Реклама / Ads
8| 6091 |06.11.2014 ПОЛИТИКА

Ето коалиционното споразумение между ГЕРБ и РБ

.
Коалиционните партньори ГЕРБ и Реформаторски блок Източник: Булфото
I. КОАЛИЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

НИЕ,

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ

 

И

 

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК И ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ ОТ КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

 

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ

 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

 

НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО

 

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

 

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

 

КАТО ВЗЕХМЕ ПРЕДВИД:

 

1. Трудната икономическа ситуация в страната, кризата в публичните финанси и банковия сектор, дефицитите в енергийния сектор;

 

2. Блокираното финансиране по ключови оперативни програми и забавеното начало на програмния период (2014-2020);

 

3. Тежките социални проблеми на голяма част от българските граждани;

 

4. Необходимостта от решителни реформи в редица сектори: образование, здравеопазване, правосъдие, публични администрации;

 

5. Накърненото доверие към държавата от страна на основните партньори в ЕС

 

ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА:

 

1. Споделената визия за развитие на България като европейска държава, която спазва върховенството на закона, и има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност, създават условие за достоен живот и личностно развитие;

 

2. Вярата в евроатлантическите ценности и принадлежността на двете формации към Европейската народна партия;

 

3. Сходството в програмите, с които формациите участваха в парламентарните избори през 2014 г.

 

4. Проведените консултации и преговори, на които беше постигнато съгласие по приоритетите и намеренията, където бяха налице различия в програмите

 

ОТЧИТАМЕ С ОТГОВОРНОСТ:

 

1. Очакванията на българските граждани за стабилно и предвидимо управление, което да работи в техен интерес;

 

2. Необходимостта България да бъде стабилен партньор на европейските институции и да може адекватно да участва в процеса на вземане на решения на европейско ниво

 

СМЕ УВЕРЕНИ В:

 

1. Това, че една значителна част от българските граждани на парламентарните избори дадоха подкрепата си за проевропейско управление с мандат за извършване на реформи;

 

2. Възможността за формиране на дясно-центристко правителство с широка парламентарна подкрепа

 

СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА СЛЕДВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

 

1. Върховенство на закона;

 

2. Добро управление;

 

3. Демократичност;

 

4. Честност и отговорност към гражданите;

 

5. Гарантиране на правата, сигурността и благосъстоянието на гражданите;

 

6. Съхраняване и развитие на националната идентичност;

 

7. Споделена отговорност;

 

8. Прозрачност;

 

9. Толерантност, недопускане на дискриминация и дезинтеграция;

 

10. Противопоставяне на езика на омразата и националпопулизма.

 

ПРИЕХМЕ РЕШЕНИЕ ДА ОБЕДИНИМ СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА:

 

1. Да дадем сигурност за функционирането на държавата като стабилизираме институциите, предотвратим срастването на икономическа, политическа и съдебна власт против интереса на гражданите и следваме посоката на европейското ни развитие.

 

2. Да мобилизираме своите усилия и потенциала на публичния и частния сектор, на гражданската енергия, за определяне на верните решения за реформиране на държавата.

 

3. Да очертаем ясна перспектива на гражданите и бизнеса за развитието им в по-дълъг хоризонт до 2030 година.

 

4. Да направим България добро място за живеене и да я превърнем в стабилна и силна държава. Държавната и политическа системи да се реформират, за да преустановим опитите демокрацията да бъде подменяна.

 

5. Да модернизираме управлението и държавата, за да бъдат в крак с развитието на съвременните глобални процеси и технологии. През образованието на младите българи да формираме поколения, способни да модернизират държавата.

 

6. Да създадем условия за развитие на страната и да постигнем значим и бърз растеж. Да увеличаваме доходите на базата на напредък в икономиката. Всяко самоцелно решение извън обективните възможности на приходите в бюджета крие опасност от нестабилност и несигурност.

 

7. Да използваме средствата от европейската солидарност по най-ефективния начин като ги разпределяме честно и прозрачно. Да засилим ефекта от вложените европейски средства в проекти, които подобряват публичната, бизнес- и инвестиционната среда и съхраняват природата на България.

 

8. Да гарантираме национална и енергийната независимост на страната.

 

9. Да гарантираме социалните права на гражданите и достигнатите нива на социални плащания, като използваме всяка възможност за тяхното повишаване. Да провеждаме социална политика, която помага на уязвимите групи и безработните. Да им дава участие в пазара на труда, да се образоват и квалифицират постоянно, за да имат основа за добра реализация.

 

10. Да спазваме върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда.

 

***

 

II. ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок обединяват своите усилия за създаване на проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на България и за осигуряване на парламентарно мнозинство, което да подкрепя политиките, провеждани от това правителство.

 

III. ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

1. Управленските приоритети на коалиционното правителство са отразени в Програмна декларация, приложена към настоящото споразумение.

 

2. На основата на Програмната декларация коалиционното правителство изготвя в едномесечен срок Програма за управление, която представя на Народното събрание.

 

3. Реализирането на Програмата за управление на проевропейското реформаторско правителство ще се основава и на обща законодателна програма за изпълнение на основните приоритети в нея.

 

4. Програмната декларация е основа на сключеното коалиционно споразумение. Тя е подкрепена и от други политически сили, формиращи парламентарно мнозинство, които удостоверяват едностранно своята подкрепа. Подкрепата за програмната декларация означава подкрепа за управленските и законодателни мерки, с които тя се реализира.

 

5. Програмната декларация може да бъде допълвана от политическите сили, които я подкрепят, при запазване на първоначалния текст.

 

6. Допълнения и промени в програмната декларация се правят с взаимното съгласие и след одобрение на двете политически сили, които са я съставили и приели – ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок.

 

IV. ФОРМУЛА НА УПРАВЛЕНИЕТО

 

1. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

ПП ГЕРБ посочва министър-председател и предлага правителство в съответствие с чл. 99 (1) от Конституцията на Република България;

 

Съставът на правителството се определя в режим на консултации между двете политически сили ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок;

 

Членове на правителството са предложените от всяка една от двете политически сили в съотношение пропорционално на тяхното парламентарно представителство;

 

Членове на правителството могат да бъдат и кандидати, които не принадлежат към някоя от двете политически сили, но предложени от тях, и при взаимното съгласие на партньорите;

 

Заместник-министри, членове на политически кабинети и други се определят от ресорните министри в процедура на съгласуване с министър-председателя;

 

Промените в състава на правителството се правят по реда, установен в Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при предварително съгласуване с коалиционния партньор;

 

Право на окончателно решение при персоналните назначения в правителството и органите на изпълнителната власт принадлежи на министър-председателя;

 

При оставка на някой заместник-министър председател или някой от министрите, посочилата го политическа сила излъчва нов кандидат за същата позиция. След одобрение от министър-председателя, същият се предлага за одобрение в Народното събрание;

 

Ако партньорът в коалицията не излъчи друг представител, той се посочва от министър-председателя;

 

Структура и състав на Министерския съвет:

 

министър-председател;

 

заместник министър-председател по коалиционна и административна политика;

 

заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси;

 

заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика;

 

заместник министър-председател по демографската и социалната политика;

 

министър на финансите;

 

министър на вътрешните работи;

 

министър на регионалното развитие и благоустройството;

 

министър на труда и социалната политика;

 

министър на отбраната;

 

министър на външните работи;

 

министър на правосъдието;

 

министър на образованието, младежта и науката;

 

министър на здравеопазването;

 

министър на културата;

 

министър на околната среда и водите;

 

министър на земеделието и храните;

 

министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

 

министър на икономиката;

 

министър на енергетиката;

 

министър на туризма;

 

министър на физическото възпитание и спорта;

 

2. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

2.1. Решенията между партньорите се взимат с консенсус. Този принцип важи за решенията на Правителството, както и за решенията в парламентарната дейност;

 

2.2. При взети решения партньорите се ангажират с безусловна подкрепа в рамките на коалицията;

 

2.3. Когато консенсусът по т.2.1 не е постигнат, се използват всички възможни парламентарни механизми за консултации, диалог, преговори между партньорите до намиране на общо решение;

 

2.4. След подкрепата си за общото решение и при съществуване на различни аргументи или съображения по взетото решение, те могат да бъдат разяснени като "особено мнение";

 

2.5. Право да изразява позиция от името на двата политически партньора може да бъде делегирано на определено от тях лице.

 

3. ОРГАНИ НА КОАЛИЦИЯТА

 

Органите на коалицията имат само консултативен характер и не могат да предопределят решенията на институциите, определени с Конституцията и законите на страната.

 

3.1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

Като консултативен орган за формиране на политически решения се използва Съвета за развитие (Създаден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет);

 

Съветът за Развитие към Министерски съвет се ръководи от министър-председателя. В него участват министрите от кабинета.С оглед по-добрата връзка между законодателна и изпълнителна власт, в заседанията на съвета за развитие могат да участват и представители на парламентарните групи на ПП ГЕРБ и КП РБ, както и политическите сили, формиращи парламентарното мнозинство;

 

В Съвета за развитие се обсъждат въпроси в правомощията на правителството: актуални въпроси, конкретни секторни политики, стратегически въпроси, както и провежданите реформи;

 

Решенията на Съвета за развитие се отнасят до дейността на изпълнителната власт и се изпълняват от нейните представители.

 

3.2. НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Съвместните заседания на ръководствата на ПГ на ПП ГЕРБ и на КП Реформаторски блок, заедно с политическите сили, формиращи парламентарно мнозинство, се провеждат всяка седмица преди началото на пленарната сесия;

 

На съвместните заседания участват и лидерите на политическите сили;

 

На съвместните заседания се разглеждат общи политически въпроси, както и такива по законодателната дейност;

 

Решенията от съвместните заседания на парламентарните групи се вземат с консенсус и се изпълняват от парламентарните групи;

 

Режим на консултации относно законодателни инициативи на отделни или група народни представители от съответните парламентарни групи:

 

Съответната законодателна инициатива на народен представител или група народни представители се представя на вниманието на ръководствата на парламентарните групи, подкрепящи коалицията, като се търси принципна подкрепа;

 

Законодателната инициатива от съществено значение се представя на вниманието на съответния министър за съгласувателно становище, в което изрично се посочва дали инициативата отговаря на програмната декларация на МС и заложените конкретни мерки в програмата на министерството;

 

При наличие на принципна подкрепа от страна на ръководствата на парламентарните групи и съответния министър, конкретните предложения по одобрения на първо гласуване законопроект се съгласуват между ръководствата на парламентарните групи, народните представители от ПП ГЕРБ и КП РБ, участващи в ръководството на съответната постоянна парламентарна комисия и съответния заместник-министър, отговарящ за законодателната дейност, който е длъжен да информира министъра за постигнатия консенсус.

 

V. СРОК

 

Срок на настоящото коалиционно споразумение е срокът на мандата 2014-2018 г.

 

Подписали:

 

ЗА ПП ГЕРБ: ЗА КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК:

 

………………………ПП "Движение България на гражданите": ………………….

 

Бойко Борисов Меглена Кунева

 

ПП "Демократи за силна България": ……………………..…

 

Радан Кънев

 

ПП "Съюз на демократичните сили": …………………….…

 

Божидар Лукарски

 

ПП "Народна партия "Свобода и достойнство": …………

 

Корман Исмаилов

 

ПП "Български земеделски народен съюз": ………………

 

Николай Ненчев

 

ПП "Българска нова демокрация": …………………………

 

Доц.д-р Борислав Великов

 

София, 6 ноември 2014 г.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 14| 5493 |06.11.2014 Най-сетне! ГЕРБ и РБ подписват коалиционно споразумение . 41| 8668 |31.10.2014 Борисов ядосан на РБ, връща мандата в сряда, ако няма споразумение . 16| 5525 |21.10.2014 Андреев: Коалиция между ГЕРБ и БСП=крах на системата . 3| 6457 |02.07.2014 100 разлики между Саркози и Пеевски

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads