Реклама / Ads

30| 38852 |24.05.2017 ГЛАСЪТ

Аз, гражданинът О.С., обявявам война на Бойковизма и мафията

.
Аз, обикновеният гражданин О.С., не желая да живея повече в мафиотска страна. Затова, преди още идиотщината с новата казарма да е набрала скорост, изваждам запасняшката си мешка от мазето и се стягам за война. Оръжие нямам, но разполагам с думи и слово.
Денят на светите Кирил и Методий е подходящ за обявяване на бойни действия срещу тези, които превърнаха словото и медиите в бухалки.

 

Тръгвам срещу мафията, защото тя окупира първо управлението, а след това страната.

 

Тръгвам срещу Бойковизма, който за 8 години направи всичко възможно медиите и журналистиката да станат лоша дума.

  

Ето как стана това.

 

През 2007 г. Ирена Кръстева и Делян Пеевски (майка и син) купуват прес група „Монитор” от Петьо Блъсков. Кръстева и Пеевски нямат пари, плащат с кредит от Корпоративна търговска банка. И слагат началото на най-мътния и мракобесен период в историята на българските медии и журналистика. Дотогава те, макар и с променлив успех, се опитват да спазват основни граждански права като свободата на словото и правото на информация. Пеевски ги превърна в бухалка за разправа с опонентите – политически, икономически, медийни.

 

Постепенно Пеевски придобиваше все нови и нови медии. По този начин създаде мощна пропагандна машина, вдъхновена от Гьобелс и Сталин. Девизът е: Хвали властта и бий другите! Така се наляха основите на мафиотския модел #Кой.

 

Как Бойковизма отгледа този антиграждански модел.

 

1. Бойко Борисов е свидетел на това чудовищно медийно явление, но не му се противопостави, а гребе с пълни шепи ползи от него.

 

2. Бойковият модел изключва неудобни журналистически въпроси. „Никога не казвам предварително какво да ме питат”, повтаря Борисов, но знаем механизмите, по които медийни издатели и босове са опитомени.  

 

3. Пеевските медии заливат с помия политици, които са опоненти на Борисов. Той не реагира.

 

4. Същите медии заливат с лъжи и обвинения служители на МВР, които са засегнали мафията. Борисов мълча.

 

5. Борисов мълча и когато медиите на Пеевски нападнаха КТБ и предизвикаха паника у вложителите.

 

6. Разпънати на кръст бяха и редица български творци, критикуващи „реформите” на Вежди Рашидов. Борисов не защити нито един от тях.

 

7. Бойковизма позволи монополизирането на медийния и рекламния пазар.

 

8. Лишени от възможност за финансиране, много медии фалираха, а оцелелите се надяват на финансиране от държавни институции. Този процес се контролира от Борисов и от Пеевски също.  

 

9. Борисов си затваря очите и за нашествието на хазартни игри в медиите против всякакви закони и правила.  

 

10. Борбата с корупцията е забранена тема в пеевските издания, а те са вече 80%. Депутатът държи монопола и върху разпространението. Институциите, които трябва да регулират това са пряко подчинени на Борисов.  

 

11. Венцехвалененто от пеевските медии на главния прокурор Сотир Цацаров е превърнато в редакционна политика. Борисов не реагира, сякаш и той изповядва тезата за „Диктатура на прокуратурата”.  

 

12. Борисов поддържа топла връзка с повечето издатели и ги превърна в придворни шутове.

 

13. Не направи нужното, за да се разкрият собствениците на медии.

 

14. Не разпореди проверка на произхода на милионите на някои от пеевските издатели. Десетки милиони! В списъка са „Труд”, „Стандарт”, „24 часа”, „Преса” (да се провери как е обявен фалита на изданието) и др. Повечето милиони са от фирми, свързани с КТБ.

 

Това е покровителство на корупцията и прането на пари.

 

15. С мълчаливо съгласие (или по негово разпореждане) държавни институции преследват малкото неутрални медии.

 

16. Борисов отклонява всички въпроси дали има джиросани в негова полза акции от медии. В „Уикенд” например. От години там няма и една критична дума към него и ГЕРБ. Нито към Цацаров, Доган или Пеевски.

 

17. По свобода на медиите и словото сме далеч зад африкански страни, в някои от които властват сатрапи.

 

18. Бойковия модел на управление не направи нищо, за книгоиздаването. Не намали поне малко ДДС за книгите. Българите са най-нечетящите в Европа!

 

19. Борисов е наясно и кои мафиотски кръгове стоят зад демонстрациите с кървави агнешки главички и лепене на плакати срещу председателя на Върхавния касационен съд Лозан Панов. Знае, че отзад е пеевската медийна пасмина и прилежащия към тях т.нар. „План Б”, но мълчи.

 

20. Бяга и от темите за ЦУМгейт, „онзи” SMS, „Котараците”, Булгартабак, Мишо Бирата, Цветелина Бориславова, Пашата, Пеевски, „Яневагейт”, „Ти си го назначи”, разтурянето на МВР, умъртвяването на свободното слово...

 

Някога му вярвах. После всичко се оказа съвсем друго.  

 

Това са моите 20 причини да тръгна на война. Българската журналистика е на дъното. Виновни сме всички в този занаят. Но голямата вина е на политиците, които пожелаха медиите да са им слугинаж, а не коректив. През последните 8 години Борисов превърна това в официална политика, въпреки обратните публични твърдения. Не мога да приема това.  

 

Затова все по-често мечтая 2-та поправка на Американската конституция да стане реалност и в нашата. Искам да имаме оръжие, за да защитаваме семействата, себе си и свободата си. Промяната, каквато много българи желаят, ще се постигне само с протести и кръв. Няма друг път.

 

Господа недосегаеми, България не е над всичко, каквато мантра ни пробутвате. Над всичко са хората! Без тях няма държава, както и да се казва тя.

 

Затова аз, един обикновен журналист и обикновен гражданин, обявявам война на политиката, провеждана от Бойко Борисов и мафията. Може да звучи патетично, но за мен тази война е свещена. Ще я водя с моето оръжие – думите.

 

Честит 24 май!

 

Огнян Стефанов,

журналист, данъкоплатец,

основател на сайта Фрог нюз


Превод на английски:


I, the citizen O.S., hereby declare war on Boykovism and the Mafia


I, the citizen O.S., hereby declare war on Boykovism and the Mafia

I, the ordinary citizen O.S., do not want to live anymore in a mafia country. Therefore, before the idiocy with the new military training has speeded up, I take out my reservist's backpack from the basement and tighten up for war. I do not have weapons, but I have speech and words.

 

Cyril and Methodius' day is suitable for announcing combat operations against those who turned the word and the media into bats.

 

I go against the mafia because it occupies the government first, then the country.

I go against Boykovism, who for 8 years has done everything possible for media and journalism to become bad words.

 

That's how it happened.

 

In 2007, Irena Krasteva and Delyan Peevski (mother and son) bought the "Monitor" press group from Petyo Blaskov. Krasteva and Peevski have no money and pay with a credit from Corporate Commercial Bank. Thus they set the beginning of the most obscure and gloomy period in the history of Bulgarian media and journalism. Until then, they have, albeit with varying success, sought to respect basic civil rights such as freedom of speech and the right to information. Peevski has turned them into a bat for dealing with opponents - political, economic, media.

 

Gradually Peevski was acquiring new and new media. In this way, he created a powerful propaganda machine inspired by Goebbels and Stalin. The motto is: Praise power and beat others! This was the basis of the Mafia model #Who.

 

How Boykovism raised this anti-grid model.

 

1. Boyko Borisov has witnessed this monstrous media phenomenon, but he did not oppose him, but enjoys fully the benefits from it.

 

2. The fake model excludes uncomfortable journalistic issues. "I never instruct what to be asked in advance," Borisov says, but we know the mechanisms on which media publishers and bosses are tamed.

 

3. The Peevski media are flooded with pitiful politicians who are opponents of Borisov. He does not react.

 

4. The same media flood with lies and accusations the Ministry of Interior officials, who hit the mafia. Borisov was silent.

 

5. Borisov was also silent when Peevski's media attacked the CCB and caused panic among depositors.

 

6. A number of Bulgarian artists who criticised the "reforms" of Vezhdi Rashidov were also lynched. Borisov did not protect either of them.

 

7. Boykovism allowed the monopolisation of the media and advertising market.

 

8. Without funding opportunities, many media went bankrupt, and survivors were hoping for funding from state institutions. This process is controlled by Borisov and by Peevski, too.

 

9. Borisov also closes his eyes on the invasion of gambling in the media against any laws and rules.

 

10. Fighting corruption is a forbidden subject in Peevski editions, and they are now 80%. The MP holds the monopoly on the distribution as well. The institutions that have to regulate this are directly subordinate to Borisov.

 

11. The panegyric of the Peevski's media of the Prosecutor General Sotir Tsatsarov has become an editorial policy. Borisov does not respond, as if he also professes the thesis of "Dictatorship of the Prosecutor's Office".

 

12. Borisov maintains a warm relationship with most publishers and has turned them into court jokes.

 

13. He did not do the necessary to reveal the media owners.

 

14. He did not order a check of the origin of the millions of some of the Peevski publishers. Tens of millions! The list includes "Trud", "Standard", "24 hours", "Press" (to check the bankruptcy of the publication) and others. Most of the millions are from CCB-related companies.

 

This is a patronage of corruption and money laundering.

 

15. By tacit consent (or at his command) state institutions are pursuing a few neutral media.

 

16. Borisov denies all the questions about whether there are media shares endorsed in his favour. Such as the ones of "Weekend", for example. For years in it there has not been one critical word about him and GERB. Neither about Tsatsarov, Dogan, or Peevski.

 

17. By freedom of the media and speech, we are far behind African countries, some of whom are ruled by satraps.

 

18. The Boyko model of governance did nothing for book publishing. It did not reduce at least with a little VAT on books. Bulgarians are the most non-reading Europeans!

 

19. Borisov is aware of which mafia circles are behind the demonstrations with bloody lamb heads and behind the poster sticking against the President of the Supreme Court of Cassation Lozan Panov. He knows that in the background lie Peevski's media gang and the so-called "Plan B", related to them, but keeps silent.


20. He also avoids the topics of TSUM-gate, "that SMS", "Kotaratsi", Bulgartabak, Misho Birata, Tsvetelina Borislavova, Pashata, Peevski, Yaneva-gate, "You appointed him all by yourself", the dissolution of the Ministry of Interior, the killing of the free speech ...

 

I once believed him. Then everything turned out to be quite different.

These are my 20 reasons to go to war. Bulgarian journalism has reached a bottom. All of us in this profession are guilty. But the big blame is for politicians who wished the media to be their servants, not a corrective. In the past eight years, Borisov has made this a formal policy, despite the reverse public statements. I can not accept that.

 

That is why I am increasingly dreaming that the 2nd Amendment of the American Constitution will become a reality in ours. I want us to have weapons to protect our families, ourselves, and our freedom. The change that many Bulgarians desire will only be achieved with protests and blood. There is no other way.

 

Untouchable gentlemen, Bulgaria is not above everything - as is the mantra you present to us. People are above everything! Without them there is no state, whatever its name is.

That's why I, a regular journalist and ordinary citizen, declare war on the politics conducted by Boyko Borisov and the Mafia. It may sound pathetic, but for me this war is sacred. I will lead it with my weapon - the words.

 

Happy May 24!

Ognyan Stefanov,

Journalist, taxpayer,

Founder of the Frog News website


Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 18| 26083 |09.12.2016 В състояние сме на необявена гражданска война! . 8| 25159 |02.08.2016 Война, война ни трябва . 0| 9211 |04.04.2016 Отечествената война срещу корупцията – накъде след ДАИ?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