Реклама / Ads
2| 5019 |08.09.2017 НОВИНИ

И ”Ние, гражданите” се обръщат към ”Магнитски”, дават материалите за КТБ на US посланика

.
Това не е невинната игра. Това е игра със съдбата и мечтите на хиляди българи.

Това е целта на тригодишната война, която водим с държавните институции, подкупната изпълнителна и съдебна власт, прокуратурата и зависимите медии.

За тях – това е казусът – пирамида КТБ и материалните облаги от него.

За нас – вече не става въпрос за пари. Или не само за нашите пари, ограбени от жалка пародия на отговорни политици и магистрати. Става въпрос за изконни права – на справедливост, достъп до правосъдие, прозрачвост, защита на права и собственост – точно както пише в Българската Конституция, над която лицемерно са се клели.

 

Зад тях са всички държавни институции и държавната принуда, преминаваща през слугинажа на „независимите” прокуратура и Национална атенция по приходите.

 

Зад нас – все повече българи. Които разбраха и оцениха алтруиустичната дейност на нашата организация, НЕспонсорирана от никого, НЕкупена от никого, НЕдействаща в името на лични цели и облаги.

 

Точно затова в течение на три години сме имали мълчаливата и често анонимна подкрепа не само на нашите членове, но и на редица държавни служители, включително и в БНБ, на банкови служители и бизнесмени, лекари, магистрати,  пенсионери.

Именно с тяхната подкрепа получихме и липсващите документи, които да дооформят пъзела и да дадат отговор на въпроса КОЙ нападна банка КТБ, КОЙ приложи предварително разработения сценарий за ликвидацията и ограбването й, ЧИЯ ръка натисна спусъка, КОЙ официализира решението за ликвидация на банката на българския бизнес и гражданите? КОЙ ограби активите на банката и, следователно нас и всички българи.

 

През тези три години нашите членове бяха масово подложени на тормоз от прокуратура, регулатори, различни държавни служби и най вече НАП всеки път, когато потърсеха правата си. Верижни ревизии и запори преследваха не крадците на активите на КТБ, а ограбените фирми и граждани. Безотчетната и безконтролна НАП се превърна по аналогия с Прокуратурата във втората най-важна държавна бухалка, универсално средство и инструмент за принуда, защита срещу която няма в условията на зависима съдебна власт.

 

Поради това НПО „Ние, Гражданите” подава чрез посланика на САЩ в Р България жалба-молба за разследване в контекста на глобалния щатски закон Магнитски на политически лица, магистрати и институции в България за упражнения от тях натиск, принуда, рекет срещу наши членове обявили, публикували, изказали се против мафиотските корупционни операции по ликвидирането и ограбването не само на активите на КТБ, но и пряко и непряко на десетки и стотици хиляди граждани на Р България.

НПО „Ние,Гражданите” подкрепя жалбата си с анализ на процеса и доказателствата по вземане на решение за ликвидация на КТБ АД въз основа на новополучени документи – тайните доклади от десетдневната проверка на консултантските дружества „Делойт”, „Афа” и „Ърнест енд Янг” и споменавания, но никога обсъждан Доклад на надзорната инспекция на БНБ в КТБ от 27.10.2014 г.

 

Информация за постановката:

Автори на сценария за ликвидация на КТБ – щаб-квартирата на ДПС с определено сътрудничество на други „зависими”политици, изявили се с изказванията си  на срещите при президента. Подготовка – в периода от средата на 2013 г. до юни 2014 г.

Главен изпълнител на мократа поръчка – спусъкът – Главният прокурор на Р България Сотир Цацаров.

Подизпълнителите – слугинажът - гуверньорът на БНБ Иван Искров и подуправителите и членове на УС на БНБ – Димитър Костов, Калин Христов, Нели Кордовска, Нина Стоянова, като цяло УС на БНБ

Със съдействието на политиците и депутати Делян Пеевски и неговите медии, Лютви Местан, Петър Чобанов, Румен Гечев, Атанас Мерджанов, Сергей Станишев, Михаил Миков, Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова, Десислава Атанасова.

Финализация на процеса по ликвидация на КТБ – Председателят на ВАС Георги Колев и зависими съдии от ВАС и СГС; зависими синдици и напълно подчинени на министъра на финансите Вл.Горанов синдици и Председател Р. Миленков и членове на УС на ФГВБ. 

 

Фактите за състоянието на КТБ към 20.06.2014 г.

1.По отношение на вида проверки, извършени в КТБ. Твърдения и факти.

 

- Временна комисия по бюджет и финанси на 43 НС - , Протокол № 1/31.10.2014 г.

...Л.Павлова: Защо взехте решение да се направи Надзорна инспекция, а не одит по международните одиторски стандарти? Защо загубихме времето да правим Надзорна инспекция, която има недостатъчен обхват, не се спазва от международните одитни стандарти и кое наложи промяната на методиката/стр.27, стенограма/

...Н.Кордовска ....” последната извършена надзорна инспекция началото на юли и средата на октомври. Тя както виждате, няма да влизам в подробности е на три етапа с доста широк обхват. Изрично е посочено, че тя  е уникална в случая. Тъй като както по отношение на обхвата си, така и като продължителност и състав на екипа, който наброяваше 22-ма души. Като по всяко време, всеки ден от посочените етапи на място имаше по 8, 9 до 10 човека. Като обичайната практика е между трима и шест човека не повече. Тоест тук за целите, които бяха поставени и обхвата виждате се, че е извършена необичайна по рода си инспекция на място.

Що се отнася до част от обхвата, който включи и проверка на свързаните лица. И по точно да се потвърди, дали и в каква степен докладваните свързаности, които всяка банка в България е длъжна да докладва в отчетите си към БНБ банков надзор, съответства на реалното състояние на нещата в Банката беше извършен един изключително подробен анализ. Констатациите и изводите са вътре. И отговора на вашия въпрос се съдържа в самите заключения на инспекцията. Тук е важно да кажа, как проверяваме свързаност. Да свързаност  се проверява задължително и всяка банка трябва да докладва в отчетите си големи и вътрешни експозиции, най-общо казано по съответните членове на Закона за кредитни институции.               

От януари месец тази година, включително е в сила и регламент 575, което е част от пакета сирди 4. И задължително банките трябва да съобразяват и разпоредбите на този регламент отделно. .... Така че включително и тези указания са били част от процедурите, които надзорниците на място е трябвало да проверяват /ст. 64-65/.

 

Иван Искров: На 11.07.2014 г. на заседание на Комисията по бюджет и финансив На¬родното събрание БНБ за основните резултати от 10-дневния частичен преглед на активите на КТБ и търговска банка „Виктория” и резултатите от Надзорната инспекция на КТБ ; и на Четвъртото заседание на 43-то Народно събрание на 31.10.2014 г. : Констатациите и заключенията в доклада от проведената надзорна инспекция в периода 7 юли – 14 октомври 2014 г. потвърждават изводите, направени в резултат на докладите на одиторските компании за анализ и оценка на активите на КТБ, а именно, че контролните и ръководни органи на банката са прилагали порочни банкови и бизнеспрактики, като по този начин в продължение на години са представяли неверни и подвеждащи финансови и надзорни отчети. Ето защо и този доклад е изпратен на Софийската градска прокуратура./стр.13/

 

ПЪЛНА И НАГЛА ЛЪЖА!

 

Резултати от Доклада от надзорна инспекция с изх. № БНБ-125089/27.10.2014 г. в Корпоративна търговска банка на Управление „Банков надзор”, Дирекция „Надзорно  наблюдение на кредитните институции”:

- по отношение на свързаност:

 

„Към анализираните периоди /31.12.2013 г. и 30.06.2014 г./ не бяха установени експозиции, които да надвишават максимално допустимия праг за голяма експозиция от 25 % спрямо собствения капитал на банката” /стр.14/

....Проверено е и спазването на ограниченията по чл.45 от ЗКИ, касаещи експозиции към администратори на банката, акционери, притежаващи акции с повече от 10 % от общия брой на гласовете в общото събрание на институцията и др. видове експозиции, при което инспекцията не е установила нарушения в докладваните от банка КТБ данни към 31.12.2013 г.

Поисканото от инспекторите становище от страна на Дирекция „Надзорна политика” в Управление „Банков надзор” във връзка с установените отделни групи свързани лица на основание на различни критерии и твърдения за висок риск от концентрация на кредитния портфейл, гласи, че „формираните експозиции не попадат пряко в обхвата на регулациите по чл. 45 от ЗКИ, поради което същите не са докладвани в надзорните отчети по чл.45”. /стр.15/.

 

- по отношение на обезпечения:

На база предоставените на инспекцията на БНБ копия на документи в кредитните досиета инспекторите установяват следните различни типове обезпечения, учредени в полза на банката, по експозиции, представляващи 64,96 % от извадката от малко над 3,7 млрд.лв.

- обезпечени със залог на ценни книжа /реален залог с предаване на временните удостоверения в банката или залог по ЗОЗ на дялове от капитала на дружества/ - кредити за 338 337 034 лв, или 9,12 % от извадката;

- обезпечени със залог вземания по разплащателни сметки, учредени по ЗОЗ – 427 504 242 лв или 11,52 % от извадкага;

- обезпечени посредством особен залог на търговски вземания по ЗОЗ – 359 552 111 лв = 9,69 %;

- обезпечени посредством договорни или морски ипотеки и/или особен залог на машини,  съоръжения, оборудване, търговски предприятия, стоки в оборот и др., учредени по ЗОЗ – 270 869 638 лв = 7,30 %;

- обезпечени с повече от един вид обезпечение – 1 013 871 275 лв = 27,33 %;

- за експозиции, представляващи 35,04 % със стойност 1 300 272 629 лв от кредитната  извадка не са били установени налични документи в кредитните досиета.../стр.6/.

               

- по отношение на състоянието на кредитния поргфейл на КТБ:

 

"Към 30.06.2014 г. кредитният портфейл на банката е формиран предимно от редовно обслужвани кредитни експозиции, при минимален дял на просрочени задължения, съпоставен с общата балансова стойност преди обезценка.” /стр.6/

„В процеса на инспекцията беше прегледана извадка от кредити /3 710 407 хил.лв./, представляваща 67 % от кредитния потрфейл /5 549 240 хил.лн./ със следните характеристики /за уточнение: на инспекцията е дадена задачата да обследва състоянието на същите активи, които са дадени за анализ на консултантските дружества/

 

1.            Значителен дял от извадката е формирана от предоставени с инвестициона цел кредити, вкл. за покупка на акции/дялове от капитала на трети лица.

 

2.            Поради наличието на преобладаващ дял инвестиционно финансиране от страна на банката, все още съществена част от дължимите плащания по главница са в гратисен период /46,58 %/. Независимо от това, се установиха предсрочно погасени задължения по главници в размер на 76 480 хил.лв. Друг фактор, който би могъл да окаже влияние върху очакваните погашения и качеството на кредитния портфейл, са сключените през м.юни 2014 г. анекси за предоговаряне на погасителните планове по главници на част от кредитните сделки /28,86 %/.”  По всички сделки е договорено и извършвано ежемесечно обслужване на лихвените плащания”./стр.6/.

 

3.            Проверката на надзорната инспекция за състоянието на кредитния портфейл към 30.06.2014 г. показва следните данни, които инспекторите не променят  и към датата на предаване на доклада:

Балансова стойност  на активите –                      5 549 240 119 лв

Редовна главница -                                                     5 453 767 026 лв

Просрочена главница –                                            62 525 283 лв = 1,13 %

Просрочена лихва –                                                   33 450 048 лв = 0,61 %

 

- по отношение на липсата на документи в кредитните досиета, обусловили според изказване на Цветан Гунев пред Временната комисия за бюджет и финанси пълна обезценка на 90 % от активите на КТБ:... Това че Банката беше ударена безмилостно чрез ликвидна атака, която тя посрещна с над 20 процентна ликвидност и беше изчерпана почти докрай, това никой не може да го предвиди и никой не може да го спре, камо ли Банковия надзор.

Ликвидната атака е генезиса на целия проблем с КТБ. В момента вече имаме и капиталов проблем. Капиталовият проблем се явява, както в началото обясних от това, че липсват документи, за да се направи ясна преценка, дали съответния кредитополучател има парични потоци...

Ако говорим за липса на документи, което е предмет на сегашната оценка на одиторските компании, което е близо 90 процента от причините, за да се направи тази висока обезценка /стр.23/.

 

Според Доклада на надзорната комисия: „Документите, които се съдържаха в тези досиета в голямата си част бяха копия. Поради кратките срокове за извършване на инспекцията, поради постоянното възлагане на нови задачи, както  и поради напрегнатата ситуация в банката /работа на едно място на много екипи от различни институции/, не беше извършена съпоставка с оригиналните кредитни досиета. Също така не беше възможно да бъдат проведени достатъчно срещи и разговори с кредитните инспектори, както и да бъдат получени обяснения за текущото администриране на кредитните сделки и установяване на действителното състояние на приетите обезпечения. Допълително затруднение при събираето на информацията се оказа фактът, че отговорни за кредитния процес лица бяха освободени от работа поради участието им в процесуално следствени действия”.../стр.12/ Част от поисканата информация е предоставена от квесторите едва на 24-25 септември 2014 г. .В хода на цялата инспекция документи и кредитни досиета са  получавани само от помощник-квестор и служители  на банката. На инспекцията е предоставен само пасивен достъп до счетоводната система на банката за проследяване на паричните потоци по сметките на кредитопоручателите от преглежданата извадка и други клиенти на банката, чийто общ брой е над 1000.”

 

Изводите:

1.            Резултататите от Доклада на надзорната инспекция на БНБ, инициирана от БНБ вместо одит са напълно игнорирани за първите два етапа – състояние на кредитния портфейл на КТБ и свързаност. Тези изводи не се променят и в последния етап, въпреки други констатирани нарушения. В документите и стенограмите на срещите в президентстото, на заседания на парламентарни комисии и пленарни заседания на НС не личи политиците и депутатите да са получили информация за тези резултати.

2.            Докладът на надзорната комисия не посочва никъде касови липси в размер на 206 млн.лв.

3.            Въз основа на какво предполагаемо престъпление в случая Главна прокуратура инициира досъдебно производство по две линии – за източване на банката и срещу длъжностни лица. Изказването на Главния прокурор на срещата при президента Плевнелиев има предупредителен и сплашващ ефект, като несъществуващи факти, обозначени като несигуурна възможност, се представят пред присъстващите политици практически като истина.

4.            Функционирането и въобще съществуването на БНБ се оказва абсолютно безполезно и скъпо удоволствие за българския народ. Унизителното положение, в което представители на надзорната инспекция са поставени да нямат достъп до оригиналните документи на банката и да зависят от „одитори”, квестори, следователи обезсмисля тази институция със 135 годишна почтена история. Особено след загубата на най-ценния й актив –доверието, както казва лицето Искров: „А най-ценния актив на една централна банка, в която и да е част от света се нарича доверие, което е много по-силно от международните валутни резерви на банката”.

5.            Начинът, по който се взима решението за отнемане на лиценза и ликвидация на КТБ, ограбването на активите й от определени политически лица чрез подставени лица и защитени свидетели на прокуратурата могат да се оприличат и на опит за държавен преврат. Само тази би могла да бъде причината да не се даде ход на нито едно съдебно производство и да не се реагира на нито един сигнал за закононарушения.

6.            Бетонирането на олигархично-мафиотския модел на управление на държавата и банкирането се извършва с поръчкови промени на закони в полза на определени лица и групи лица и фирми.

 

Приложеният анализ показва генезиса на ликвидацията на КТБ.

Документите, с които разполагаме, ще бъдат предоставени на всички заинтересовани лица с оглед тяхната защита.

 

Д-р Вера Ахундова

Даниел Божилов, съпредседатели

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 3869 |01.02.2017 Патриотите отиват на избори единни, ще обръщат мача . 3| 5149 |31.10.2016 „Ние, Гражданите”: Смачкаха казуса КТБ, прикриха всички факти и виновни! . 0| 4055 |29.09.2016 „Ние, Гражданите” на протест за законност и справедливост в съда . 14| 6097 |14.03.2016 “Ние, гражданите”: Основният свидетел на прокуратурата ощетил КТБ със 100 млн. лв.

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads