Реклама / Ads
23| 11350 |04.05.2016 НОВИНИ

Д-р Ахундова: Докладът на „АликсПартнърс” е част от грабежа на КТБ

.
д-р Вера Ахундова
Дългоочакваният доклад на „АликсПартнърс” най-после бе преведен и стана достъпен за обществото. Или поне онази част от него, която не съдържа важни и нови разкрития и констатации. Но секретни ще останат техническото задание и съответства ли заложеното в договора задание на публикуваното в публичната оферта, дадените препоръки и предприетите от самата английска компания стъпки по връщане на „откраднати” суми в масата на несъстоятелността на КТБ, цената на консултантските услуги. Това коментира д-р Вера Ахундова, съпредседател на НПО „Ние, Гражданите”.

Самият материал се състои от 576 страници, но анализът по същество е на не повече от 14 страници. Странно е и структурирането на групите кредитополучатели, разделени на взаимосвързани кредитополучатели, дружества-кредитополучатели, предполагаемо свързани с Цветан Василев, дружества със специално предназначение.

 

Проучването на „доклада” създава усещането за дежа-вю, не че не обявихме първи още през миналата година какво би могъл да съдържа един такъв доклад, а и чухме становището на депутатите, които вече го бяха прегледали.

 

Най-общо казано: приликите с консултантските доклади за обезценка на активите на КТБ  и с доклада на временната парламентарна комисия  са преобладаващи. Но има и разлики и някои нови неща.

 

Ние отдавна писахме, че се ползват консултантските доклади за обезценката на активите и доклада на временната парламентарна комисия. Те даже са цитирани.

Използвани сме и ние, тъй като за наша сметка са заплатите, които ние, вложителите, плащаме, на ползваните от „АликсПартнърс” служители в банката. И на новоназначените свои хора, повече  на брой от уволнените и с по-високи заплати от тези на освободените служители.

 

Но има и различия.

Да започнем поред:

1.      Докладът на „АликсПартнърс”  се позовава на консултантските доклади за обезценката на активите, като този път не ги нарича одит. Но пък съобщава, че са правени от лицензирани одиторски фирми, в т.ч. водещата „Делойт одит” ООД. А „Делойт одит” не е участвала в тези разработки. Става въпрос за „Делойт България” ЕООД. Освен  това, при оценката на качеството на активите се изисква лиценз на оценител. Не ни е известно дали тези фирми и/или участвалите от тях служители имат такъв лиценз и регистрация, още повече когато са обезценявали заложени недвижими имущества, машини и съоръжения.

 

2.      Новото е, че в текста е направена забележка, че в момента тече одит на банката за 2014 г. и този одит се изпълнява от „Прайс-Уотърхаус-Купърс”, който се прави на база реални, а не обезценени стойности на активите. Важно е да отбележим и това, че управляващ съдружник в тази компания е Гинка Искрова и би било логично да предположим, че тя едва ли ще направи изводи, които да противоречат на изводите на съпруга й – бившия управител на БНБ Иван Искров.

 

3.      Стъпвайки върху резултатите на консултантския анализ и определяйки в повечето случаи по „предположение” фирмите – собственост на или свързани с Цветан Василев, „АликсПартнърс” правят извода, че мажоритарният акционер е усвоил реални финансови средства за 2,5 млрд. лв. под формата на кредити. Тази сума към 20.06.2014 г., увеличена с поне 50 % обезценка съгласно нормативните изисквания на БНБ поради просрочие от 3 месеца /от 20.05.2014 г. до 06.11.2014 г./ в изплащането на кредитите, прави 3,750 млрд. лв. загуба или дупка. Ако се прибавят и обявените за липсващи 206 млн. лв., за които счетоводната експертиза на прокуратурата мълчи, достигаме до сакралните 4 млрд. лв. - при консултантите определени като капиталов недостиг при „АликсПартнърс” – като провизии  /4,084 млрд.лв./ при 83,4 % средна обезценка на активите на КТБ.

 

4.      Показателен за халтурщината е и периодът, за който се разглеждат кредитите. По този начин използването на консултантските и парламентарния доклади, както и на публикуваните от синдиците данни облекчават работата на форензик компанията. Затова стотиците страници изобилстват от пълно разкостване на вече погасени кредити и фирмената история на фирми, които понастоящем не представляват интерес за КТБ и вложителите.

 

5.      Вярно е, че от счетоводна гледна точка представените материали имат по-пригледен и подреден вид, като към всеки отделен слручай на кредитополучател или фирма са приложени фирмените баланси, фирмената история на собствеността върху акциите или дяловете, описание на абсолютно всички движения по сметките, независимо дали става въпрос за получаване на кредит, плащане на лихви, покупка на стоки. Всеки един случай на предоставен кредит се съпровожда и от „експертно мнение” за стойността на заложените активи. За които преобладава оценката, че са надценени, без да се анализира икономическото състояние и ценовите съотношения на придобити през 2008-2010 г. недвижими активи по цени на растяща икономика, на бизнес-проекти и оценка на инвестиционни разходи, правени по цени от преди кризата в България.

 

6.      Консултантските доклади за обезценка на активите на КТБ, вкл. и докладът Атанасова, определят 33 дружества със специално предназначение, наричани „бушони”, „кухи кутии”, около които подреждат прехвърлянето на средства за съответни проекти. В доклада на „АликсПартнърс” те са определени като 46 фирми – канали за финансиране. И тук следва да напомним, че SPV са нормална, незабранена от закона форма за осъществяване на проекти, която се използва навсякъде по света, особено когато става въпрос за нови рискови инвестиции. Тази форма се ползва масово от всички български банки, а и самата фирма-майка „АликсПартнърс Великобритания” ЛЛП е дружество със специално предназначение за проекти в своята специфична сфера на дейност. Същественото разминаване има в твърденията за предполагаема собственост на мажоритарния акционер на КТБ върху всички тях - в различни части на доклада се твърди, че фирми на мажоритарния акционер са „усвоили кредити” за 2,5 млрд.лв., а сумата на кредитите, показана в таблица за фирмите – канали за финансиране е 1,276,9 млрд. лв. стойност на 20.06.2014 г., увеличена с провизиите до 1.771,9 млрд. лв. след отнвемането на лиценза на банката.

 

7.      Начинът, по който са анализирани групите кредитополучатели, води и до друго объркване. Най-много е събраната и публикувана в доклада информация за групираните около знакови имена на фирми и кредити – Петрол АД, БТК Виваком, Домо Ритейл -Техномаркет, НУРТС, стъкларския завод Рубин и стъкларския завод в Парачин, Сърбия, Авионамс и Дунарит, Русенска корабостроителница и др. До голяма степен тя се повтаря и в раздела за фирмите-канали за финансиране /на главница или на инвестиции  в акции и дялове/.

 

8.      В доклада, обаче, липсва издирвателната работа, т.е. посочени са някои активи, които са известни по линия на верижното инвестиционно кредитиране в дружествата със специално предназначение, но не са открити другите, липсващите. Липсват и тези, за които ние направихме цял клип и чиято реална стойност надхвърля 2,5 – 3,0 млрд. лв.

 

А сега за някои от изводите в доклада.

На първо място, впечатление прави типичната английска предпазливост – освен за личния фамилен тръст Василеви и Бромак, „АликсПартнърс” никъде не твърдят кои фирми са собствени на мажоритарния акционер. „Предположително” е най-често срещаното определение в него.

Второ, особено внимание е отделено на възможността за завеждане на граждански искове срещу одитора КПМГ, като в подробности е дадена фирмената структура на фирмата-майка в Швейцария, нейните годишни баланси, печалби, както и тези на българската КПМГ. За съжаление, обаче, безусловната и неограничена гаранция на фирмата-майка не се отнася до франчайзъра в България, който, разбира се, има застраховка за мизерна в случая сума, която дори не достига до 1 млн. лв.

Трето, недвусмислено „АликсПартнърс” посочват вината на БНБ и други институции за състоянието и/или фалита на КТБ. Твърденията на Димитър Костов, шеф на надзора в БНБ, че „Банково управление” на БНБ е виждало всеки ден само движение на суми без имена и кредитополучатели е пълна лъжа и ние притежаваме документи, с които да го докажем.

Четвърто, в доклада липсва оценка за всекидневните кражби на активи под наблюдението на квестори и синдици, просто се прави изводът, че прехвърлените активи и освободените залози фактически ще бъдат недостижими за синдиците на КТБ.

Пето, изпитваме дълбоки съмнения относно независимостта и акуратността на експертизата, която ползват „АликсПартнърс”. Един от случаите е фрапантен – техен съветник е CMS Bulgaria (Cameron McCenna),  представлявано от Костадин Сирлещов, чиято съпруга е бивш PR на КТБ, освободена от длъжност за несправяне.

 

И НАЙ-ВАЖННИЯТ ИЗВОД, който се налага – платените за този доклад пари са дадени напразно и безсмислено. Защото информацията не съдържа нищо ново и важно. Не само това, препоръките към синдиците и ФГВ се базират на незаконното и дискриминационно отношение към вложителите в банката. Експертите на „АликсПартнърс” пишат: „Ние разбираме, че в производството по несъстоятелност ФГВБ се подрежда като „привилегирован кредитор”, непосредствено след кредитори с вземания, обезпечени със залог или ипотека, с вземания, по които се упражнява право на задържане и разноските по несъстоятелността. ФГВБ се подрежда над останалите вложители и други необезпечени кредитори (включително притежателите на облигации).”... /стр.17/

 

НПО ”Ние, Гражданите”

-                            Изпратихме досега над 30 сигнала в Главна прокуратура за присвояване и кражба на активи от КТБ, с които се ощетяват нашите членове. Никаква реакция. Включително и в доклада на разследващата фирма.

-                            Дадохме на разследващите пълно описание на пет техники, по които се извършват тези кражби. Никаква реакция.

-                            Изпратихме питане до синдиците, отнасящо се до информация за техните разходи, до увеличението на капитала на банка Виктория... Очакваме отговор.

-                            Сигнализирахме за огромните разходи за юридически услуги и възнаграждения на новоназначени служители. Самите експерти на „АликсПартнърс” правят бележка и препоръка към синдиците, че ...”разходите за администриране и правоприлагане трябва да са и ще бъдат, внимателно обмислени, тъй като те биха могли бързо да станат значителен разход и да изискват бюджет, който, ако не се поддържа от постоянен обслужващ го приход, Банката не може да си позволи. Такъв подход като цяло може да бъде предприет от синдици, имащи значителен активен кредитен портфейл, който все още съществува и под управление, което може да бъде използвано за генериране на приходи, необходими за поддържане на обслужването и консултиращия персонал, финансиране на правни разноски за принудително изпълнение и поемане на обичайните рискове. Алтернативата е финансовата подкрепа на кредиторите, които са готови да рискуват първоначални инвестиции, за да преследват значителна възвръщаемост, според техните условия”...

-                            Днес сигнализираме за нова голяма кражба, свързана с дружествата от ВПК АВИОНАМС И ДУНАРИТ, за която в най-скоро време ще ви информираме.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 3962 |14.04.2016 Депутатите решиха да се разсекрети докладът за КТБ . 18| 8066 |26.02.2016 Д. Божилов за Фрог: Докладът на „Аликспартнърс” прецаква вложителите в КТБ . 9| 6380 |24.02.2016 Кънев: Докладът за КТБ не върши работа на прокуратурата . 4| 4581 |23.02.2016 Докладът за КТБ: на английски, над 500 стр., само Кадиев чака да чете

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads