Реклама / Ads
1| 8665 |24.04.2014 ПОЛИТИКА

БАБ: Задкулисие реди европрограмите!

.
Работата по европейските програми предизвиква голям интерес в обществото. Все още около тях избухват скандали, витаят съмнения, извършват се непрозрачни действия, като вината често се прехвърля върху бенефициентите. Това е несправедливо.
 
Получихме отворено писмо от Българската асоциация на бенефициентите (БАБ). В него се повдигат много важни въпроси, които засягат дейноста на много хора и фирми. Затова го пубикуваме цялото. Готови сме да предоставим думата и на други, работещи по европрограми, които имат отношение към повдигнатите въпроси.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ” (БАБ) е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Целите на сдружението са:

 

Да допринесе със своите ресурси за развитието на европейските програми с оглед на по-ефективното им функциониране;

Да защитава интересите и правата на получателите на безвъзмездни средства;

Да обобщава мненията и препоръките на гражданите и организациите, получатели на средства по европейски и други донорски програми и да ги предоставя на компетентните органи с препоръки за промени на неподходящи практики;

Да спомогне за повишаване на усвояемостта по европейските програми;

Да участва на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;

Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба, касаеща сектора, за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи правата на членовете на сдружението;

Да подпомогне и изиска създаването от страна на държавата на ефективни практики и механизми за борба с корупцията, конфликта на интереси и други подобни практики, които пречат на законосъобразното усвояване на европейските програми;

Да осъществява обмен на професионален опит между членовете;

Да подпомага мероприятия на държавни органи и неправителствени организации в дейности, които съвпадат с целите на Асоциацията;

Да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми;

 

В контекста на дейността на Асоциацията и във връзка с наболелите проблеми на частните бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони 2001-2013 (ПРСР), подемаме настоящата инициатива за изпращане на това отворено писмо до всички компетентни органи с цел съдействие и взимане на адекватни мерки за законосъобразно разходване на средствата по Мярка 311"Разнообразяване към неземеделски дейности" и Мярка 312"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР.

 

В периода 13 до 31 май 2013 год. беше открит прием по посочените по-горе мерки (Мярка 311 и Мярка 312 от ПРСР). По двете мерки са подадени общо 1217 заявления за подпомагане, както следва: 724 проекта по Мярка 311 и 493проекта по Мярка 312.Нормативно определения срок за разглеждане на подадените заявления изтече на 31.08.2013 год. Въпреки това към настоящия момент Държавен фонд „Земеделие“ не е затворил приема по двете мерки.

 

Имаме основателни причини да смятаме, че тази забава се дължи на задкулисни машинации и опит да бъдат ощетени определени бенефициенти за сметка на други по неясни принципи и дискриминационни критерии. Съмненията ни са породени от следното:

 

След появата на окончателния ранкинг на проектите по двете мерки започна целенасочена кампания срещу определен тип проекти - проектите свързани с извършване на различни туристически дейности от типа „фото сафари“ и планински “off road” туризъм или други различни и интересни туристически атракции. В публичното пространство се чуха какви ли не призиви да се спре финансирането на тези проекти с разнообразни доводи, непочиващи на нормативни текстове и постановки. Напротив, от изтъкнатите доводи ясно личи, че отразяват единствено личните емоции и светоусещането на определени лица, чиито проекти очевидно са останали под т.нар. „черта“, т.е. няма да получат финансиране.Станахме свидетели на гръмки изказвания, че тези проекти и дейностите в тях били недопустими, незаконни и прочее, без да се посочат конкретни правни аргументи в тази връзка.

 

Ние от БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, както и нашите членове и симпатизанти, бенефициенти по ПРСР, се противопоставяме категорично и смятаме че подобни мнения и становища не следва да бъдат кредитирани, респ. настояваме за срочно, обективно и законосъобразно приключване на приема по двете мерки. Смятаме също така, че подобна дискриминация на определени кандидат бенефициенти за сметка на други, е абсолютно НЕДОПУСТИМА. За разлика от опонентите на тезата ни, нашите доводи почиват изцяло на нормативната уредба в областта, както и на изградената константна практика на Държавен фонд “Земеделие”. В подкрепа на горното излагаме и следните факти:

 

1. Посочените дейности са пряко свързани с изпълнението на целите на двете мерки:

 

Съгласно чл. 2 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. целите на мярката са:

1. насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности;

2. насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;

3. насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

 

А съгласно чл. 2 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 гсе подпомагат проекти, които допринасят за постигане цели на мярката, които са:

1. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за неземеделски дейности в селските райони;

2. насърчаване на предприемачеството в селските райони;

3. насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони.

 

2.Съгласно нормативната уредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по двете мерки, инвестиции във връзка с изпълнението на подобни проекти са допустими:

 

2.1. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.

Идентичен е текста в чл. 4, ал. 1 от от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

2.2. Съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 от Наредба № 30 Допустими за финансово подпомагане са разходи, предназначени за постигане целите на проекта, в това число и закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността. Идентичен е текста в чл. 23, ал. 1, т. 2 от Наредба № 29.

 

3. Налице са множество подобни заявления за получаване на безвъзмездна финансова помощ за сходни дейности и инвестиции, които вече са били одобрявани от Държавен фонд “Земеделие”:

 

3.1. През изминалите години на програмния период, по мерки 311 и 312 са били одобрени и дори към момента разплатени десетки проекти, в които са включени инвестиции за закупуване на транспортни средства, включително но не само автомобили, лодки, АТВ, кемпери и др.

3.2. В критериите за оценка по мерки 311 и 312 (Приложение № 6 към чл. 27, ал. 3, т. 2 от Наредба 29 и Наредба 30) не е имало промяна от 2010 година насам. Съгласно същите тези критерии до момента Държавен фонд „Земеделие“ е присъждал точки за интегриран селски туризъм, независимо от това дали проекта е свързан с инвестиции за къща за гости или за закупуване на транспортни и други средства за осъществяване на туристическа дейност в селските райони.

 

Смятаме, че прилагането на двоен стандарт по отношение на въпросните проектите е недопустимо. Видно от посочените по-горе текстове и практика проектите за алтернативен туризъм са изцяло в съзвучие с целите на ПРСР, а инвестициите по тях са изцяло допустими по закон. В тази връзка недоумяваме от какво е породено недоволството срещу тях и по кой признак се определи, че те са незаконни и недопустими. Точно обратното, тези проекти са изцяло допустими и с нищо не са по-лоши от масовите проекти, в които са предвидени за изграждане къщи за гости. Доколкото е допустимо едни бенефициенти да си направят къщи за гости с европейски пари и да настаняват в тях туристи, то на абсолютно същото основание е допустимо и законно да се закупи транспортно средство и с него да се извършват туристически обиколки в селските райони. И едната и другата дейност насърчава туризма, и двете дейности създават работни места и подобряват икономиката в селските райони.

 

В публичното пространство се чуха изказвания на определени лица, включително представители на Министерство на земеделието и храните във връзка с прилагане на референтни цени за конкретни активи. Прилагането на референтни цени е законно само и единствено, в случай че същите са били въведени преди дата на отваряне на приема. Това е основен прицип в правото и е отражение на обективната възможност заинтересованите лица да бъдат наясно и да вземат информирано решение по отношение на правата си и законовите си интереси при формиране на инвестиционно предложение. Към дата на приема по мерки 311 и 312 в случай, че не са били въведени дадени референтни цени, то същите не могат да бъдат прилагани с обратно действие, съгласно принципите залегнали в Закона за нормативните актове.

 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ счита, че компетентните органи в лицето на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ следва да се придържат изцяло към нормативната база при разглеждането и одобрението на подадените заявления за подпомагане по мерки 311 и 312 от ПРСР 2007-2013г. Недопустимо и незаконно е прилагането на двоен стандарт или въвеждането на правила и условия, които да бъдат прилагани постфактум с обратно действие.

 

В обобщение на казаното по-горе, в случай на дискриминация на кандидат - бенефициенти и/или влошаване на положението на определени бенефициенти в сравнение със съществуващите практики, ще предприемем необходимите действия във връзка със защита на правата и законните им интереси по съдебен ред, включително и чрез сезиране на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и други компетентни органи.

 

 

С УВАЖАНИЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ (БАБ)

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 17| 6886 |04.04.2014 К. Парамов: Бързите кредити са кървави пари . 165| 7489 |07.03.2014 Борисов се оплака на Рединг от „политическата репресия” в България . 35| 7059 |01.03.2014 Предизборната кампания на БСП - от врата на врата, по френски . 37| 10372 |04.12.2013 Кирил Добрев:Новите мутри са в бизнеса с бързите кредити

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads