Реклама / Ads
15| 14520 |02.02.2019 НОВИНИ

Скандални изводи на АДФИ за „Ларгото“: Поръчката е опорочена, 2 млн. лв. отиват за непредвидени разходи

.
Обществената поръчка за строителството на „Ларгото“ е опорочена. До този извод достигат инспекторите от АДФИ, които в края на 2016 година подробно се запознават с процедурата и самия градеж на проекта „Антична Сердика“. Това констатира Фрог нюз, след като подробно се запозна с доклада на агенцията. Нещо повече-проверяващите се натъкват и на друг интересен факт. В рамките на поръчката се сключва и втори договор за на стойност 2 271 464,86 лв. с ДДС.

Тези пари са дадени чрез процедура „Договаряне без обявление“ от страна на министерство на културата заради т. нар. „непредвидени разходи“ за строително-монтажни работи, каквото и да значи това. Медията ни първа ви информира, че прокуратурата отлично е знаела за проблемите при строежа на „Ларгото“ още в началото на 2017 година след като АДФИ приключва проверката и предава доклада на държавното обвинение. От там лъсват и скандалните схеми за строителството.

 

Предлагаме на вниманието ви основните изводи от доклада, който е над 70 страници:

 

Доклад № ДИ1СФ - 84 / 09.12.2016 г. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата, отпуснати за осъществяване на проект „Антична Сердика“ - Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“

 

Финансовата инспекция е възложена във връзка с Постановление от 05.06.2016 г. на прокурор от Софийска градска прокуратура. Образуваната в СГП пр. преписка № 11485/16 е по повод постъпил в прокуратурата сигнал.

След приключването на финансови инспекции, възложени от органите на прокуратурата, докладите се изпращат на прокурора, възложил инспекцията.

 

1.            Методика в нарушение на ЗОП

Финансовият инспектор от АДФИ констатира, че с утвърждаването на документацията за обществената поръчка е утвърдена и методика за оценка на офертите, която не съдържа точни указания за определяне на оценката по някои от показателите, което може да доведе до субективизъм при оценяването, и допуска до оценяване оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

 

Незаконосъобразността на методиката е и едно от основанията, с които „Инженеринг Груп 04“ ЕООД през месец юни 2014 г. обжалва пред КЗК решението за откриване на процедурата и иска отмяна на решението и спиране на процедурата.

 

В жалбата си „Инженеринг Груп 04“ ЕООД изтъква, че допуснатите нарушения опорочават изцяло процедурата и счита, че съществува реална опасност за увреждане на обществения интерес. Посочва, че се нарушават принципите за равнопоставеност на участниците и свободна и лоялна конкуренция.

 

КЗК, обаче, не споделя тези виждания. С мотив, че спирането на обжалваната процедура би оказало негативно въздействие както върху Министерство на културата, така и върху обществото, на 03.09.2014 г. оставя без уважение жалбата. Според КЗК по този начин дава превес на защитата на обществения интерес пред евентуалното увреждане  на интереса на жалбоподателя.

 

Решението на КЗК е обжалвано от „Инженеринг Груп 04“ ЕООД пред ВАС, който с Определение от 08.10.2014 г. също отхвърля жалбата. Методиката остава непроменена.

В резултат от производството по обжалване първоначално обявените срокове в процедурата са удължени с около 4 месеца. На 04.08.2014 г. в Министерство на културата постъпват пет оферти. Единият от участниците – ДЗЗД „Сердика-София“ е отстранен от участие, защото е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя условия в частта техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Именно по методиката, за която финансовият инспектор е установил, че не отговаря на изискванията на чл. 28, ал.2 от ЗОП (отм.), тъй като не съдържа точни указания за определяне на оценката по Показател К1 – „Техническо предложение“, - подпоказател К12 и К13, комисията достига до следните крайни резултати:

 

Комисията дава максималния брой точки - 30 на участника ДЗЗД „Антична Сердика“, с пет по-малко точки на участника Консорциум също с името „Антична Сердика“ и по 16 точки на другите двама участника. Участникът ДЗЗД „Антична Сердика“ получава максимален брой точки по показателите „Управление на риска“ и „Технологична последователност на строителните и консервационните процеси“. Как всъщност е управлявал риска и е изпълнявал технологичната последователност на строителните и консервационните процеси се вижда при изпълнението на договора.

 

При обявения критерий за възлагане на поръчката – „Икономически най-изгодна оферта“ и тежест на ценовото предложение 60, резултатът сякаш се очертава предизвестен.

