Реклама / Ads
4| 11219 |13.02.2018 ЪNDERGROUND

Вера Ахундова: „Аполо инженеринг“ и ”Ардастрой” са част от схемата за грабежа на КТБ

.
Удивително е как съкровищата /активите/ на КТБ раздвижиха престъпните мозъци на българските разбойници! Повече от 40 на брой!
 

Активи, спасени от домогванията на истинските им собственици – вложителите, дамгосани като далавераджии от премиера Борисов. И буквално откраднати от правилните хора чрез и след обявяването на феноменалната за икономическата история „дупка” от 4,5 млрд. лв. Това заявиха от НПО „Ние, гражданите”.

 

Отвратително и показателно за превземането на държавата от олигархията е, че надеждата за прозрачност по случая КТБ бе погребана от спираловидно развилата се покрай тези активи корпоративна престъпност. Независимо от каскадата от разсекретени твърде късно стенограми и протоколи! Защото нито едно отклоняване, обсебване, разграбване, присвояване на активи – както и да се нарича осъщественият грабеж, не е извършен в нарушение на поне един закон в тази държава.

 

Скандално и е как нито едно закононарушение, граничещо с грабеж в особено крупни размери, не бе разследвано от прокуратурата, защото така е било наредено. И защото по признания на депутати и обществени фигури, с които организацията ни работи, никой от изпълнителната, законодателната и съдебната власт никога не е възнамерявал да спре грабежа.

 

Несъстоятелни, съмнителни и фалшиви бяха и мотивите за поредната девета промяна на Закона за банковата несъстоятелност, който напълно бетонира окончателното и безнаказано ограбване на парите на вложителите.

Още по-удивителна е крайната арогантност и наглост, с която политици, олигарси и жадната за пари сган от придворни бизнесмени, юристи, магистрати и ЧСИ-та  дори вече не се стараят да придадат благоприлична и привидно законособразна  обвивка на престъпните си схеми. Затова в поредица от сигнали ще атакуваме публично всяка сделка, ощетила вложителите на КТБ. 

 

Ето и една от най-скандалните сделки, вдъхновена най-вероятно от гарантиратата от прокуратурата безнаказаност на участниците в нея. Става въпрос за увреждане на масата на несъстоятелността на КТБ във вреда на вложителите-кредитори на банката с надгарантирани вземания чрез документални злоупотреби или измама в голям размер и в престъпно съдружие със синдиците на банката и ФГВ чрез Първа частична сметка за разпределение между кредитори.

 

При анализ на официално публикуваните в Търговския регистър на 21.08.2015 г. от синдиците на КТБ АД /н/ Списък на приетите вземания на кредиторите на КТБ АД /н/, както и на 02.03.2017 г. на Частична сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на КТБ АД/н/ с приети вземания по чл. 69, ал.1 от ЗБН се констатира сериозна разлика в сумите за изплащане на кредитори от 1-ви ред на удовлетворяване.

 

На основание чл. 94 от ЗБН е прието  вземане на търговско дружество „АПОЛОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, представлявано МуханнедНаджимАбдуллахАл-нуаими. Същото дружество е  под № 731 като ВЛОЖИТЕЛ, което е сред на привилегия по т.4 /четвърти ред на разпределение/ по списъка, като вземането му възлиза на 8 341 525,28 лева.

 

На основание чл. 94 от ЗБН  е прието вземане на търговско дружество „АРДАСТРОЙ“ ООД, гр.Кърджали, представлявано от Александър Миронов Елинов. Същото дружество е прието за ВЛОЖИТЕЛ с привилегия за удовлетворяване по т.4 /четвърти ред на разпределение/ по списъка, като вземането му възлиза на 3 937 015,70 лева.   

При публикуването на Частичната сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на КТБ АД /н/ с приети вземания по чл. 69, ал.1 от ЗБН от 2018 г. се констатира, че редът на удовлетворяване на посочените две дружества е променен от 4 ред на удовлетворяване на 1 ред на удовлетворяване съгл.чл. 94 от ЗБН, т.е. изплащане на цялата претендирана сума на вземането.

