Реклама / Ads

9| 5810 |27.06.2019

МС се хвали с платформа за обществена информация, която не работи от две години

.
Частичен достъп до обществена информация
Усвояват ли се европейски фондове за едни и същи „административни реформи“? Днес отново МС съобщи, че ще улеснява достъпа до обществена информация и за това се създава специална платформа. Да, но тази ”платформа” трябваше да заработи преди две годин. Поне така пише в закона.

От Министерски съвет ни уведомяват, че създават платформа, която обаче трябваше да заработи още на 1 юни 2017 г. Дори ще има демонстрация утре. За създаването на това чудо на администравните услуги, преди две години, Европа ни даде пари  в размер над 336 милиона евро. За новата придобивка вероятно са усвоени още средства.

 

Може би  не си спомняте за оперативна програмата „Добро управление“. По нея бяха усвоени 335 919 605 евро за административната и съдебната реформа в България. Съдебната реформа няма да я коментираме, но за админстративната сме длъжни да ви напомним тези факти. Възможно е и да знаете колко всъщност е трудно да се поиска и получи обществена информация. Уж всеки гражданин има право, но достъпът си остава мираж. „Достъп до обществена информация“, „надделяващ обществен интерес“, „разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността“ – с такива тези мотиви според закона може да се иска информация от институциите.

 

Две години назад във времето

На 1 юни 2017 г. трябваше достъпът до обществена информация да е възможен за всички.  На тази дата трябваше да заработи ефективно платформата на Държавната агенция „Електронно управление“. Поне така пише в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ, чл. 15в). Освен ако не е печатна грешка.

 

.
Извадка от Закона за достъп до обществена информация

 

Не сте чували за тази държавна агенция ли? Това е префасонираната от правителството на Борисов 2 администрация на Министерски съвет, която трябва да създава и поддържа така наречената „платформа“ за достъп до обществена информация.  Нещо повече, платформата трябва да осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до обществена информация на всички граждани. Всички държавни органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление са задължени да публикува на платформата подадените чрез нея заявления, решенията по тях и предоставената обществена информация. Подаването на заявление по ЗДОИ трябва да е постижимо, лесно, безпрепятствено и гарантирано право на всеки човек в държавата ни.

 

Единствената възможност да поискате информация, обаче, е чрез бланката която днес може да намерите на сайта на агенцията. Тя е адресирана до самата Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Търсейки информация, как са се случили "реформите" през 2017 г. попаднахме на „Отчет на кабинета на вицепремиера Румяна Бъчварова За електронното и прозрачно управление и административната реформа за периода 2014-2016“. 

Както знаете, Румяна Бъчварова вече е посланик в Израел.

 

От този документ научих, че въпросната държавна дирекция е създадена по Оперативна програма „Добро управление“. А тази програма е с общ бюджет 335 919 605 евро. „Това е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление“, пише в информацията за програмата. Това е общата сума. Колко са средствата вложени в новата държавна администрация не знаем. Колко ли струва само този сайт за отчета на бившия вицепремиер Румяна Бъчварова?  Колко такива „отчета“ могат да се открият? 

 

От информацията се вижда още, че в изпълнение на целите на оперативната програмата са направени и редица промени в Закона за достъп до обществена информация. (част от тях може да видите в края на текста)

 

Какво се случва днес

Министерски съвет съобщава: „Национална електронна Платформа за достъп до обществена информация бе създадена в рамките на проект с европейско финансиране от администрацията на Министерския съвет. Така се изпълнява законовото изискване заявленията до всички администрации в страната да могат да се подават и по електронен път, а отговорите по тях да бъдат публични за всеки заинтересован потребител. Очаква се през втората половина на годината Платформата да заработи в пълен мащаб, след като задължените по закон субекти - централните, областните и общинските администрации - определят своите служители-модератори за работа с нея. Потребителските и технологичните параметри на Платформата ще бъдат представени на конференция в петък, 28 юни, от 10.30 часа в Гранитна зала на Министерския съвет. Платформата за достъп до обществена информация е разработена по проект с европейско финансиране BG05SFOP001-2.001-0001 "Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор" с бенефициент администрацията на Министерския съвет.“

 

Това е новина от днешния ден. Вероятно забелязвате, че тя представя нещо старо като нещо чисто ново. Ако не е поне изглежда, че за него са взети пари два пъти. Вероятно ще научим на презентацията утре, какъ е бюджета на проекта.

 

Козметични промени

Към юни 2017 г. тази платформа беше факт и това може да се провери. Тогава имаше нещо фрапиращо в нея, което днес вече е поправено. Решенията за предоставяне или за отказ на достъп до информация тогава трябваше да се вземат от експерта по връзки с обществеността. Днес вече това го решава главния секретар на Държавна агенция "Електронно управление".

 

Още нещо е коригирано – самата бланка. През 2017 г.  заявлението в сайта на Държавната агенция „Електронно управление“ беше в нарушение на самия Закон за достъп до обществена информация, като се иска да запишете вашето ЕГН или БУЛСТАТ.  Всичко, което заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа са: трите имена; описание на исканата информация;  предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; адреса за кореспонденция със заявителя. Нищо повече.

 

Вите как изглежда страницата на Агенцията през 2017 г. и днес:

2017 г.
.

2019 г.
.

 

Днес, вместо да ни представят платформата, вече трябваше едни огромни масиви с информация за дейността, финансирането и отчитането му да бъде публична на сайтовете на всички институции от държавната администрация. Но не е. Възможно е някои от тях да са публикували някаква информация.

 

Вероятно сега ако поискате, от която и да е администрация обществена информация, нищо чудно да ви препратят към Държавна агенция „Електронно управление“ и така просто да не получите желаните данни.

 

Каква информация трябваше да е достъпна от 2017 г. до сега

Вижте списъкът с информацията, която  трябва да намирате без проблем на  сайтовете на всички държавни администрации и най-вече в „платформата“ на държавната агенция. Тя фигурира в нов дълъг  член (от 15 до 15г ) в Закона за достъп до обществена информация:

 

Публикуване на актуална обществена информация

Чл. 15. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, съдържаща:
1. описание на неговите правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове;
3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
4. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
5. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
6. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) стратегии, планове, програми и отчети за дейността;
7. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;
8. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
9. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;
10. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
11. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията;
12. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) обявления за конкурси за държавни служители;
13. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
14. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
15. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3;
16. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета;
17. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) друга информация, определена със закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., доп.- ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Всеки ръководител по ал. 1 изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 периодично публикуват актуална информация за дейността си, съответстваща на информацията по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16 и 17.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор, включително обществени библиотеки, в т. ч. и библиотеки на висши училища, архиви и музеи, публикуват всички условия за предоставянето на информацията за повторно използване на интернет страницата си и на портала по чл. 15г.
 

Публикуване в интернет

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт и на субектите по чл. 3, ал. 2, т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В секция "Достъп до информация" на интернет страниците по ал. 1 се обявяват данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 11 и годишните отчети по ал. 2, съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж, реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт.

(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Всеки ръководител по чл. 15, ал.1 ежегодно обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува, съответно се обновява, в срок до три работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация, а ако актът се обнародва - в срок до три работни дни от обнародването, освен ако в закон не е определен друг срок.

 

Публикуване в отворен формат

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) Всяка организация от обществения сектор ежегодно планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до които е свободен.

(2) Органите на изпълнителната власт включват в ежегодните цели за дейността на съответната администрация по чл. 33а от Закона за администрацията цели, свързани с осигуряване на поетапното публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Министерският съвет ежегодно по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" приема списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет.

 

Платформа за достъп до обществена информация

Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) Администрацията на Министерския съвет създава и поддържа платформа за достъп до обществена информация.

(2) Платформата осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до информация.

(3) Всеки задължен субект по чл. 3, ал. 1 публикува на платформата по ал. 1 подадените чрез платформата заявления, решенията по тях и предоставената обществена информация при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(4) В случай на отказ за предоставяне на достъп до обществена информация решението се връчва и по реда на чл. 39 от съответния задължен субект по чл. 3, ал. 1.

 

Портал за отворени данни

Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Държавната агенция "Електронно управление" създава и поддържа портал за отворени данни.

(2) (В сила от 13.09.2016 г.) Организациите от обществения сектор публикуват на портала по ал. 1 информацията по чл. 15б, достъпът до която е свободен.

 

Екип Фрог Нюз

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Обискират обществената телевизия в Австралия заради теч на информация 1| 3022 |05.06.2019 . Гергана Паси се похвали, че е осъдила "Папараци" задето следили семейството й 0| 3375 |30.05.2019 . Премиерът се похвали за мигрантите, самолетите, ”Фолксваген” и... Тодор Живков 15| 5784 |03.05.2019 . Социалистите се похвалиха с успеха си на изборите в Испания 2| 3227 |29.04.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