 

На публично заседание, проведено на 09.02.2015 г. комисията оповестява ценовите предложения на участниците. Ценовото предложение на ДЗЗД „Антична Сердика“ е най-високо спрямо ценовите предложения на другите участници. Разликата с най-ниското предложение е от около 1 000 000 лева.

 

 Полученият от ДЗЗД „Антична Сердика“ резултат от оценката на техническото му предложение, при критерия за възлагане на поръчката „Икономически най-изгодна оферта“ го класира  на първо място.

 

2.            Първи договор за обществена поръчка за извършване на СМР и изпълнението му

На 08.04.2015 г. е сключен договор № РД 11-03-23/08.04.2015 г. с цена за изпълнение на договора 12 563 272, 80 лева с ДДС.

При сключване на договора ДЗЗД „Антична Сердика“ представя безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 314 081,82 лв. , представляваща 3% от стойността на договора без ДДС.

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 200 календарни дни и започва да тече от 05.05.2015 г., когато е подписан Протокол за откриване на строителната площадка - образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

 

За изпълнението на СМР, предмет на договора, не е определено конкретно отговорно длъжностно лице.  Такова не е определено и в сключеното на 10.12.2015 г. допълнително споразумение към договора, с което се изменя срокът за изпълнение до 20.01.2016 г. и се договаря окончателно плащане на неплатения остатък от стойността на договора да се извърши в срок до 18.12.2015 г., т.е. преди да бъдат завършено изпълнението на дейностите по договора. За да може да се реализира плащането, ДЗЗД „Антична Сердика“ се задължава да представи банкова гаранция в размер на 5 198 197,03 лева. Окончателното плащане в размер на 5 198 197, 03 лева с ДДС е извършено от Министерство на културата с бюджетно платежно нареждане от 17.12.2015 г.

 

За основание за сключване на Допълнителното споразумение от Министерство на културата са посочени непредвидени обстоятелства, наложили промяна в сроковете на договора  - неприключили археологически проучвания на новооткрити археологически структури, наложили спиране на дейностите с два акта, Образец № 10 – от 20.10.2015 г. и от 13.11.2015 г.

Финансовият инспектор установява, че строителството на обекта е спирано многократно. Освен с посочените по-горе два акта образец № 10, строителството е спирано и с актове образец № 10 от 19.05.2015 г., от. 03.06.2015 г., от 28.06.2015 г., 09.07.2015 г. и от 19.08.2015 г.

 

Дейностите по Договор № РД 11-03.23/08.04.2015 г. се финансират със средства по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“. Крайният срок за извършване на плащания по проекта е 31.12.2015 г. В писмо от Главния секретар на министерство на културата е посочено, че сключването на допълнителното споразумение е обусловено и от наличието на краен срок за плащания, както и от верифицирането на разходите от Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, който е Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Посочено е, че плащанията по европейския проект след датата 31.12.2015 г. ще са за сметка на бюджета на Министерството на културата, което е нецелесъобразно с оглед реализирането на проекта и разходването на публични средства.

 

По договор № РД 11-03-23/08.04.2015 г. срокът за окончателното плащане е 30 дни след издаване на фактура от изпълнителя, придружена с протокол , образец № 16 за установяване на годността за ползване на строежа, съгласно ЗУТ, подписан Окончателен доклад от строителния надзор, приет без възражения от страна на Министерство на културата, и предаване на пълния комплект на документацията на обекта.

 

В информацията за приключване изпълнението на договора, изпратена с двумесечно закъснение до АОП е посочена датата 20.01.2016 г.

Финансовият инспектор е констатирал, че в Акт образец № 15 от 25.01.2016 г. за установяване годността за приемане на строежа (етап III) е посочено, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, условията на договорите за строителство и, че наличната документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство. Не това установява, обаче, на 29.01.2016 г. приемателната комисия на ДНСК, която, след направен оглед на обекта, констатира пропуски, включително неизвършени и незавършени и/ или недобре извършени видове СМР на строежа. Според комисията та ДНСК Акт образец № 15 от 25.01.2016 г. не съответства на действително извършените СМР.

 

Друг Акт образец № 15 от 25.02.2016 г. за установяване годността за приемане на строежа (етап II) установява,  че е налице незавършване на СМР до степен на съществено завършване до датата на приключване.

Съгласно договор № РД 11-03-23/08.04.2015 г. в случай че Изпълнителят не е завършил СМР до степен на съществено завършване до датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на Възложителя/ Консултанта или непредвидено обстоятелство , или действия (актове) на трети страни, различни от Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да плати неустойка на Възложителя в размер на 0,2% на ден от цената за изпълнение на договора, за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 20 % от цената за изпълнение на договора.

Финансовият инспектор констатира, че Министерство на културата не е начислило дължимата неустойка в размер на 753 796, 08 лева, за това че изпълнителят - ДЗЗД „Антична София“ е завършил СМР до степен на съществено завършване до датата на приключване със 36 дни закъснение.

След изготвяне на доклада е получено уведомление от Министерство на културата, че са предприети действия по събиране на начислената неустойка – на 20.12.2016 г. на ДЗЗД „Антична Сердика“ е  изпратена покана за доброволно изпълнение.

В последствие Министерство на културата завежда дело в Софийски градски съд.

 

3.            Неодобрени суми от МРРБ

На 18.04.2016 г. в министерство на културата е постъпило писмо от заместник-ръководителя на Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, видно от което е отказана верификация на сума в размер на 681 984, 72 лв с ДДС. Отказано е плащане за следните разходи:

2 479,12 лв. за „Инвеститорски контрол – II етап“;

3 155, 00 лв.  за „Инвеститорски контрол – III етап“;

632 780, 39 лв. за „Разходи за строителни и монтажни работи“ (надвишения над 15 % и нови позиции и допустими надвишения до 15 %, които не се компенсират от освободения допустим финансов ресурс);

8 874, 31 лв. за „Разходи, свързани със заснемания, идейни, технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите“ (липса на доказателства за изпълнение на услуга, неяснота как е била възложена услуга, възложени услуги, които не са били използвани при реализацията на проекта);

3 450, 00 лв. за „Разходи за авторски надзор“ (превишаване на отчетени суми спрямо полагаеми по граждански договори).

 

4.            Строителен надзор

Строителен надзор по договор № РД 11-03-23/08.04.2015 г. се осъществява от „Инвест консултинг“ ДЗЗД, гр. Пловдив по Договор № РД 11-02-10/22.03.2012 г., сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с прогнозна стойност 75 000 лева, без ДДС.

От представена справка финансовият инспектор е констатирал, че Министерството на културата действително е изплатило на „Инвест консултинг“ ДЗЗД общо 406 125, 81 лв. с ДДС в периода 18.06.2012 г. – 03.05.2016 г.

Според Главния секретар на Министерство на финансите сумата в размер на 406 125, 81 лв. с ДДС е заплатена на валидно правно основание. Дали е така финансовият инспектор не казва. Не се знае и какво смята прокуратурата по въпроса.

Финансовият инспектор установява, че 319 612,15 лв. са изплатени от бюджета на Министерство на културата, въпреки че осъществяването на строителния надзор се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“.

Отново са дадени разяснения от Главния секретар на Министерство на финансите от които се разбира, че по финансирания от ЕС проект е предвиден разход за строителен надзор в размер на 75 000 лв. без ДДС, но Министерство на културата се е договорило да плаща за строителен надзор % от реално извършените СМР, без да има таван на плащанията, поради което фактът, че по бюджета на проекта е одобрена сума в размер на 75 000 лв., не освобождава министерството да заплати договореното възнаграждение. Според главния секретар изплатената сума в размер на  319 612,15 лв. е изплатена на валидно правно основание. Дали е така финансовият инспектор не казва. Не се знае и какво смята прокуратурата по въпроса.

 

5.            Договори за авторски надзор

Чрез процедура „Договаряне без обявление“ , обоснована с това, че съществуващия технически инвестиционен проект е изготвен през 2011 г. от „АБ-САРХ“ ЕООД, Министерство на културата сключва 8 броя договора за авторски надзор на обща стойност 53 660,00 лв. В доклада на АДФИ са заличени данните за изпълнителя/ ите по договорите.

От бюджета на Министерство на културата за авторски надзор са изплатени общо 49 908,90 лв. Разликата до 53 660 лв. е платена с европейски средства. Разяснения от Министерство на културата не се открива да са изискани/ дадени.

 

6.            Втори договор за  СМР с ДЗЗД „Антична Сердика“ на стойност 2 271 464,86 лв. с ДДС.

Чрез процедура „Договаряне без обявление“ на 11.12.2015 г. Министерството на културата сключва нов договор № РД 11-03-86/11.12.2015 г. с ДЗЗД „Антична Сердика“ за извършване на нововъзникнали, поради непредвидени обстоятелства, допълнителни строително-монтажни работи на обект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – втори и трети етап.

 

От обосновката за избора на процедура се разбира, че допълнителните видове работа не са били залегнали в първоначалното възлагане и са станали известни по време на изпълнение на първия договор. Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки е осъществил предварителен контрол на решението за откриване на процедурата и е дал становище, че изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, с оглед наличието на надлежни доказателства.

 

По време на финансовата инспекция са дадени разяснения по въпроса за законосъобразността на проведената процедура от главния секретар на Министерство на културата. В разясненията се посочва, че съгласно първия договор за строителство в случай че действителните количества, необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/ или не са били включени в проекта („допълнителни работи“), то същите ще бъдат за сметка на изпълнителя – ДЗЗД „Антична Сердика“. Разяснява, че „допълнителни работи“ по смисъла на първия договор и „непредвидени обстоятелства“ били  имали различен смисъл и приложно поле и не били идентични понятия и за това провеждането на процедурата и сключването на втори договор били законосъобразни. Дали е така финансовият инспектор не казва. Не се знае и какво смята прокуратурата по въпроса.

 

При лошо или частично изпълнение на СМР, съгласно договор № РД 11-03-86/11.12.2015 г. , освен задължението за отстраняване на дефектите или неизпълнение,  ДЗЗД „Антична Сердика“ дължи и неустойка в размер на 100(сто) % от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

 

По време на изпълнение на втория договор строителството не е спирано с Акт образец № 10.

Общият размер на изплатените суми от Министерство на културата на ДЗЗД „Антична Сердика“ по втория договор за СМР е 2 226 914, 87 лв. с ДДС.

 

В информацията за изпълнението на договора е посочено, че изпълнението е приключило на 15.04.2015 г.

Срокът за изпълнение на всички видове СМР по договора е 41 календарни дни, но не по-късно от 20.01.2016 г.

В досието за проведената поръчка няма приложени документи, удостоверяващи спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по други обективни причини, за които ДЗЗД „Антична Сердика“ няма вина.

 

Във връзка с изискани писмени обяснения защо, след като е налице забава за завършване и предаване на работите по договора в уговорените срокове, Министерство на културата не е начислило неустойка, съгласно договора, главният секретар отново е дал разяснения, според които не е налице неизпълнение на договора в договорения срок, поради което не е и налице основание за Министерство на културата да претендира неустойки.

 

Финансовият инспектор установява, че Акт образец 15 е от дата 25.01.2016 г., а не от дата 20.01.2016 г. (цитирана от главния секретар). Установява, че Акт образец 15 от  25.01.2016 г. не е подписан от съставителите (невалиден).

Финансовият инспектор също така установява, че цитираното от главния секретар писмо изх. № 04-05-22/22.01.2016 г. за отправеното от Министерството на културата искане за назначаване на Държавна приемателна комисия в действителност е от дата 27.01.2016 г.

 

Представен е подписан Акт образец № 15 от 25.01.2016 г. за установяване годността за приемане на строежа.Актът не съответства на действително извършените СМР, което е констатирано с Протокол от 29.01.2016 г. от приемателната комисия на ДНСК, която, след направен оглед на обекта, установява пропуски, включително неизвършени и незавършени и/ или недобре извършени видове СМР на строежа.

Във връзка с констатациите финансовият инспектор е изискал да бъде посочена общата стойност на СМР, при които към 15.04.2016 г. са отстранени възникналите в хода на изпълнението на договора дефекти.  В получения от Министерство на културата отговор тази стойност не е посочена.

 

Финансовият инспектор е изискал и писмени обяснения защо, след като са установени пропуски, включително неизвършени и незавършени и/ или недобре извършени видове СМР на строежа, предвидени в одобрените проекти и договора за строителство, Министерство на културата не е начислило неустойка и не е потърсило обезщетение за вреди от ДЗЗД „Антична Сердика“, съгласно разпоредби на втория договор за СМР.

 

В отговор главният секретар на Министерство на културата посочва, че за Министерство на културата е налице правен интерес от предявяване на иск за неустойка във връзка с изпълнението на договор № РД 11-03-86/11.12.2016 г.

Финансовият инспектор не е могъл да установи размера на дължимата неустойка в размер  на 100 % от стойността на некачествено или неточно извършените СМР, т.к. в писмото от Министерство на културата не е посочена общата стойност на лошо или частично изпълнените СМР, а в Протокол от 29.01.2015 г. на държавната приемателна комисия не са посочени конкретни количества.

Няма данни за предприети действия по търсене на неустойка и обезщетения за вреди.

 

Екип на Фрог нюз

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 10| 10591 |01.02.2019 Само във Фрог: Прокуратурата от 2 години знае за скандала с „Ларгото“, от доклада на АДФИ лъсват и други схеми . 1| 5326 |22.12.2018 Производителят на F-16 ще съдейства на правителството в преговорите със САЩ . 1| 3443 |14.12.2018 Производители: Храната ще поскъпне заради тока . 2| 6485 |05.12.2018 Специалист за Фрог: Дали оръжията са от „Арсенал“ се вижда от маркировката на производителя

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads