На осн. Чл. 175 ЗСВ

 

Уважаема г-жо Главен инспектор,

 

Настоящият сигнал подавам на осн. чл.175 ЗСВ.

            На 9.май 2017год. при провеждане заседание на съдийската колегия при ВСС е представена справка за образуваните и неприключили към 24.04.2017 г. осем административни дела във Върховния административен съд  образувани по жалби против решения на Висшия съдебен съвет, спрени във връзка с решение по тълкувателно дело № 7/2015год. на ВСС.

 

            Във връзка с посоченото тълкувателно  дело председателят на ВАС е направил следното изявление, отразено в изготвения протокол от 9.05.2017г. : „По отношение на срока за тълкувателната, такива в закона няма. Мога да реша да насроча когато преценя, мога да реша и да го оттегля. Така че… Мисля, че това е достатъчно.“

            Направеното  от председателя на ВАС изявление може да бъде коментирано :

            1.като резултат от непознаване на приложимите ЗСВ и Правила за тълкувателната дейност на ВАС от 2014г.

            2.като демонстрация, че въпреки правилата на известните му разпоредби на ЗСВ и Правилата, в качеството си на председател на ВАС не счита за необходимо да се съобразява със закона

 

ОТНОСНО Т.1     

С цитираното изявление са нарушени  основни принципи на Етичния кодекс на българските магистрати.

            Закона за съдебната власт раздел Х  ясно регламентира процедурата по приемане на тълкувателни решения.Тълкувателно дело № 7/2015г. е образувано по предложение на председателя на ВАС на осн. Чл.125 ЗСВ.Съгласно чл.128 от ЗСВ  председателят на съда насрочва делото  в двумесечен срок от постъпване на искането.Съгласно  Чл. 130. (1) (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г. , в сила от 9.08.2016 г.) тълкувателните решения и тълкувателните постановления се приемат и обявяват в тримесечен срок от постъпване на искането, а при особена правна сложност – до 6 месеца.

 

На 14.10.2014год. са приети  Правила за приемане на тълкуватели решения от  Общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС, с които подробно е регламентирана процедурата и сроковете за приемане на тълкувателните решения.Тълкувателното дело се образува с разпореждане на председателя на ВАС и към този момент се прави преценката дали делото е с фактическа и правна сложност, която от своя страна да обоснове съответен краен срок за приемане на решението – съответно три или шест месечен от постъпване на искането съгласно  чл.130  ЗСВ.

·         В случая искането за образуване на тълкувателното дело е на председателя на ВАС, депозирано на 24.11.2015год.

·         Делото е образувано с разпореждане на председателя на ВАС от 24.11.2015г

·         .Във връзка с допълнително предложение на ръководителя на втора колегия при ВАС  с разпореждане от 22.12.2015г.  председателя на ВАС на осн. т.6.2 от Правилата  е включил в предмета на тълкувателното дело допълнителни  три въпроса по които е констатирана противоречива практика.

·         С разпореждане от 4.04.2016г./четири месеца по –късно/ докладчика по делото на осн. т.8.2 от Правилата е приел, че част от поставените въпроси са недопустими и е докладвал делото на Председателя на ВАС за насрочване на заседание по разглеждане допустимостта на исканията.

·         С разпореждане от 19.04.2016г. председателят на ВАС е насрочил закрито заседание по допустимостта на 7.06.2016год./два месеца след докладване на делото/

·         С разпореждане от 01.08.2016год. Общото събрание на колегиите е приело допустимост на всички поставени въпроси и разглеждане на делото по същество.

·         Съдебното заседание е насрочено за 25.10.2016год/три месеца по – късно/

 

·         На 04.08.2016год. докладчика по делото е приел с разпореждане, че  поради нововъзникнали обстоятелства / решение № 8906 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 13739 / 2015 г.  на седемчленен състав на Втора колегия на Върховния административен съд/ разглеждането на част от въпросите по тълкувателното дело е безпредметно,  , като е предложил председателят на Върховния административен съд с разпореждане да насрочи делото в закрито заседание за произнасяне по допустимостта на  част от въпросите.

·          На 25.10.2016год. е проведено открито съдебно заседание по делото / по изслушване/ и постановено определение с което е отклонен като недопустим посочения в разпореждането  от 4.08.2016г.на докладчика  по делото въпрос, влючен в предмета на тълкуване.

·         Следващото / закрито/ заседание по т.11.2 от правилата е насрочено и проведено  на 24.01.2017год/три месеца по –късно/

·         .Следващото заседание за приемане на проекта на ТР е насрочено от председателя за 10.05.2017год. / т.е. след четири месеца/.

            До изм. на чл.130 ЗСВ /изм. от 9.08.2016г./ срокът за приемане на  тълкувателните решения и тълкувателните постановления  е тримесечен  от постъпване на искането.С изм. е предвиден по – дълъг – 6 месечен срок за случаите на фактическа и правна сложност.Такава фактическа и правна сложност е предвидена и в Правилата за тълкувателната дейност като условие за определяне на повече от един докладчици по делото , вкл. съставяне на комисия за подпомагане на дейността им.Очевидно такава не е преценена от председателя на ВАС, тъй като с разпореждането си от 24.11.2015год., както и след  разширяване предмета на тълкуване по т.д.№ 7/2015год. не е използувал възможността по т.6.1 от правилата да определи повече докладчици по делото или да създаде комисия при фактическа и правна сложност на делото.

 

Срокът за приемане на ТР е изтекъл на 24.02.2016год., като към тази дата текста на чл.130 ЗСВ не е предвиждал възможност за продължаване на срока до 6 месеца при фактическа и правна сложност на делото.

Председателя на ВАС по силата на законовите си задължения е администрирал делото, като е насрочвал всяко от заседанията по него.Както в закона, така и в приетите от ВАС Правила са определени срокове за изготвяне на решенията по тълкувателни дела.Образуването и насрочването на заседанията е задължение на председателя на ВАС.Съгласно т.6.1 председателят на съда образува и насрочва делото;т.8.2.- председателя на ВАС насрочва заседание по разглеждане допустимостта на искането;т.9.1- председателя на ВАС насрочва делото за разглеждане в открито заседание;т.16 – председателят на ВАС насрочва заседание за приемане на проекта на тълкувателното решение.Образованието, длъжността, която заема и качеството му на административен ръководител на Върховния административен съд , както и правилата на Етичния кодекс го задължават да познава , спазва  и прилага закона еднакво спрямо всички.

 

С изявлението си от 9.05.2017г., направено на заседание на съдийската колегия на ВСС, огласено чрез протокола от същото, наличен на страницата на ВСС, разгласено и в медиите, председателят на ВАС грубо е нарушил  принципите визирани в ЕКБМ, а именно принципа за  компетентност и квалифицираност. Етичният кодекс дефинира  понятието „компетентен и квалифициран магистрат „ като добре подготвен магистрат, който познава нормативната уредба на Република България и правото на Европейския съюз и е развил способности и умения за тяхното коректно прилагане.Компетентността и квалифицираността са предпоставка за надлежното изпълнение на задълженията на магистрата и за неговото професионално израстване.Съгласно т.6 от Етичния кодекс магистратът трябва да се стреми към повишаване на професионалната си квалификация и подготовка и трябва да предприема необходимите мерки за поддържане и повишаване на своите познания, умения и лични качества за правилното изпълнение на правомощията си.Изявлението на Г.Колев, направено на 9.05.2017год. пред членовете на съдийската колегия, излъчвано онлайн и огласено в медидите, че  по отношение на тълкувателната дейност на ВАС няма срокове и че може да насрочи тълкувателно дело когато си поиска е ярка демонстрация на непознаване на закона, каквото е недопустимо за юрист с ранг на председател на Върховен административен съд.Действията по насрочване на заседанията по тълкувателното дело са в синхрон с позицията, огласена публично, че закона не е въвел срокове за произнасяне по тълкувателни дела.По този начин недопустимо е погазен принцип за етично поведение, прогласен в КЕПБМ че всеки български магистрат е длъжен да познава нормативната уредба на Република България и правото на Европейския съюз и да притежава  способности и умения за тяхното коректно прилагане

 

ОТНОСНО Т.2

Ако се приеме, че председателят на ВАС познава разпоредбите на чл.130 ЗСВ,както и приетите от ВАС правила във връзка с тълкувателната дейност, то изявлението му от 9.05.2017год. е ярка демонстрация на незачитане на закона и нарушаване на специфичните правила относно задълженията на  административните ръководители, регламентирани в т.8 от Етичния кодекс, а именно  задължението  да се грижи за организацията и дейността на поверената му служба по начин, чрез който да бъдат постигнати най-добри резултати

            В качеството си на административен ръководител председателят на ВАС е длъжен да спазва и специфичните правила, визирани в кодекса, а именно т.  8.3.: „ Магистратът на ръководна длъжност се грижи за организацията и дейността на поверената му служба по начин, чрез който да бъдат постигнати най-добри резултати“, както и  т.8.5. „Магистратът на ръководна длъжност следи за своевременното изготвяне на актовете на своите колеги, тези на административния персонал и служителите като предприема необходимите мерки в рамките на своите правомощия.“Нарушени са и правилата за поведение, произтичащи от принципа за почтеност и благоприличието/ т.5 от Етичния кодекс/ , съгласно които с личното си поведение, и чувство за отговорност в служебната и извънслужебната си дейност, магистратът трябва да дава пример за висок морал и почтеност, както и  да е последователен и неотклонен при спазването на правните и етични норми.Наред с това   председателят на Върховния административен съд осъществява общо организационно и административно ръководство на Върховния административен съд, като. организира работата на съдиите и упражнява контрол в рамките на правомощията си по ЗСВ.

 

            Следва да се отбележи, че във връзка с предмета на  тълкувателното решение са спрени образувани по жалби срещу решения на ВСС административни дела, по някои от които магистратите са отстранени от длъжност или уволнени.Предвиденото в ЗСВ обезщетение чл.226 ЗСВ/ при незаконно освобождаване/ е за срок не повече от 6 месеца, независимо от продължителността на съдебното производство по обжалване на уволнението.Насрочването на заседанията по тълкувателно дело № 7/2015год. извън рамките на предвидения в закона срок  е в грубо нарушение и на конституционно признати права и правата по ЕКПЧОС.В случая , в резултат на действията на председателя на ВКС по насрочване на заседанията извън рамките на предвидения срок, общата му продължителност  вместо три месеца е повече от година и шест месеца.По този начин председателят на ВАС е нарушил основните си задължения като магистрат да спазва закона  и в частност сроковете за провеждане на процедурата по приемане на решение по ТД № 7/2015г.

            Изявлението  от 9.05.2017г., направено публично, демонстрира недопустимо и пренебрежително   отношение към закона и задълженията на председател на Върховен съд, визирани в Конституцията и  ЗСВ : „. Мога да реша да насроча когато преценя, мога да реша и да го оттегля. Така че… Мисля, че това е достатъчно“.

             Нарушаването на етичните правила по ЕКБМ по съществото си представлява накърняване престижа на съдебната власт. Съгласно чл.307  от ЗСВ дисциплинарното нарушение е виновно неизпълнение на служебните задължения, както и накърняване на престижа на съдебната власт.

 

Дисциплинарните нарушения са:

1. системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони;

2. действие или бездействие, което неоправдано забавя производството;

3. действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт;

4. неизпълнение на други служебни задължения.

 

В случая председателя на ВАС от една страна чрез действията / бездействието си/ по насрочване на заседанията по т.д.№7/2015г. е довел до неоправдано забавяне на производството в нарушение на императивни законово определени срокове.От друга страна, чрез изявлението си от 09.05.2017год., станало обществено достояние е накърнил престижа на съдебната власт, като е нарушил принципи за етично поведение на българските магистрати, визирани в КЕПБМ .

С оглед на гореизложеното моля да извършите проверка по изложените факти и сезирате ВСС на осн. чл.312 ЗСВ  за образуване на дисциплинарно производство срещу Георги Колев – председател на ВАС за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307 т.2 и 3 от ЗСВ.

                                                                      

ПРИЛАГАМ:статия със заглавие „Осем дела на магистрати чакат тълкувателното решение на ВАС

Протокола от проведеното на 9.05.2017г. заседание на съдийската колегия е публичен на сайта на ВСС /пълен стенографски протокол/

 

С УВАЖЕНИЕ :

 

А ето и самата публикация 

 

Осем дела на магистрати чакат тълкувателното решение на ВАС

 

Дисциплинарни производства срещу трима съдии от Софийския районен съд образува днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, пише "Правен свят".

 

Първото е срещу Атанас Додов, а в състава му бяха избрани Димитър Узунов, Милка Итова и Галина Карагьозва, която е председател и докладчик. Второто производство е срещу Филип Савов, а в неговия състав са Юлия Ковачева, Мария Кузманова и председател и докладчик Галя Георгиева. Третият съдия от СРС, срещу когото днес беше образувано дисциплинарно производство, е Полина Хаджимаринска. В състава влязоха Соня Найденова, Калин Калпакчиев и председател и докладчик Каролина Неделчева.

 

Предложенията за наказание на тримата съдии са на председателя на Софийския градски съд Калоян Топалов.

 

Колегията отказа да заличи предсрочно наказанието на съдията по делото за фалита на ТВ7 Ивайло Родопски. Той беше наказан с намаляване на заплатата с 10% за една година за нарушение на Етичния кодекс на магистратите и за действия и бездействия, накърняващи престижа на съдебната власт във връзка с работата му по делото за фалита на "Балкан Българска телевизия".

 

След като се произнесоха по тези казуси членовете на Съдийската колегия изслушаха регулярно представяната от Галя Георгиева справка за висящите във Върховния административен съд (ВАС) дела по дисциплинарни решения срещу съдии.

 

От нея стана ясно, че в момента висящите дела са 13, като 8 от тях са спрени докато се чака ВАС да излезе с решение по тълкувателно дело №7/2015 г. По останалите или предстои произнасяне на състава с решение, или е насрочено ново заседание.

 

След представянето на статистиката думата взе Светла Петкова, която обяви, че е била докладчик по "преобладаващата част от тези дела, които не са приключили". "Мария Иванова заварих от предишния ВСС и толкова усилия бяха положени, някои са за забавено правосъдие, други за нарушение на Етичния кодекс. И започвам да си мисля дали не чакат колегите от ВАС да ни свърши мандатът и едва тогава да ги приключат. Дали не се чувстват зависими, че аз съм работила с тях и тези дела са на мой доклад", каза тя. И добави: "Това в рамките на шегата".

 

После Петкова предложи: "Да изпратим тази справка на съдиите или поне да ѝ дадем гласност, да я пуснем в сайта и да се види всъщност забавата за приключването на тези дела". Мотивът ѝ за това беше, че тя ще носи негативите от забавянето на делата. "Всеки си има бъдещи планове и не бива да нося негативна оценка за това, че не са приключени делата", каза тя.

 

"Дори на шега не можем да си правим такива недопустими закачки с колеги съдии", каза Калин Калпакчиев. Той посочи, че повечето от изброените от Галя Георгиева дела са спрени заради изчакването на решение по тълкувателното дело.

 

Галя Георгиева подкрепи Светла Петкова: "Може би нашият мандат ще изтече докато някои дисциплинарни производства приключат. Права е г-жа Петкова - всеки от нас ще получи някаква оценка на дейността си и виждам някои дела, по които аз съм била докладчик и съм се старала да вложа усилия, но не виждам по-нагоре какво се случва с тези актове, които сме постановили тук. Не е добър отзвукът в обществото, когато така се бави крайният резултат".

 

"Против съм да се изпраща справката на съдиите от ВАС. Това е едно поведение на контролен орган, какъвто ние не сме на нито един съдия. Председателят на ВАС участва в заседанията на колегията, материалите са на неговото разположение", каза Юлия Ковачева. Тя изтъкна, че липсва сериозно забавяне по делата.

 

Галина Карагьозова също заяви, че категорично се противопоставя да бъде изпращана справката за висящите дисциплинарни дела на съдиите във ВАС. "Аз бих го тълкувала като опит за натиск, което няма да се съглася да допуснем", каза тя. И допълни: "Да излагаме довод, че забавянето, според нас, ще се отрази на атестирането на членове на съвета, е меко казано горделиво".

 

Думата взе председателят на ВАС Георги Колев, който заяви, че всеки състав сам решава дали да спре делото си. Що се отнася до излизането на решение по тълкувателно дело №7/2015 г. той обясни: "Няма как всички тълкувателни дела да бъдат включени за разглеждане всеки месец. До края на май това дело ще бъде включено. А и няма срокове за тълкувателните дела, мога да реша да насроча за когато реша, мога да реша и да го оттегля. То е по мое искане".

 

Попитана дали още настоява справката да бъде изпратена на върховните съдии, Петкова отговори: "Аз мисля, че моето изказване си изигра своята роля и който е чул моето становище за бързина и качество на правосъдието, ще си направи извода".

 

"Че му размахвате пръст, ли?", попита Соня Найденова. А Калин Калпакчиев се обърна към Петкова: "Не разбирате ли, че казвате на съдиите, които ще се произнесат: "Внимавайте, искаме качествени актове, каквото и да значи това, отправено от едната страна и "Напишете ги бързичко и защото имаме власт". Това поставя под угроза самото приключване на процедурата. Не съзнавате ли какво вършите? Нямате право да държите сметка на съдиите от ВАС как и кога ще се произнесат по делата на ВСС".

 

Светла Петкова обясни: "Исках да знаят съдиите, че има забава и да знаят, че това ще се отрази на моята дейност и на тази на ВСС". Каза още: "Нашата роля е да имаме смелостта да кажем, когато има забавено правосъдие. Аз настоявам не да решават делото в моя полза, а да се решават делата качествено и в срок".

 

"Имаме право да коментираме. Никой не иска да наложи да въздейства върху вътрешното убеждение на съдиите от ВАС", каза и Георгиева. На финала справката за висящите дела беше приета от колегията за сведение.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Съюзът на съдиите сезира ЕК за кампания с ”престъпен характер” на медия на КОЙ 1| 5182 |14.06.2017 . Йончева сезира прокуратурата за границата 0| 4532 |09.06.2017 . Порожанов щял да сезира комисар от ЕС, ако ядем по-лоши храни 2| 2920 |01.06.2017 . Мирослава Тодорова си направи отвод по делото срещу Румяна Ченалова 0| 4062 |22.05.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах

Вашите лични данни / GDPR

Скъпи потребители,

От 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR. Във връзка с това "Фрог Нюз" EООД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR. Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

РАЗБРАХ