 

Като основание за включването на посочените дружества в реда по т.1 от чл. 94 от ЗБН са посочени Договор за особен залог на вземания от 07.06.2014 г. за АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ООД и Договор за особен залог на вземания от 05.04.2014 г. за АРДАСТРОЙ ООД.

 

Скандални са, обаче, решениятана синдиците на КТБ АД /н/ Кристи

Маринова и Ангел Донов /решение №ЗБН66-139/20.01.2016г.;за „Аполо Инженеринг“ ООД – Решение №ЗБН66-147/20.01.2016г/за „Ардастрой“ ООД, с които при странни обстоятелства те приемат възраженията на двете фирми срещу поставянето им в ред за удовлетворение по т.4 (четвърти ред)./ Тези решения на двамата синдици на КТБ АД /н/ би следвало да се основават на налични в  банката писмени доказателства: оригинали на договори за особен залог сключен между КТБ АД, като залогодател банката, налични в банката оригинали на уведомления от залогодателя КТБ АД /н/ до заложните длъжници, надлежни осчетоводявания във вътрешно-счетоводната и деловодната система на КТБ АД /н/ за тези залози.

 

В момента е висящо ч.гр.въззивно дело №5835/ 2017г. на СГС, в което се разглеждат множество жалби срещу Сметката за разпределение, в която по наше мнение при горните обстоятелства въпросните фирми-депозанти „Ардастрой“ ООД и „Аполо Инженеринг“ ООД са вписани и предвидени от синдиците на КТБ АД /н/ Кристи Маринова и Ангел Донов като обезпечени заложни кредитори с първа по ред привилегия на удовлетворяване. 

 

По силата на решенията на ФГВБ, чрез подписалите цитираните по-горе Решения №41/24.04.2017г. и №51/18.05.2017г. – Радослав Миленков, Бисер Манолов, Борислав Стратев, Нели Кордовска и Валери Димитров, тези две дружества – депозанти са приети за такива с валидни и подписани договори за особен залог, съответно – от 05.04.2014г и от 07.06.2017г., като поради липсата на вече коментираното вписване в ЦРОЗ, отново същите дружества са изменени в ред за удовлетворяване по т.4. Това решение на ФГВБ е незаконосъобразно заради това, че членовете на УС приемат неправилно, безкритично, немотивирано, без коментар от УС на ФГВБ наличието на въпросните два договора за особен залог, въпреки че разполага с цялата преписка по казуса.

 

Всъщност това е кристално чистата схема на грабеж на активи на банката чрез манипулативно или престъпно боравене с или създаване на документи, обосноваващи и доказващи едни вземания на депозанти на банката, както и създаване на документи, които касаят обезпечаване на вземанията по тези договори. А ла Блазов!

 

Нашият преглед и анализ на съществуващите документи показва следните аномалии:

 

1.       Абсурдно е да се приеме, че която и да било банка, вкл. и КТБ АД /н/ би обезпечила по чрез особен залог която и да е сума, внесена като депозит в банката.

 

2.       Посочените документи за учредяване на особени залози на вземания не са нито нотариално заверени, нито не са регистрирани в счетоводните книги на банка КТБ АД и по тях Управителният съвет и Надзорният съвет на КТБ АД не са взимали решение, каквато е обичайната практика. При това, Уставът на КТБ АД, приет и с последно изменение от Общото събрание на акционерите на 13.05.2013г., съдържа изричните изисквания: „Чл.53, ал.1.- УС може да взема решения само след предварително разрешение на Надзорния съвет за:......

      т.9. Сключване от банката на договор или каквото и да е споразумение или уговорка, които са необичайни, обременителни или по друг начин извън обичайната търговска дейност на банката, и са на стойност над 75 000 евро;

      т.15. учредяване от банката на обезпечение извън обичайната търговска дейност на банката”.

 

3.       Официалното издадени от Централен регистър на особените залози Удостоверения №№ 1150670, 1150671, 1150672, 1150673 и 1150674 от 10.01.2018 г. показват, че посочените Договор за особен залог на вземания от 07.06.2014 г. за „Аполо Инженеринг“ ООД и Договор за особен залог на вземания от 05.04.2014 г. за „Ардастрой“ ООД НЕ СА ВПИСАНИ. Това вписване е условие sinequanon за включването на двете фирми, вложители в Корпоративна Търговска банка АД, в ред първи на удовлетворяване в пълен размер на депозираните суми.

 

4.       Чрез тази крупна измама с представянето от депозантите и приемането от синдиците на КТБ АД /н/ за налични в банката на Договори за особени залози, които според нас може да са били изготвени във всеки момент между август 2015 г. когато е публикуван първият списък на синдиците на приетите вземания на вложителите на КТБ и датата на обявяване в Търговския регистър на сметката за разпределение, масата на несъстоятелността на КТБ АД /н/, респективно кредиторите на банката ще бъдат ощетени с 10 949 354,05 лв. ако приемем, че частичното изплащане ще представлява 11 % от внесените /загубените/ от вложителите суми.

 

Вероятността тази документална машинация или измама да е съпроводена с корупционна схема се наложи при поучването на фирмените документи на дружеството „Аполо инженеринг“ ООД в Търговския и Имотния регистър.

Оказа се, че свързано по линия на собственост с „Аполо инженеринг“ ООД дружество е закупило за сумата от 25 млн.евро редица недвижими имоти, досегашна собственост на поделението на „Булгартабак холдинг” АД – „Сф - БТ” ЕООД.

 

Покупката на недвижимите имоти е извършена на 31.10. 2017г. от „АЛНУАИМИ ГРУП“ ЕООД,  чиито дялове са собственост на Евро Инвестмънт Холдинг ЕАД, с едноличен собственик на акциите - МуханнедНаджимАбдуллахАл-Нуаими, който е и управител в „Аполо инженеринг” ООД.

 

Съществува голяма вероятност на двете дружества-депозанти, които по произход на собствениците, бизнес и местоположение са свързани с ДПС, град Кърджали, вероятно Делян Пеевски и др. лица, да е бил оказан натиск конкретно в случая с „Аполо инженеринг“ ООД - да закупят горепосочените недвижими имоти по завишена цена, която би могла да покрие корупционната такса, която са платили, за да се окажат, въпреки първоначалния отказ на ФГВБ по съмнителното решение на синдиците на КТБ АД, в листата на приетите кредитори по обявения Списък и Частична сметка за разпределение – за удовлетворяване по реда на т.1 от чл. 94 на ЗБН, гарантираща 100% възвръщане на депозираните в КТБ АД от тях суми.

 

В интерес на надгарантираните вложители в КТБ АД /н/ за максимално попълване  със средства на масата на несъстоятелността на фалиралата банка,след изтичането на разумен срок за получаване на отговор от прокуратурата, Министерския съвет, Народното събрание и КПКОНПИ, които сме сезирали, в което дълбоко се съмняваме, ще информираме по случая респективните кабинети на комисари и дирекциите на Европейската комисия и ще присъединим този и всеки следващ документ и съпровождащи го доказателства към жалбата ни в контекста на глобалния закон Магнитски.

 

 

УС на НПО „Ние, Гражданите”

В. Ахундова               

Д.Божилов

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 27| 24261 |12.01.2015 Потвърждава се новината на Фрог: Сертов е свързан с корабна далавера . 8| 14935 |05.01.2015 Срам! Две партии в далавера с настаняване на командировани ченгета по границата . 22| 9614 |24.10.2011 Заменките с гори по-голяма далавера от наркотиците . 37| 17807 |29.07.2011 Варненският кмет в далавера за над 2 000 000 лв.

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads