Реклама / Ads
50| 13649 |09.06.2014 ИНТЕРВЮ

Арбитър М. Григорова: При заведено ви дело за ток за 100 лв. плащате 1200 лв.

.
Има масово заведени дела срещу граждани от мобилните оператори, електроразпределителните дружества, застрахователите и ВиК дружествата. Срещу хората се водят дела по ускорено производство. Тези дела са 60 000, посочва пред Фрог нюз зам.-председателят на Арбитражния съд в София Мария Григорова.


Мария Григорова е зам.-председател на Арбитражния съд в София от 2013 година. Преди това е работила като редови арбитър. Член е на сдружение  „България си ти!”.

 

Интервю на Даниела Николова

 

-Арбитражният съд е сравнително нов като институция. В кои случаи замества останалите съдилища?

 

- Арбитражният съд се създава по споразумение между страните като форма на уреждане на международни спорове, предхожда държавното правосъдие. За Арбитражния съд не важи международната подведомственост. Тоест ако българска фирма е сключила договор с китайска фирма и китайският контрагент е неизряден по договора, то тогава, вместо да се завежда делото в Китай, искът може да се предяви в Арбитражния съд в България. Най-важното, което ще се спести, е сблъсъкът с непознатата правна система, множество разходи по пътуването и др.

Съдът работи по-бързо, по-ефективно и по-евтино.  За разлика от другите съдилища арбитражното производство приключва в рамките на 2-3 месеца, като то е едноинстанционно.  А в другите съдилища делото приключва между 2 и 3 години.

Предмет на арбитраж могат да бъдат само частноправни имуществени спорове. Не могат да бъдат предмет на арбитраж спорове за вещни права или владение върху недвижим имот. Арбитраж не се допуска по брачни искове, искове за произход, осиновяване, по спорове, свързани с дружествено право.

В момента нашите услуги ползват застрахователни компании, електроразпределителни дружества, мобилни оператори, ВиК дружества. Предпочитани сме заради бързината и по-евтиното производство. През 2013 г.  бяха образувани над 40 000 дела, в момента са 60 000. Делата са  за задължения на граждани и съответно от граждани срещу компании.


-Какво бихте посъветвали хората, срещу които се водят дела?

 

- Да преговарят  и сключават споразумения за разсрочено плащане на тяхните задължения. Неоснователните възражения на длъжника по делата, довеждат до десеткратно увеличаване на неговите задължения.

Има масово заведени дела срещу граждани от мобилните оператори, електроразпределителните дружества, застрахователите и ВиК дружествата.  Пред Арбитражния съд и пред държавния те се водят по ускорена процедура. Арбитражното производсто предвижда ускорена процедура, когато цената на иска е под 25 000 лв. Тези дела към момента  са  60 000.

Длъжникът има право в 7-дневен срок да подаде своето възражение. Наблягам именно на думата възражение, тъй като доста от гражданите, които са недобре осведомени, смятат, че подавайки възражението пред съда, това е гаранция да бъде отхвърлен искът на ищеца като неоснователен.  Ответникът /длъжникът/ трябва да подаде отговора на исковата молба, който трябва да съдържа всички обстоятелства на които се основава иска, възражения също така, както да посочи всички факти, които ще доказва в производството. Повечето хора не са добре осведомени, пак повтарям, или лошо съветвани. Този срок не само в Арбитражния съд, но и в държавния е преклузивен, т.е. след него губите правото си да упражните защита, освен разбира се,  ако не са възникнали особени обстоятелства. Ако сте пропуснали 7-дневния срок и след 20 дни да речем пишете възражение, то автоматично ще бъде отхвърлено от съда.

Може да поискате от съда да  удължи срока при доказване от ваша страна на непредвидени обстоятелства, попречили ви да упражните правата си, примерно: природни бедствия, прекъсване на пътищата, внезапно тежко заболяване, или пък внезапно заболяване на страната и нейния адвокат.

Ако не упражните правото си на защита, губите възможността да направите това по-късно.  На ищеца ще бъде определен срок, в който да представи писмени доказателства удостоверяващи вземането, с които той съответно ще докаже, че вие сте ползвали съответната усуга / употребили дадената електроенергия да речем/,  с което ще докаже  безспорно вашето задължение. Какво се случва оттук нататък? Ще бъдете осъдени да платите освен главницата, законовата лихва, всички разноски по делото, както и минималния адвокатски  хонорар. Да речем имате задължение в размер на 100 лева. В срока за отговор сте депозирали възражение, което обаче не е основателно, и се е доказало, че дължите тези 100 лева. Към тази главница ви се начислява законовата лихва от завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане, което може да бъде и след 1, и след 2 години. Прибавя се и минималният адвокатски хонорар, който вече е в размер на 360 лева. Освен разноските по образуваното дело, които са в размер на 25 лева, получавате осъдително решение. Ако не сте платили, срещу вас се издава изпълнителен лист, който е в размер на 55 лева. После се образува изпълнително дело, това е законовият способ, с който ищецът ще си получи присъдената от съда сума. Разноските по изпълнителното производство са 66 лева. След това отново имате минимален адвокатски хонорар, тъй като това е различно производство. След което съгласно тарифата за разноските към Закона за частните съдебни изпълнители за изпълнение на паричното вземане имате отделна такса върху вече събраната сума.  Дотук сметката става 966 лева, без да е включена законовата лихва по тази сума и таксата за изпълнение на паричното задължение.  С тях задължението става над 1200 лева. Хубавото в арбитражното производство е това, че на всеки един етап от самото производство можете да сключите спогодба. Практиката от тези 60 000 дела показва, че ищецът и ответникът правят взаимно отстъпки. Ищецът намалява от адвокатския хонорар, от разноските, от лихвите, длъжникът може да изплати разсрочено своето задължение. При всички случаи печелите, защото при задължение 100 лева, ще платите 200-250, а не 1200.

Често пъти в своето възражение ответникът излага като обстоятелства доводи, че не разполага с парични средства, че е тежко болен, инвалид  и т.н. Това обаче не са законови аргументи в исковото производство, които съдът ще вземе предвид и ще отхвърли иска като неоснователен. Законът за задълженията и договорите е категоричен, че ако длъжникът няма парични средства, това не го освобождава от задължението му. Тези доводи могат да се кредитират като несеквестируемост, която обаче ще се вземе предвид от съдия изпълнител в изпълнителното производство. Т.е можете да направите възражение в изпълнителното производство, ако изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение или върху друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия с размер над минималната работна заплата,  тогава може да се удържа, ако длъжникът има месечен доход:
1. до размера на минималната работна заплата - горницата над гарантирания минимален доход, ако е без деца, и една втора от тази горница, ако е с деца, които той издържа;
2. над размера на минималната работна заплата - двойният размер на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ако е без деца, и размерът на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ако е с деца, които той издържа
.

Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника - физическо лице: вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
Примерно:  необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца; машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;

- жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;

Когато сте ответник по делото /длъжник/ трябва да имате предвид и следното: Всички периодични плащания са с 3-годишна погасителна давност. Това са вземанията на топлофикационни, електроснабдителни, водоснабдителни дружества, както и доставчиците на комуникационни услуги. Тази 3-годишна погасителна давност не се прилага служебно от съда, трябва сами да се позовете на нея във вашия отговор, за да бъде вашето задължение заличено като изтекло по давност, в противен случай, ако не възразите, съдът ще ви осъди да платите задълженията.

 

Има много случаи на откраднати лични данни. Това става посредством сключен договор за услуги без вие да подозирате. Не е достатъчно да напишете на съда, че договорът не е сключен от вас. Тогава е редно да се назначи по ваше искане обаче съдебно- графологична експертиза. Способът за защита е експертизата.


-Член сте на сдружение „България си ти!”. С какво ви привлече?

 

-Каузата. Тези хора искат да променят нещо, да помогнат на някого. Контактът с тях стана посредством мотоклуба, на който съм председател.  Запознах се с председателя на сдружението Димитър Куцаров преди година и половина.  В „България си ти!” членуват редица юристи и при необходимост ние ще оказваме безплатна правна помощ на нуждаещи се.


-Освен съдия разбирам, че сте и моторист.

 

-Четвърта година съм председател мотоклуб „Байкър бойс”.  Аз съм единствената жена в клуба. Бях човекът, който юридически го учреди, впоследствие членовете му решиха, че аз трябва да стана председател. Не съм професионалист, а любител. Понеже имиджа на моториста не е добър и повечето хора смятат, че мотористите са трета прослойка на обществото, ще кажа, че доста авторитетни хора са мотористи. Имам колега от Върховна касационна прокуратура,  който е председател на мотоклуб.

След последното състезание в Дупница, което беше на 1 юни, всички средства ще бъдат дарени на социално слаби хора и пострадали при ПТП.  


-Ще има ли още състезания?

 

-Съвместно с „България си ти!” може би ще направим втори кръг. Вероятно това ще стане в края на август или началото на септември.

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 130| 23633 |05.06.2014 Д. Горчева: Орешарски се готви да падне от власт . 27| 32138 |02.06.2014 Силва Дончева: Човек може сам да си въздейства-невидимо, но мощно . 24| 12964 |29.05.2014 А. Гълъбов: Влизаме в турбулентна зона . 32| 10420 |26.05.2014 Лидерите, многозначително: Нова политическа реалност

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads